SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Etapele unei investitii

 

Cuprins

 1. Principalele etape necesare de parcurs pentru organizarea activitatii
 2. Principalele etape necesare de parcurs pentru desfasurarea activitatii
 3. Responsabilitatea deciziei
 4. Participantii la desfasurarea activitati de investitii
 5. Proiectantul
 6. Executantul

 

 1. 1. Principalele etape necesare de parcurs pentru organizarea activitatii

1.1. Adoptarea politicii de investitii, care va fi luata in considerare la planificarea dezvoltarii economice a societatii.

1.2 Stabilirea strategiei investitionale prin care se materializeaza politica de investitii adoptata.

1.3. Planificarea multianuala a activitatii de investitii, prin care se stabileste esalonarea in timp a materializarii strategiei investitionale.

1.4. Programarea anuala a activitatii de investitii, prin care se stabileste esalonarea in structura a actiunilor si asigurarea fondurile anuale necesare finantarii executiei.

1.5. Stabilirea structurilor organizatorice care vor fi utilizate pentru desfasurarea activitatii de investitii (colective de cercetare-dezvoltare, compartiment de investitii, personalul cu atributii de coordonare a activitatii, terti specialisti in domeniu).

 

 

2. Principalele etape necesare de parcurs pentru desfasurarea activitatii

 

                    Privit ca un tot unitar, procesul investitional cuprinde cinci etape distincte si anume:

2.1. Conceptia (decizia), prin care este marcata necesitatea realizarii investitiei in baza unor fundamentari rezultate din studii premergatoare; pentru aceasta etapa consumul de resurse financiare si umane este mic, activitatea principala constand in fundamentarea deciziei de investire.

2.2.  Proiectarea, marcheaza elaborarea documentatiei tehnico-economice, se evidentiaza prin cresterea consumului de resurse financiare fata de etapa anterioara si are o durata relativ mica de realizare; adesea se continua prin acordarea de asistenta tehnica lucrarilor de constructie si montaj pe santier, finalizarea reala a acestei etape avand loc odata cu receptia definitiva a obiectivului de investitii.

2.3. Executia, consta in materializarea in termen a documentatiei tehnico-economice prin transformarea resurselor financiare in activitati de constructii – montaj – instalatii; este etapa cu cel mai mare consum de resurse financiare, materiale si umane, are o durata mare de realizare iar terminarea executiei lucrarilor si punerea acestora in functiune presupune o serie de activitati de mare raspundere, care pot influenta hotarator exploatarea obiectivului (probe mecanice, rodaje, probe tehnologice, receptia definitiva care are rolul de a stabili volumul total al cheltuielilor de investitii, delimitand valoarea capitalului fix care se supune amortizarii si stabilirea perioadei de garantie).

2.4. Exploatarea, reprezinta perioada de realizare a produselor/serviciilor pentru care a fost realizata investitia (durata economica de functionare a obidectivului); in cadrul acestei perioade pot interveni lucrari de investitii noi, de natura modernizarilor, retehnologizarilor sau extinderilor de capacitati de productie.

2.5. Dezinvestitia, este etapa care incepe odata cu decizia de incheiere a perioadei de exploatere si este consumatoare de mici resurse de investitii.

 

                   Schema logica universal valabila de realizare a unei investitii incepand cu aparitia noului obiectiv si terminand cu scoaterea din functiune, respectiv cu inlocuirea lui, este compusa din urmatoarele etape:

 1. Identificarea si fundamentarea necesitatii unei investitii.
 2. Adoptarea deciziei de a investi,
 3. Elaborarea documentatiei tehnico – economice.
 4. Aprobarea documentatiei tehnico – economice.
 5. Deschiderea finantarii lucrarilor de investitii.
 6. Realizarea lucrarilor de investitii.
 7. Receptia lucrarilor de catre beneficiar.
 8. Punerea in functiune a investitiei.
 9. Atingerea parametrilor proiectati.
 10. Functionarea noului obiectiv in regim normal.
 11. Scoaterea din functiune a obiectivului.

                   Desfasurarea activitatii de investitii este recomandabil sa parcurga urmatoarele etape:

2.3.1. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii executarii fiecarui obiectiv de investitii, prin documentatii ale procesului investitional elaborate si aprobate conform procedurilor specifice;

2.3.2. Contractarea executarii/achizitionarii, executia, receptia si punerea in functiune a obiectivelor de investitii, conform procedurilor specifice;

2.3.3. Monitorizarea procesului investitional conform procedurilor specifice;

 

3. Responsabilitatea deciziei

 

3.1. Responsabilitatea pentru asigurarea organizarii si desfasurarii activitatii de investitii revine Consiliului de administratie si conducerii executive ale societatii ;

3.2. Documentatiile tehnico-economice,  necesare executiei obiectivelor de investitii,  se supun spre analiza si avizare Consiliului Tehnico Economic al societatii (unde exista aceasta structura) si spre aprobare Consiliului de administratie, iar volumul de investire si obiectivele cuprinse in documentatii se aproba anual, de catre adunarea generala a societatii beneficiara, in functie de resursele de finantare prevazute si capacitatea de sustinere financiara a societatii ;

3.3. Monitorizarea procesului investitional se realizeaza trimestrial, de catre Consiliul de administratie al societatii ;

 

 1. Participantii la desfasurarea activitati de investitii

4.1.  Beneficiarul investitiei

– este proprietarul sau, dupa caz  mandatarul acestuia, care cunoaste necesitatea investitiei si mobilizeaza fonduri pentru realizarea ei, dispune de aceste fonduri si raspunde de gospodarirea lor .

– este primul factor decizional in materie de investitii, el determina prioritatile in repartizarea investitiilor pe obiective si esalonarea lor in timp, hotaraste marimea obiectivului de investitii, stabileste structura lucrarilor;

– este coordonatorul general al lucrarilor, dispune, in final, de intreaga investitie, aproba pe parcursul executarii ei toate actiunile intreprinse de proiectant si executant;

– poate sa utilizeze, pentru desfasurarea activitatii de investitii, propria structura organizatorica ce are atributii specifice domeniului, precum si, functie de caz, un manager de proiect si un diriginte de santier (pentru obiective noi de investitii de natura constructiilor);

Structura organizatorica propie cu atributii specifice desfasurarii activitatii de investitii, poate fi formata din:

 1. a) colectiv propriu de cercetare-dezvoltare, pentru elaborarea documentatiilor de fundamentare si de executie, in limita competentelor profesionale in domeniu;
 2. b) compartiment de investitii si de  mecanic  sef pentru  urmarirea  contractarii executiei/achizitiei, executia obiectivelor de investitii, receptia si punerea in functiune a acestora si asigurarea conditiilor de functionare la parametrii proiectati;
 3. c) in cazurile de exceptie – cand structura organizatorica a societatii nu cuprinde formatiunile de lucru mentionate la pct. a) si b), Consiliul de administratie va asigura desfasurarea activitatii de investitii prin:

c.1. – nominalizarea – prin decizie – a personalului cu atributii de coordonare a procesului de desfasurare a activitatii de investitii in cadrul societatii, care va elabora sau va asigura elaborarea temelor de proiectare destinate realizarii celorlalte documentatii de fundamentare necesare executiei obiectivelor de investitii;

c.2. – contractarea cu terti, specializati in domeniu, a realizarii documentatiilor de fundamentare si a executiei, pe baza de licitatie organizata potrivit normelor in vigoare la nivel national.

 

                   Managerul de proiectpoate fi angajat de Beneficiar pentru exercitarea urmatoarelor atributii:

 1. Evalueaza din punct de vedere financiar valoarea investitiei;
 2. Stabileste, impreuna cu Beneficiarul, caracteristicile tehnice necesare pentru Tema de Proiectare;
 3. Organizeaza licitatia pentru selectionarea Proiectantului General;
 4. Coordoneaza proiectantii de specialitati (arhitectura, structura, instalatii electro-mecanice) si urmareste respectarea standardelor tehnice si a caracteristicilor tehnice ale echipamentelor si materialelor folosite;
 5. Pregateste Graficul General de Executie;
 6. Urmareste si verifica Proiectul Tehnic si Proiectul Detaliat de Executie;
 7. Pregateste documentatia necesara intocmirii Caietului de Sarcini pentru licitatie;
 8. Examineaza ofertele, intocmeste Raportul de Licitatie prin atasarea analizelor tehnice specifice, in tabele comparative. Face propuneri pentru micsorarea pretului final al Investitiei;
 9. Asista Beneficiarul la stabilirea criteriilor pentru alegerea Antreprenorului General;
 10. Stabileste Contractul de Antrepriza Generala;
 11. Urmareste derularea Investitiei, respectarea Proiectului si legislatiei in vigoare, asigurarea Inspectorului Tehnic de Santier, intocmirea documentatiilor legale, verifica situatiile de plati conform stadiilor fizice, corelate cu Graficul Detaliat de Executie.
 12. Coordoneaza si coreleaza activitatile din santier pentru respectarea Pretului Ferm din Contract.
 13. Asigura predarea Cartii Tehnice a Constructiei catre Beneficiar.

 

                   Dirigintele de santier –  poate fi angajat de Beneficiar pentru indeplinirea urmatoarelor sarcini:

 1. Urmareste, controleaza si indruma executia intregii lucrari;
 2. Refuza, daca este cazul, introducerea in documentatiile tehnico-economice a unor lucrari care nu sunt necesare;
 3. Supravegheaza respectarea prevederilor proiectului de executie, solicita remedierea defectiunilor constatate;
 4. Impulsioneaza respectarea termenelor de executie;
 5. Verifica existenta unei bune gospodariri a materialelor de constructie.

 

 1. Proiectantul

– este numit generic proiectantul general si reprezinta o societate specializata care elaboreaza documentatiile tehnico – economice ce vor sta la baza deciziei de investitie si a executarii lucrarilor de edificare/realizare a obiectivului de investitii; de calitatea proiectarii depinde gradul de eficienta a noului obiectiv;

– poate colabora cu alti agenti economici de specialitate (de ex.: radio-telefonie, prevenirea si stingerea incendiilor, retele de calculator, alimentare si distributie energie electrica, gaze etc.);

– functie de caz, acorda asistenta tehnica celorlalti participanti la desfasurarea activitatii de investitii.

 

 1. Executantul

                   Rolul Executantului

– realizeaza obiectivul de investitii prin utilizarea si respectarea documentatiei tehnico-economice;

          Atributiile specifice Executantului

– finalizeaza obiectivul de investitii si il pune in functiune ;

– executa probe mecanice pentru utilaje si instalatie, inainte, in timpul si dupa montaj.

– executa rodajul mecanic in gol, in prezenta furnizorului de utilaj, a proiectantului si a beneficiarului.

– dupa rodajul mecanic in gol face receptia obiectivelor de constructii – montaj- instalatii si incheie un proces verbal de predare-primire intre executant si beneficiar.

Cheltuielile aferente executarii acestor atributii intra in valoarea obiectivelor de C+M+I iar durata efectuarii lor in durata de executie.