SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Finantarea activitatii de investitii

Cuprins

1.1.  Surse interne ale agentului economic

1.2. Surse externe de finantare

1.3. Sursele de informare privind posibilitatile de finantare

 1. Factorii implicati in decontarea si finantarea obiectivelor de investitii si rolul acestora

 

Necesarul de finantare se determina inca din faza de planificare a investitiei  prin analiza indicatorilor de evolutie a cheltuielilor generate de investitie ; in functie de caracteristicile acestui necesar se construieste politica de finantare a societatii.

 

 1. Surse de finantare potential abordabile

1.1.  Surse interne ale agentului economic

 1. a) Cresterea capitalului acestuia prin majorarea aporturilor individuale la capital sau prin emiterea de obligatiuni;
 2. b) Auto finantare din profitul net, amortismente prelevate

Avantaje:

– timp scurt de acces la resursele financiare necesare;

– este accesibil in orice moment;

– cost redus al finantarii neexistand dobanda;

– mentinerea independentei si autonomiei financiare, deoarece nu se creeaza obligatii suplimentare (dobanzi, garantii);

– pastrarea capacitatii societatii de a contracta credite;

– constituie un mijloc sigur de acoperire a necesitatilor financiare

Dezavantaje:

– proprietarii dispun de fonduri mai reduse pentru a investi in alte activitati mai profitabile decat activitatea care a generat excedentul financiar;

– riscul ca sursele mobilizate sa nu fie in volume suficiente;

– diminuarea dividendelor cuvenite actionarilor (membrilor cooperatori) .

 

1.2. Surse externe de finantare

 1. a) Creditul;
  Avantaje:

– poate fi obtinut un volum variabil de resurse financiare, functie de necesitati;

– posibilitate de negociere a conditiilor de rambursare;

Dezavantaje:

– aparitia unor obligatii suplimentare (dobanda, garantii);

– existenta unor formalitati obligatorii de indeplinit (bonitate bancara, documentatii, rapoarte periodice etc.).

b) Alocatii bugetare (nerambursabile sau partial rambursabile);
Avantaje:

– pot fi finantate activitati fara sa se consume resurse proprii sau sa se contracteze credite;

– este pastrata independenta si autonomia financiara a societatii.

Dezavantaje:

– impun existenta profitului in activitatea de baza pentru perioada anterioara si achitarea tuturor obligatiilor fata de bugete;

– control strict al modului de utilizare a fondurilor de catre finantatori, inclusiv prin colaborare cu alte institutii de specialitate (Curtea de Conturi etc.).
1.3. Sursele de informare privind posibilitatile de finantare:
                   a) Finantatorii;
Avantaje:

– informatia este completa, uneori se acorda si consultanta intre anumite limite, chiar si in mod gratuit.

Dezavantaje:

– acces dificil la finantatori.

 1. b) Firmele de consultanta specializate;
  Avantaje:

– pot oferi informatii complete, analize economice relevante, consultanta pentru elaborarea documentatiei.
Dezavantaje:

– costul mare al consultantei.

 1. c) Internet-ul;
  Avantaje:

– informatia este cuprinzatoare,ramane disponibila un timp indelungat,accesul este facil si gratuit (sau la costuri foarte reduse).
Dezavantaje:

– lipsa unei consultante cuprinzatoare, neactualizarea informatiilor (in unele situatii).

 1. d) Mass-media (presa scrisa, radio, TV);

Avantaje:

– informatia este distribuita rapid (24 de ore).
Dezavantaje:

– informatia este, de obicei, incompleta si disponibila un timp scurt.

 

 1. Factorii implicati in decontarea si finantarea obiectivelor de investitii si rolul acestora

2.1. Decontarea  lucrarilor executate la obiectivele de investitii se face in baza urmatoarelor documente:

– situatii de lucrari intocmite de executanti pe baza atasamentelor, confirmate de dirigintele de santier;

– facturi emise de executanti;

– facturi si certificate de calitate emise de furnizorii de echipamente, dotari, utilaje tehnologice ;

– procese verbale de receptie la sosirea pe santier a dotarilor;

– procese verbale de receptie a lucrarilor ascunse si a unor faze de lucrari terminante;

– procese verbale de receptie a obiectivelor de montaj pentru dotari tehno-logice;

– procese verbale de receptie la terminarea obiectivelor.

 

2.2. In procesul de decontare si finantare a obiectivelor de investitii intervin urmatorii factori cu atributii si responsabilitati:

– beneficiarul, executantul , furnizorii de echipamente, dotari si utilaje tehnologice si bancile.

– atributiile si responsabilitatile celor patru factori decurg din contractele incheiate, vizand in principal urmatoarele: respectarea valorii proiectului, prevazuta in studiul de fezabilitate aprobat, respectarea proiectului de executie, respectarea conditiilor de calitate privind executia, legalitatea efectuarii platilor.

 

2.3. Beneficiarii, in calitate de factori investitori, (indiferent de provenienta surselor de finantare a obiectivului de investitii) au urmatoarele obligatii privind acceptarea la plata a obiectivelor:

– verifica situatiile de lucrari daca articolul de deviz, simbolul, denumirea, cantitatea, preturile unitare corespund cu cele din devizele oferta care au stat la baza incheierii contractului de executie;

– verifica atasamentele astfel incat cantitatile de lucrari confirmate de dirigintele de santier sa corespunda cu cele din situatiile de lucrari;

– verifica daca facturile si certificatele de calitate sunt emise de catre furnizorii prevazuti in ofertele care stau la baza adjudecarii achizitiilor de echipamente, dotari si utilaje;

– verifica daca procesele verbale de receptie a lucrarilor ascunse si a fazelor de lucrari terminante sunt semnate de catre: proiectanti, reprezentantii Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, de catre executanti si dirigintele de santier;

– verifica daca procesele verbale de receptie a lucrarilor de montaj pentru dotari tehnologice sunt semnate de catre proiectanti, executanti si responsabilii cu executia acestora;

– accepta la plata cantitatile de lucrari realizate in plus fata de devize numai pe baza dispozitiilor de santier date de catre proiectanti si a proceselor verbale de receptie a lucrarilor suplimentare executate, semnate de catre executant si dirigintele de santier ;

– accepta la plata lucrarile suplimentare care nu au preturi unitare corespondente in devizul oferta, numai pe baza de documente justificative prezentate de executant: facturi sau tarife de la cel putin trei agenti economici valabile in luna executiei lucrarilor suplimentare ;

– accepta la plata lucrarile determinate de modificari de solutii tehnice si constructive fata de cele prevazute in proiectul de executie, precum si modificari ale cantitatilor, tipurilor de materiale, dotari, echipamente si utilaje tehnologice fata de listele prevazute in proiectul de executie, numai pe baza acordului proiectantului, executantului, investitorului (– ordonatorului principal de credite si autoritatea de management pentru obiectivele de investitii finantate din surse  publice), sau a proprietarului pentru obiectivele de investitii finantate din surse private ;

– accepta plata echipamentelor, utilajelor tehnologice si a altor materiale prevazute in listele cu cantitati de lucrari, numai pe baza facturilor, certificatelor de calitate emise de furnizorii prevazuti in ofertele adjudecate si a proceselor verbale de receptie la sosirea acestora pe santier ;

– schimba furnizorii numai cu acordul proiectantului si executantului pe baza unor cereri de oferte (minim trei) in vederea selectarii altor furnizori ;

– urmareste ca actualizarea preturilor aferente materialelor din situatiile de lucrari lunare sa se faca pe baza indicilor preturilor de consum comunicati lunar de Comisia Nationala pentru Statistica ;

-accepta la plata lucrarile aferente organizarii de santier, lunar, prin aplicarea procentului (prevazut de proiectant in devizul general) la valoarea lucrarilor realizate din situatia de lucrari lunare ;

– accepta la plata a lucrarilor ramase de executat dupa expirarea termenului de punere in functiune (daca acest termen a fost depasit din culpa executantului), la preturile aferente lunii in care executantul avea obligatia punerii in functiune a obiectivului de investitii.

 

2.4. Bancile, in calitate de factori finantatori, pot interveni in procesul decontarii lucrarilor obiectivului de investitii in doua ipostaze:

–  ca prestatori de servicii, cand gestioneaza conturile de trezorerie ale ordonatorilor de credite bugetare – pentru obiectivele de investitii finantate din surse publice ;

– ca gestionari ai conturilor curente sau la termen ale agentilor economici

(investitorilor) – pentru obiectivele de investitii finantate din surse proprii, prin apelarea la credite bancare in vederea finantarii ;

8.4.1. Admiterea la finantare a obiectivelor de investitii finantate din surse publice se face respectand urmatoarele conditii cumulate :

 1. a) in baza urmatoarelor documente:

– fila de plan cu plafoanele de credit anuale aprobate de ordonatorul principal de credite si de Autoritatea de Management;

– studiu de fezabilitate aprobat conform legii;

– proiectul de executie – partea desenata;

– devizul oferta al executantului pe baza caruia s-a incheiat contractul de executie a obiectivului de investitii;

– contractul de executie a obiectivului de investitii;

– contractele de achizitie a utilajelor, dotarilor, echipamentelor;

– autorizatia de constructie.

 1. b) conform destinatiei creditului bugetar, in limitele plafonului aprobat ;
 2. c) in urma verificarii, de catre ofiterii de credite a acelorasi aspecte pe care le au in vedere beneficiarii la acceptarea la plata a situatiilor de lucrari lunare si a facturilor furnizorilor ,

8.4.2. Admiterea la finantare, pentru obiectivele de investitii finantate din credite bancare, se face respectand urmatoarele conditii cumulate:

 1. a) pe baza urmatoarelor documente:

– contractul de credit;

– studiu de fezabilitate aprobat conform legii;

– proiectul de executie – partea desenata;

– devizul oferta al executantului;

– contractul de executie a obiectivului de investitii;

– contractele de achizitie a utilajelor, echipamentelor si dotarilor;

– autorizatia de constructie.

 1. b) eliberarea transelor de credit (pentru achizitii de utilaje, echipamente si dotari) si decontarea lunara a situatiilor de lucrari de catre bancile creditoare se face numai conform destinatiei creditului.

8.4.3. Controlul financiar privind decontarea obiectivelor de investitii se face de catre:

– ministere, institutiile centrale de stat, prefecturile si primaria municipiului Bucuresti in calitate de ordonatori de credite sau autoritati de management, Curtea de Conturi si Camerele de conturi judetene, pentru finantarile din surse publice ;

– Garda Financiara si Directia generala a controlului financiar de stat din cadrul Ministerului de Finante, pentru finantarile din surse proprii (private).