SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Cuprins

Definitii

Documente necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare la lucrarile de constructii

Obligatiile si raspunderile investitorilor, proiectantilor si executantilor

Lucrari de constructii care trebuie autorizate/lucrari care nu trebuie autorizate terenul pentru construirea unei locuinte

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un constructor?

Receptia lucrarilor de constructie si instalatii aferente acestora

 

 

 1. Definitii
 2. ACORD UNIC – este documentul cu valoare de aviz necesar simplificarii emiterii autorizatiei de construire / desfiintare. Emiterea Acordului Unic se face de catre Primarie – Departamentul Arhitect Sef – Biroul Unic de Autorizare.2. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE – actul de autoritate al administratiei publice locale – consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.

  3. CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI – documentul care se intocmeste de catre investitor, pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare, indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de natura proprietatii asupra lor. Cartea tehnica se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectare, executie, receptie, exploatare, intretinere, reparare si urmarire in timp a constructiei.

  4. FAZA DETERMINANTA – acel stadiu fizic la care o constructie odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului si care se autorizeaza, dupa caz, de catre Inspectoratul in Constructii.

 

 1. Documente necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare la lucrarile de constructii

 

CERTIFICATUL DE URBANISM
Certificatul de urbanism – este documentul de informare prin care autoritatile (consilii judetene, primarii) fac cunoscute solicitantului elemente privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza a fi indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii.
In certificatul de urbanism este trecut ce este autorizat sa se construiasca si cum se poate construi.
Certificatul contine referinte despre:
• regimul de inaltime a constructiei
• pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada, vecini, etc)
• cota de inaltime la cornisa;
• valoarea maxima pentru Procentul de Ocupare – (POT) – calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
• valoarea maxima pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
Certificatul de Urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
Certificatul de Urbanism se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
Certificatul de urbanism, eliberat de autoritatea publica locala, este valabil pentru o perioada de maxim 12 luni de la emitere, perioada in care beneficiarul trebuie sa depuna toate documentele necesare specificate in certificatul de urbanism, in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
Certificatul de Urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati/regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):
• Oficiul de cadastru – Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)
• exploatare retele de apa, canal – Compania Nationala Apele Romane
• exploatare retele electrice – Electrica
• exploatare retele de gaze naturale – Distrigaz
• salubritate;
• retele telefonice – Romtelecom
• aparararea impotriva incendiilor – Pompieri
• apararea civila – Apararea Locala Antiaeriana
• sanatatea populatiei – Directia de Sanatate Publica – SANEPID
• Admininistatia drumurilor si podurilor
• Politia – dc terenul se afla intr-o zona speciala
• Autoritatea romana de aviatie – dc terenul se afla in proximitatea unui aeroport
• MApN, SRI – dc terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
• Ministerul culturii si cultelor – dc terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
• protectia mediului – Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
• etc,
Avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize
In functie de ce se doreste a se construi, Primaria poate solicita si intocmirea altor documentatii cum ar fi:
PUD – Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare,
PUZ – Plan de Urbanism Zonal
PUG – Plan de Urbanism General
Pentru a putea sa construi pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai introdus terenul in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul Local al localitatii.

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
Autorizatia de construire: este actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
Autorizatia de construire se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
Aceste termene sunt valabile numai in cazul in care documentatia depusa este completa.
In cazul in care aceasta este incompleta, autoritatea publica va restitui solicitantului documentatia in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia.
Autorizatia de construire se emite de catre:
a. presedintii consiliilor judetene cu avizul primariilor, pentru:
– investitii aprobate de guvern;
– investitii care se realizeaza in extravilanul comunelor, inclusiv ale anexelor gospodaresti ale exploatatiilor agricole;
– investitii care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita a doua sau mai multe unitati teritoriale.
b. primariile municipiilor si oraselor, pentru:
– constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si extravilanul acestora, cu exceptia celor de la lit. “a”
c. primariile comunelor pentru:
– constructiile si lucrarile care se executa in intravilanul localitatilor cu exceptia celor de la lit. “a”.
Autorizatia de construire este eliberata de autoritatea publica locala, are o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile.
Neinceperea lucrarilor in acest interval conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire.
Investitorul are obligatia sa instiinteze Inspectoratul Teritorial in Constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate.
In caz contrar, cand constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate al autorizatiei, data inceperii lucrarii se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.
Daca solicitantul incepe lucrarile in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire (respectiv max. 12 luni) atunci valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute in autorizatie.
In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia.
Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada de pana la 12 luni.
Autorizatia de construire isi pierde valabilitatea prin:
• neinceperea lucrarilor in termenul de valabilitate stabilit prin autorizatia de construire/desfiintare;
• nefinalizarea lucrarilor conform duratei de executie stabilita in autorizatie, daca nu a fost solicitata prelungirea valabilitatii acesteia;
• nefinalizarea lucrarilor in termenul acordat ca prelungire a valabilitatii autorizatiei;
• modificarea conditiilor, datelor sau continutului documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiei.
In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus este necesara emiterea unei noi autorizatii de construire/desfiintare.
Pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare, este necesar sa se prezinte urmatoarele documente:
A. PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
1. Cerere tip pentru eliberarea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului.
2. Planul de situatie elaborat pe suport topografic, vizat de oficiul de cadastru, geodezie, cartografie.
3. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
B. PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRARI NOI:
1. Certificatul de urbanism
2. Dovada titlului asupra terenului
3. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca terenul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti.
4. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care va cuprinde:
a) Piese scrise:
– foaie de capat;
– lista si semnaturile proiectantilor (arhitect cu drept de semnatura, proiectant structura de rezistenta, proiectanti instalatii, dupa caz);
– borderou piese scrise si desenate;
– copii dupa: avizele si acordurile solicitate in certificatul de urbanism, dupa acordul unic, acordul notarial de vecinatate (dupa caz);
– referatele de verificare a proiectului, intocmite de verificatori de proiecte autorizati de M.D.L.P.L.;
– acte de proprietate teren;
– fisele de stabilire a categoriei de importanta a cladirii proiectate;
– programul de control al proiectantului;
– memoriu tehnic, care va cuprinde descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului, facandu-se referire la:
• amplasamentul, topografia si trasarea acestuia;
• clima si fenomenele naturale specifice;
• geologia si seismicitatea;
• categoria de importanta a obiectului
– memorii pe specialitati, cu descrierea lucrarilor de:
• arhitectura;
• structura de rezistenta;
• instalatii;
• dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
• amenajari exterioare si sistematizare pe verticala.
– devizul general al lucrarilor;
– studiul geotehnic.
b) Piese desenate
Planuri generale:
– planul de incadrare in teritoriu
– plan de situatie, prin care se precizeaza:
• amplasarea tuturor obiectelor care se vor construi;
• cotele constructiilor proiectate (distanta fata de axul drumului, distanta fata de limitele de proprietate, dimensiunile in plan ale cladirii, regimul de inaltime);
• denumirea si destinatia fiecarui corp de constructie;
• precizarea vecinatatilor;
• alineamentul fata de constructiile existente;
• precizarea punctelor cardinale;
• accesele pietonale si carosabile din incinta;
• suprafata terenului;
• aria construita si aria desfasurata.

PLANSE PE SPECIALITATI
Arhitectura
– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor, suprafetelor si naturii finisajelor;
– planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta – cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa, precum si cotele de nivel;
– sectiune/sectiuni caracteristice, care sa cuprinda: cota +-0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinate ale acoperisului, cotele la coama si la cornise, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate, precizarea principalelor straturi de materiale, cota absoluta a cotei +-0,00;
– toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat

Structura de rezistenta:
– planul fundatiilor, care va releva modul de respectare a conditiilor impuse prin studiul geotehnic, precum si masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate la care se alatura constructia (daca este cazul) – detalii de fundatii
– instalatii
– parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate (electrice, sanitare, termice, ventilatii)

C. PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRARI DE EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE, SUPRAETAJARE
Pentru executarea lucrarilor cuprinse in aceasta categorie, pe langa documentele precizate in capitolele A si B, este necesar sa mai prezentati urmatoarele documente:
– expertiza tehnica, intocmita de un expert autorizat de M.D.L.P.L., in care trebuie precizate solutiile tehnice care sa asigure rezistenta si stabilitatea, precum si siguranta in exploatare a imobilului;
– avizul Inspectoratului Teritorial in Constructii;
– avizul P.S.I., daca este cazul, cu verificare la exigenta “C”.
Toate documentatiile supuse autorizarii vor fi elaborate de:
– topometrist autorizat;
– geotehnician autorizat;
– arhitect autorizat, cu drept de semnatura;
– ingineri rezistenta si instalatii, autorizati;
– verificatori de proiect autorizati de M.D.L.P.L.;
– experti tehnici autorizati de M.D.L.P.L.

DOCUMENTATIA PENTRU DETALIILE DE EXECUTIE (DDE)

– documentatia trebuie structurata pe specialitati, respectiv: rezistenta, arhitectura, instalatii: sanitare, termice, gaze, electrice (inclusiv curentii slabi de la telefon, TV, cablu, sonerie, alarma, aer conditionat).
Planurile pe sectiuni, fatade se intocmesc la scara 1:50, urmand a se redacta detaliile de executie la scara mare: 1:25, 1:20, 1:10 etc.
Toate detaliile trebuie sa raspunda solicitarilor de izolare hidrofuga, termica si fonica, impuse de legea 10/1995 (Legea calitatii in constructii).

Autorizarea organizarii de santier
Conform Legii 50/1991, orice constructie pe un teren, chiar provizorie (baraci, depozite de materiale, dormitoare muncitori), se executa cu avizul Administratiei Locale.
Pentru obtinerea acestui aviz se va intocmi un dosar care sa cuprinda:
– documentatia constructiei – proiect;
– planurile de amplasare in zona;
– planul de fundatie pe nivele;
– cerere tip.
Dosarul se preda la Primaria locala si autorizatia se va primi in aproximativ 30 zile lucratoare.
Bransamentele la retele trebuie sa fie proiectate si executate de firme autorizate (sunt alese prin licitatie) de regiile/societatile responsabile
Dupa obtinerea autorizatiei de constructie se va anunta inceperea lucrarilor la Inspectia de Stat in Constructii.

PANOUL DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

Numarul autorizatiei de constructie se trece pe un panou care se amplaseaza la vedere, la strada.
Pe acest panou cu dimensiune de 60 x 80 cm (conform Legii 50/1991) se afiseaza:
• denumirea constructiei conform autorizatiei de construire obtinute
• numele beneficiarului
• numele proiectantului
• numele antreprenorului / regie proprie
• numarul autorizatiei de constructie
• data eliberarii autorizatiei si cine a eliberat-o
• valabilitatea autorizatiei.
• data inceperii constructiei.
• data terminarii constructiei
Absenta acestui panou poate fi sanctionata cu amenzi de catre inspectorii Disciplinei in Constructii.
Tot dupa obtinerea acestor autorizatii se plateste o taxa catre Disciplina in Constructii care reprezinta 0,7% din valoarea constructiei, evaluata si calculata de Primarie.
Eventualele intreruperi sau depasiri peste termenul dat, cat si continuarea lucrarilor dupa acestea trebuie anuntate tuturor forurilor implicate in eliberarea avizelor si autorizatiilor. Acestea intrerup sau prelungesc dupa caz executia lucrarilor.

 

III. Obligatiile si raspunderile investitorilor, proiectantilor si executantilor

 1. Obligatiile si raspunderile investitorilor:
  1. Obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire;
  4. Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructie prin inspectori de santier sau agenti economici de consultanta specializati pe tot parcursul executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile documentatiei de executie si autorizatiei de construire;
  5. 6. Asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lor si la expirarea perioadei de garantie;
  7. Intocmirea cartii tehnice a constructiei;
  8. Achitarea comisionului de 0,1% la anuntarea inceperii executiei lucrarilor si de 0,7% din valoarea de constructii si instalatii, catre Inspectoratul in Constructii;
  9. Regularizarea taxelor datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlalte cote legale;
  10. Obtinerea autorizatiei de functionare (cand este cazul);
  11. Declararea investitiei in vederea impunerii la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lucrarilor si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).
  b. Obligatiile si raspunderile proiectantilor:
  1. Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
  2. Asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
  3. Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;
  4. Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reaparatiile, precum si dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor;
  5. Stabilirea prin proiect a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
  6. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialistii verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
  7. Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor de executie.
  c. Obligatiile si raspunderile executantilor :
  1. Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
  2. Sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte verificate de specialisti atestati;
  3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia, atestati;
  4. Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse la faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
  5. Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului;
  6. Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect, cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti, cu acordul investitorului;
  7. Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
  8. Sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
  9. Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructie;
  10. Remedierea pe proprie cheltuiala a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioda de garantie stabilita potrivit legii;
  11. Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea lucrarilor.

 

 1. Lucrari de constructii care trebuie autorizate/lucrari care nu trebuie autorizate

In conformitate cu prevederile Legii nr 10/1995 privind calitatea in constructii si ale Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri in vederea realizarii locuintelor, trebuie cunoscute urmatoarele :
1. Lucrari de constructii pentru care este obligatorie autorizatia de constructie:
a. constructii de orice categorie si instalatiile aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinatie;
b. lucrari de modernizare;
c. lucrari de modificare;
d. lucrari de transformare;
e. lucrari de consolidare;
f. lucrari de reparatii;
g. orice schimbare de destinatie care implica realizarea de lucrari de constructie;
h. lucrari de reconstruire integrala sau partiala a constructiei;
i. lucrari de reabilitare;
j. lucrari de demolare -desfiintare.
2. Lucrari de constructie care pot fi executate fara autorizatie de constructie:
a. reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
b. reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile si golurilor tamplariei;
c. reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
d. zugraveli si vopsitorii interioare;
e. zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;
f. reparatii la instalatii interioare, la bransamentele si racordurile exterioare de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
g. reparatii si inlocuiri de utilitati;
h. reparatii si inlocuiri la finisajele interioare si exterioare – tencuieli, placaje, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si aspectului elementelor constructive;
i. lucrari de intretinere la caile de comunicatii si la instalatiile aferente;
j. lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;
k. lucrari de investigare, cercetare si expertizare, cu avizul Ministerului Cultelor si autoritatii administrative publice judetene sau locale , dupa caz;
l. lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite special pentru zacaminte acvifere.

 

 1. Terenul pentru construirea unei locuinte

Pentru a alege un teren care sa corespunda scopului de a construi trebuie sa se cunoasca/realizeze urmatoarele:
1. Studiu geotehnic
Se recomanda investitorilor efectuarea un studiu geotehnic pentru a cunoaste conditiile de teren si daca se poate sau nu construi pe acel teren.
3. Studiu topo
Este util pentru a se stii daca amplasamentul viitoarei constructii respecta conditiile impuse de legislatie, privind distantele minime masurate de la fundatia cladirii fata de alte cladiri sau de urmatoarele utilitati publice:
a. retele electrice existente
– retele electrice subterane – minim 60 cm de la fundatia cladirii;
– retele elecrice aeriene de 20kV – minim 6,00 m de la fundatia cladirii pana in axul stalpilor retelei;
– retele electrice aeriene de 110 kV – minim 12,00 m de la fundatia cladirii pana la axul stalpilor retelei;
b. conducte de gaz
– conducte de medie si joasa presiune – minim 3,00 m de la fundatie pana la generatoarea conductei;
c. conducte de canalizare
– minim 1,50 m de la fundatia cladirii pana la generatoarea conductei;
d. retele telefonice
– la retelele telefonice subterane – minim 60 cm de la fundatia cladirii;
– retelele aeriene – minim 1,50 m de la fundatia cladirii la axul stapilor.
e. drumuri europene, nationale si judetene
– 21,00 m fata de axul drumului european sau national;
– 13,00 ml fata de axul drumului judetean; – alte distante prevazute in Planul de Urbanistic General (P.U.G.).
Distantele pot fi micsorate, numai cu acordul utilizatorilor publici.

 

 1. Ce conditii trebuie sa indeplineasca un constructor?
 2. Firma de constructii angajata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a. sa fie autorizata pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii;
  b. sa aiba personal autorizat pentru urmarirea executiei lucrarilor respective:
  – R.T.E. responsabil tehnic cu executia autorizat de M.D.L.P.L;
  – C.Q. controlor de calitate autorizat de M.D.L.P.L;
  c. sa aiba un contract de colaborare cu un laborator in domeniu specializat;
  d. sa aiba personal muncitor calificat pentru executia unor lucrari de armare, betonare, suduri hidroizolatii, finisaje, instalatii electrice si sanitare etc.
  2. Contractul incheiat cu firma care executa lucrarile de constructii trebuie sa contina:
  – valoarea lucrarilor de constructii si instalatii;
  – durata executiei lucrarilor;
  – valoarea garantiei de buna executie (care de regula este de 5% din valoarea lucrarilor de constructii si care se deconteaza executantului in procent de 30% dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor si restul de 70% dupa efectuarea receptiei finale, care se face la expirarea perioadei de garantie;
  – modul de decontare a lucrarilor executate.
  Incheierea unui contracat de executie confera dreptul de a cere despagubiri constructorului in cazul nerespectarii calitatii lucrarilor precum si nerespectarii termenului de executie, din vina acestuia.

 

VII. Receptia lucrarilor de constructie si instalatii aferente acestora

Receptia lucrarilor de constructii se face conform HG 343/2017 – Regulament receptie a lucrarilor de constructii si instalatii

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente se efectueaza atat la lucrarile noi cat si la interventiile in timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, supraetajari, extinderi, etc.). Acestea se organizeaza de catre investitor, indiferent de forma de proprietate (de stat sau particulara) sau de destinatia constructiei.

Obligatiile investitorului
Receptia la terminarea lucrarilor – receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unei constructii.
Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.
Receptia finala – receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.
La receptia finala participa:
a) investitorul;
b) comisia de receptie numita de investitor;
c) proiectantul lucrarii;
d) executantul.
Investitorul este obligat ca in termen de 15 zile calendaristice de la notificarea scrisa a constructorului de finalizare a lucrarilor sa organizeze receptia lucrarilor.

Componenta comisiilor de receptie
Comisiile trebuie sa cuprinda obligatoriu:
– un reprezentant al investitorului (beneficiarului),
– un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia,
– ceilalti membri vor fi specialisti in domeniu.
Comisiile de receptie sunt formate din:
a. 2 membri (investitorul sau proprietarul si delegatul administratiei publice locale) numai pentru constructii de locuinte parter, parter si un etaj, cu inaltime la cornisa de maxim 8 metri, cu cel mult 4 apartamente, cu suprafata desfasurata a acestora de 150 mp, pentru anexe gospodaresti ale acestora, precum si pentru constructiile provizorii.
Comisia de receptie poate functiona si numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii acesteia.

Verificarile efectuate de comisia de receptie:
– respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente;
– executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale conform legii;
– referatul proiectantului cu privire la modul in care a fost executata lucrarea;
– completarea cartii tehnice a constructiei;
– terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre beneficiar si executant.

Recomandarile care pot fi facute de comisia de receptie
a. Amanarea receptiei in conditiile in care:
– se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari care afecteaza siguranta in exploatare a constructiei din punct de vedere al exigentelor esentiale;
– constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata si care daca nu ar fi facute ar diminua considerabil utilitatea lucrarii;
– exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de incercari de orice fel pentru a le clarifica.
b. Respingerea receptiei, cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea uneia sau mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize,
reproiectari, refaceri de lucrari etc.
c. Admiterea receptiei cu obiectii, cand comisia constata lipsuri care trebuie sa fie remediate intr-un termen care de regula nu va depasi 90 de zile calendaristice de la data receptiei, daca, datorita conditiilor climaterice nu se impune fixarea unui alt termen.
d. Admiterea receptiei fara obiectii, cand sunt indeplinite toate conditiile cerute prin contract.
Dupa terminarea documentului de receptie la terminarea lucrarilor, in care este specificata si valoarea de constructii si instalatii aferente, investitorul este obligat sa instiinteze emitentul autorizatiei de construire, prin inmanarea/expedierea documentului, in vederea recalcularii taxei de autorizare.