SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

SC Electromed Inginerie SRL proiecteaza lucrari de instalatii si retele electrice prin electrician autorizat ANRE Gradul III A.
Gradul de autorizare ANRE III A ofera posibilitatea SC Electromed Inginerie SRL sa proiecteze lucrari de instalatii si retele electrice de joasa si medie tensiune cu putere nelimitata.

Cuprins

 

Tema de proiectare

Proiect tehnic

Caiet de sarcini

Liste cu cantitati de lucrari

Documentatia tehnica

Anexa 1 Documentatia tehnica – D.T. – pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C.

Anexa 2 Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate

Anexa 3 Continutul-cadru al studiului de fezabilitate

Anexa 4 Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

 

Tema de proiectare

Elaborata in conditiile etapei de pregatire a procesului de elaborare a documentatiilor tehnico-economice de investitor sau proiectant, va cuprinde:

– nominalizarea sistemului tehnic/tehnologic;

– parametrii tehnici si tehnologici “doriti”:

– capacitate de productie;

– materia prima supusa prelucrarii (caracteristi, calitatea, conditii de asigurare a calitatilor necesare, ritm de asigurare si modalitati de introducere in fluxul tehnologic, etc.);

– agenti tehnologici necesari (tip, calitate, cantitate, parametrii, etc.);

– produse principale (cantitate, calitate certificate, conditii tehnice de obtinere, ambalare, livrare, distributie, etc.);

– produse secundare utilizabile;

– reziduuri de proces neutilizabile cu caracteristicile nocive preconizate;

– tehnologii de proces abordabile/licente;

– amplasamente/spatii disponibile;

– cai de acces;

– probleme patrimoniale;

– acces la agenti tehnologici concurenti (apa, canal, energie, gaze, etc.);

– date privind solul, mediul ambient, regimul de poluare acceptat, regim de evacuare a reziduurilor;

– riscuri tehnologice potentiale (naturale, tehnologice, specifice, conjuncturale, etc.);

– resurse umane;

– fonduri de investitii disponibile;

– rata de recuperare a investitiei.

 

Proiectul tehnic

(conform HG 907/2016)

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costul lucrarii stabilit in faza de studiu de fezabilitate/documentatie de avizare.
Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic se verifica pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in conditiile legii.
Continutul-cadru al proiectului tehnic este urmatorul:
A. Partile scrise
1. Date generale:
– denumirea obiectivului de investitii;
– amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare);
– titularul investitiei;
– beneficiarul investitiei;
– elaboratorul proiectului.
2. Descrierea generala a lucrarilor
2.1. In cadrul sectiunii “Descrierea lucrarilor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialitati;
f) devierile si protejarile de utilitati afectate;
g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;
h) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
i) trasarea lucrarilor;
j) antemasuratoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialitati.

 

Caietele de sarcini

(conform HG 907/2016)
Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.
Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.
1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integranta din proiectul tehnic;
b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor;
c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor;
d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;
e) impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti – arhitecti si ingineri specialisti -, pentru fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata;
i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;
j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
1.1. Tipuri de caiete de sarcini
In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si confectii diverse;
c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;
d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.
In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;
b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.
1.2. Continutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:
a) breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

 

Listele cu cantitatile de lucrari

(conform HG 907/2016)
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3.).
NOTĂ:
Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.
Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii.

 

Documentatia tehnica

Documentatia tehnica reprezinta documentatia scrisa si desenata care face parte din documentatia licitatiei, pe baza caruia se intocmeste oferta, si este document anexat contractului, pe baza caruia se executa lucrarea.

Documentatia tehnica se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat, etapa in care au fost stabilite elementele si solutiile principale ale lucrarii, si au fost obtinute toate avizele, acordurile si aprobarile executiei lucrarii in conformitate cu prevederile legale.

 

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este:

– documentul eliberat de catre primaria de care apartine imobilul prin care se ofera informatii cu privire la limitarile de construire din zona.

– este eliberat de directia de urbanism a primariei.

Certificatul de urbanism reflecta reglementarile urbanistice existente in zona si mentionate in PUG (plan urbanistic general – P.U.G.), PUZ (plan urbanistic zonal – P.U.Z.) sau PUD (plan urbanistic de detaliu – P.U.D.).

Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism – PUG – aprobate potrivit legii.

Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism – PUG – pot fi introduse in intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai in conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale – PUZ – aprobate potrivit legii.

Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.

Certificatul de urbanism sta la baza obtinerii autorizatiei de construire si a avizelor necesare pentru autorizatia de construire.

 

Pentru obtinerea certificatului de urbanism este nevoie de:

 • Cerere tip pentru obtinerea certificatului de urbanism;
 • copie acte proprietar imobil;
 • Copie cadastru imobil;
 • Copie plan de situatie cu schematizarea pozitiei noului imobil pe teren;
 • Document care atesta plata taxei pentru certificatul de urbanism.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire.

 

Avize si acorduri pentru obtinerea autorizatiei de construire

Avizele si acordurile necesare sunt mentionate in certificatul de urbanism. Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform, emis pe baza fiselor tehnice si contine avizele si acordurile favorabile pentru utilitatile urbane, precum si cele privind securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor. In baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire.

Avizele si acordurile necesare in procesul de autorizare a lucrarilor de constructii, stabilite prin Certificatul de Urbanism, se obtin de catre emitentul autorizatiei de constructie, cat si de solicitantul acesteia, dupa caz.

Avizele si acordurile impreuna cu certificatul de urbanism si documentatia tehnica (D.T.) stau la baza obtinerii autorizatiei de construire.

Autorizatia de Construire

Autorizatia de construire este documentul care confera dreptul legal de a construi. Autorizatia de construire se elibereaza de catre biroul de urbanism a primariei de care tine locatia unde se va realiza imobilul. Autorizatia are la baza documentatia tehnica si avizele date in certificatul de urbanism. Modul de autorizare a lucrarilor de construire este reglementat de Legea 50/1991.

Piesa principala care sta la baza autorizatiei de construire este documentatia tehnica. Aceasta este o documentatie tehnica formata din memorii si desene/planuri de arhitectura, rezistenta si instalatii. Aceasta documentatie este intocmita de catre proiectanti autorizati pe specialitati: arhitecti, ingineri structuristi si ingineri instalatori.

Termenul de valabilitatea a autorizatiei de construire este mentionat in autorizatie. Dupa obtinerea autorizatiei, cu 10 zile inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul are obligatia de a anunta primaria si inspectoratul de stat pentru constructii. De asemenea trebuie realizat un banner cu mesaj informational in care sa fie precizate:

 • Beneficiarul investitiei;
 • Proiectantul general;
 • Antreprenorul general;
 • Perioada de realizare a lucrarilor;
 • Numarul de ordine al autorizatiei de construire.

 

Conform art. 7 din Legea 50/1991 referitor la Autorizatia de Construire rezulta urmatoarele:

Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:

 1. certificatul de urbanism
 2. dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel
 3. documentatia tehnica – D.T.
 4. avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
 5. actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului
 6. dovada privind achitarea taxelor locale

Documentatia tehnica – D.T. – se elaboreaza in conformitate cu continutul – cadru prevazut in anexa nr. 1, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, al avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.

 

Anexa 1 Documentatia tehnica – D.T. – pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C.

Continutul – cadru al documentatiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

 1. Piese scrise
 2. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund

 1. Memoriu

2.1. Date generale:

– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor

– clima si fenomenele naturale specifice

– geologia si seismicitatea

– categoria de importanta a obiectivului

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:

–              arhitectura

–              structura

–              instalatii

–              dotari si instalatii tehnologice, dupa caz

–              amenajari exterioare si sistematizare verticala

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

– suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila;

– inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

– volumul constructiilor;

– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;

– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a documentatiei tehnice – D.T., in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori tehnici atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, alesi de investitor.

2.5.3. Avizele si acordurile privind asigurarea, bransarea si racordarea la infrastructura edilitara, dupa caz, precum si avizele, acordurile si actele administrative specifice ale organismelor administratiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz – Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Sanatatii Publice, precum si ale Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Roman de Informatii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementarilor legale in vigoare si ca urmare a conditiilor speciale de amplasament si/sau a functionalitatii investitiei, dupa caz, obtinute in prealabil de solicitant.

2.5.4. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora – pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

 1. Piese desenate
 2. Planuri generale

1.1 Plan de incadrare in teritoriu

– plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

– plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:

– imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

– amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;

– cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +-0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);

– denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;

– sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

– accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;

– planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii.

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

 1. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

– planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;

– sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota +-0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;

– toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

– in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

– modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

– masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.2.3. Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

 

Definirea unor termeni de specialitate utilizati in cuprinsul legii 50/1991

 • Autorizatia de construire/desfiintare

Actul de autoritate al administratiei publice locale – consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.

Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 • Anexe gospodaresti

Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.

In categoria anexelor gospodaresti, de regula in mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si altele asemenea. In mod similar, sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

 • Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole

Constructiile situate in zone izolate in extravilan si indepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole.

 • Avizare/aprobare

Avizare – procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin Documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.

Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

Aprobare – optiunea forului deliberativ al autoritatii competente de insusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.

 • Cladiri de importanta redusa

Constructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:

 1. a) cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodaresti ale acestora;
 2. b) cladiri pentru invatamant cu cel mult 4 unitati functionale;
 3. c) dispensare comunale fara stationar;
 4. d) sedii administrative in mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;
 5. e) cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pana la 200 mp si cu deschideri pana la 6 m;
 6. f) hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de pana la 200 mp si deschideri pana la 6 m;
 7. g) dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;
 8. h) constructii cu caracter provizoriu.
 • Constructii cu caracter provizoriu

Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire.

De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive.

 • Constructii speciale

Constructiile cu caracter militar care se autorizeaza in conditiile prevazute la art. 43.

 • Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism

Ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata.

Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:

 1. a) planurile de amenajare a teritoriului;
 2. b) planurile urbanistice;
 3. c) planurile locale de urbanism.

Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

 • Documentatie tehnica – D.T.

Documentatia tehnico-economica distincta prin care se stabilesc principalele coordonate privind incadrarea in indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinatatile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si echiparea constructiilor – inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz.

Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica – D.T. se constituie parte integranta a Proiectului tehnic – P.Th., respectiv a Detaliilor de executie, fiind interzisa modificarea prevederilor acesteia, sub sanctiunea nulitatii autorizatiei de construire.

Continutul-cadru al documentatiei tehnice – D.T. este prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta lege.

 • Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Totalitatea documentelor prevazute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie suportul tehnic al dosarului ce se depune la autoritatile administratiei publice locale/judetene prevazute la art. 4 in vederea emiterii autorizatiei de construire.

 • Drept de executie a lucrarilor de constructii

Dreptul real sau, dupa caz, dreptul de creanta privind imobilul, care confera titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, din partea autoritatii competente, autorizatia de construire sau de desfiintare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizatiei de construire in baza unui contract de inchiriere se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si cu acordul expres al proprietarului de drept.

 • Firma

Elementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta.

 • Instalatii aferente constructiilor

Totalitatea conductelor si echipamentelor care asigura utilitatile necesare functionarii constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu incorporate in constructie. Instalatiile aferente constructiilor se autorizeaza impreuna cu acestea sau, dupa caz, separat.

 • Intravilanul localitatii

Teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) si cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate in circuitul agricol sau avand o alta destinatie, inauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, in conditiile legii.

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul urbanistic general (PUG) al localitatii.

 • Extravilanul localitatii

Teritoriul cuprins intre limita intravilanului si limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, comuna), inauntrul caruia autorizarea executarii lucrarilor de constructii este restrictionata, in conditiile prezentei legi.

 • Imprejmuiri

Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectie impotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale – beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata intinsa pe bulumaci -, ori prin plantii specifice.

 • Lucrari de constructii

Operatiunile specifice prin care:

– se realizeaza constructii de orice fel – civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;

– se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.

 • Lucrari de modificare

Lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale, avand ca efect modificarea (totala sau in parte) a acestora, privind:

– modificarea planimetriei interioare sau exterioare;

– modificarea volumetriei.

In toate cazurile este necesara emiterea unei autorizatii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea in constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

 • Lucrari de interventie in prima urgenta

Orice fel de lucrari necesare la constructiile existente care prezinta pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali si antropici, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, pentru:

 1. a) punerea in siguranta, prin asigurarea cerintelor de rezistenta mecanica, stabilitate si siguranta in exploatare;
 2. b) desfiintarea acestora.
 • Lucrari de reabilitare

Orice fel de lucrari de interventii necesare pentru imbunatatirea performantelor de siguranta si exploatare a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de lege.

 • Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construire

Lucrarile de intretinere care nu necesita proiect si deviz general, constand dintr-un complex de lucrari care se executa in mod permanent, in vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si in deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim.

 • Mobilier urban

Elementele functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitand emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.

 • Modificare de tema

Orice schimbare initiata de catre investitor/proprietar care are in vedere functiunile si/sau capacitatile functionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobati, solutiile spatiale si/sau de amplasament si alte asemenea cerinte, care au fundamentat elaborarea documentatiei tehnice – D.T., care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire.

 • Parcelare

Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, in scopul atribuirii, concesionarii sau vanzarii loturilor rezultate.

 • Proiect tehnic (P.Th.)

Documentatia tehnico-economica (piese scrise si desenate), elaborata in conditiile legii, care dezvolta documentatia tehnica – D.T., cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, anexe la autorizatia de construire.

Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii autorizate.

 • Detalii de executie (D.E.)

Documentatii tehnice cuprinzand reprezentari grafice realizate la scarile 1:2,1:5,1:10,1:20 sau, dupa caz, la alte scari grafice, in functie de necesitatile de redactare, precum si piese scrise pentru explicitarea reprezentarilor grafice, elaborate in baza proiectului tehnic si cu respectarea stricta a prevederilor acestuia, care detaliaza solutiile tehnice de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni, privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii. Detaliile de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele esentiale de calitate in constructii de catre verificatori tehnici atestati in conditiile legii, detaliaza proiectul tehnic, in vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate.

 • Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instaltii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra constructiilor existente, conform legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

– receptia la terminarea lucrarilor;

– receptia finala.

 • Schimbare de destinatie

In intelesul prevederilor art. 3, este necesara emiterea unei autorizatii de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, numai in situatia in care pentru realizarea schimbarii de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrari de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

 • Zone protejate

Teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. In raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

 1. a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea in valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;
 2. b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

 

Lucrari care se pot executa fara Autorizatie de Construire

Conform art. 11 din Legea 50/1991 – se pot executa fara autorizatie de costruire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:

– reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizzare si/sau contorizare a consumurilor de utilitati

 

ANEXA 2 CONTINUTUL-CADRU al studiului de prefezabilitate
A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investitii;
2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
3. titularul investitiei;
4. beneficiarul investitiei;
5. elaboratorul studiului.
Necesitatea si oportunitatea investitiei
1. necesitatea investitiei:
a) scurta prezentare privind situatia existenta, din care sa rezulte necesitatea investitiei;
b) tabele, harti, grafice, planse desenate, fotografii etc., care sa expliciteze situatia existenta si necesitatea investitiei;
c) deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;
d) prognoze pe termen mediu si lung;
2. oportunitatea investitiei:
a) incadrarea obiectivului in politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale;
b) actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei, dupa caz;
c) acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea investitiei, dupa caz.
Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse:
1. scenarii propuse (minimum doua);
2. scenariul recomandat de catre elaborator;
3. avantajele scenariului recomandat.
Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investitie
Informatii despre terenul din amplasament:
1. situatia juridica privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat – definitiv si/sau temporar – de obiectivul de investitii;
2. suprafata estimata a terenului;
3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investitii privind:
a) zona seismica de calcul si perioada de colt;
b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare si presiunea conventionala;
c) nivelul maxim al apelor freatice;
4. studiile topografice preliminare;
5. datele climatice ale zonei in care este situat amplasamentul.
Costul estimativ al investitiei
1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei tehnicoeconomice:
a) cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie), dupa caz;
b) cheltuieli pentru activitatea de consultanta si asistenta tehnica;
c) cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de principiu necesare elaborarii studiului de prefezabilitate;
d) cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).
2. Valoarea totala estimata a investitiei
Avize si acorduri de principiu, dupa caz
B. Piese desenate:
1. plan de amplasare in zona (1:25.000 – 1:5.000);
2. plan general (1:2.000 – 1:500).

ANEXA 3 CONTINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate
A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investitii;
2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
3. titularul investitiei;
4. beneficiarul investitiei;
5. elaboratorul studiului.
Informatii generale privind proiectul
1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;
2. descrierea investitiei:
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnicoeconomic selectat;
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):
– scenarii propuse (minimum doua);
– scenariul recomandat de catre elaborator;
– avantajele scenariului recomandat;
c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;
3. date tehnice ale investitiei:
a) zona si amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;
c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan;
d) studii de teren:
– studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national;
– studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;
– alte studii de specialitate necesare, dupa caz;
e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:
– necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;
– solutii tehnice de asigurare cu utilitati;
g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;
4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.
Costurile estimative ale investitiei
1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
Analiza cost-beneficiu:
1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;
2. analiza optiunilor*1);
———–
*1) Varianta zero (varianta fara investitie), varianta maxima (varianta cu investitie maxima), varianta medie (varianta cu investitie medie); se va preciza varianta selectata.

3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
4. analiza economica*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
———–
*2) Este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore.

5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.
Sursele de finantare a investitiei Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.
Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
1. numar de locuri de munca create in faza de executie;
2. numar de locuri de munca create in faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(in preturi – luna, anul, 1 euro = ….. lei),
din care:
– constructii-montaj (C+M);
2. esalonarea investitiei (INV/C+M):
– anul I;
– anul II
…………;
3. durata de realizare (luni);
4. capacitati (in unitati fizice si valorice);
5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.
Avize si acorduri de principiu
1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);
4. acordul de mediu;
5. alte avize si acorduri de principiu specifice.
B. Piese desenate:
1. plan de amplasare in zona (1:25000 – 1:5000);
2. plan general (1: 2000 – 1:500);
3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

ANEXA 4 CONTINUTUL-CADRU al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investitii;
2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
3. titularul investitiei;
4. beneficiarul investitiei;
5. elaboratorul documentatiei.
Descrierea investitiei:
1. situatia existenta a obiectivului de investitii:
– starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;
– valoarea de inventar a constructiei;
– actul doveditor al fortei majore, dupa caz;
2. concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:
– prezentarea a cel putin doua optiuni;
– recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.
Date tehnice ale investitiei:
1. descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza;
2. descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate;
3. consumuri de utilitati:
a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare;
b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.
Durata de realizare si etapele principale:
– graficul de realizare a investitiei:
Costurile estimative ale investitiei:
1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
Indicatori de apreciere a eficientei economice:
– analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei.
Sursele de finantare a investitiei
Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.
Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:
1. numar de locuri de munca create in faza de executie;
2. numar de locuri de munca create in faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:
1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(in preturi – luna, anul, 1 euro =….. lei),
din care:
– constructii-montaj (C+M);
2. esalonarea investitiei (INV/C+M):
– anul I;
– anul II;
……………..;
3. durata de realizare (luni);
4. capacitati (in unitati fizice si valorice);
5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.
Avize si acorduri de principiu:
1. certificatul de urbanism;
2. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);
3. acordul de mediu;
4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.
B. Piese desenate:
1. plan de amplasare in zona (1: 25000-1:5000);
2. plan general (1: 2000-1:500);
3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.