SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Proiectarea investitiilor

 

Cuprins

 1. Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate
 2. Continutul-cadru al studiului de fezabilitate
 3. Continutul-cadru al proiectului tehnic
 4. Detaliile de executie

 

Cadrul legislativ functional in Romania stabileste ca, proiectarea lucrarilor de constructii se elaboreaza in urmatoarele etape:

 1. studiu de prefezabilitate;
 2. studiu de fezabilitate;

III. proiect tehnic si caiete de sarcini pentru executarea lucrarilor;

 1. detalii de executie

Pentru reparatiile capitale, consolidarile si demolarile la constructii reparatiile aferente nu se elaboreaza studiu de prefezabilitate.

 

 1. Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate

Studiul de prefezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde datele economice prin care autoritatea contractanta fundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii unei investitii. Acesta poate fi realizat chiar de autoritatea contractanta daca aceasta nu are specialisti in domeniul respectiv, apeleaza la o societate de proiectare specializata in domeniu.

 1. Partile scrise
 2. Date generale

1.1. Denumirea investitiei

1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate

1.3. Ordonatorul principal de credite

1.4. Autoritatea contractanta

1.5. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

 1. Evaluari pentru proiectarea studiului de prefezabilitate si a studiului de fezabilitate

2.1. Valoarea totala estimata a investitiei

2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate

2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate

2.4. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor prefezabilitate si

fezabilitate

2.5. Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare, etc)

 1. Date tehnice ale lucrarii

3.1. Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare

3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice)

3.3. Caracteristicile principale ale constructiilor

3.3.1. pentru cladiri. aria construita; aria desfasurata si numarul nivelurilor

3.3.2. pentru retele: lungimi si diamentre

3.4. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane cu abur sau apa fierbinte, hidrofoare,

etc.)

3.5. utilari (modul de asigurare a acestora si solutia avuta in vedere)

 1. Finantarea investitiei:Din valoarea totala estimata a investitiei, ….% din surse proprii……..% din credite bancare, ………% din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ……….% din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, …….% din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc. La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrari – justificati prin resurse materiale, forta de munca , utilaje si transporturi, precum si preturi rezultate din cataloage si oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente si dotari.
 2. Partile desenate
 3. Plan de amplasare in zona (1:25.000 – 1: 5.000)
 4. Plan general (1:5.000 – 1:1.000)

 

 1. Continutul-cadru al studiului de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale in domeniul respectiv.

 1. Partile scrise
 2. Date generale

1.1. Denumirea investitiei

1.2. Elaborator

1.3. Ordonatorul principal de credite

1.4. Autoritatea contractanta

1.5. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate

1.7. Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice, pe specialitati

 1. Date tehnice ale lucrarii

2.1. Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie (definitive si/sau temporar) ocupate de lucrare

2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si

perioada de colt, natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice)

2.3. Caracteristicile principale ale constructiilor

2.3.1. pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, construit

2.3.2. pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, compozare, etc.

2.4. Structura constructiva

Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale unui obiectiv.

2.5. principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane cu abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc)

2.6. Instalatii aferente constructiilor

Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, canalizare etc.

2.7. Utilitati

Se va descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.

 1. Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei

3.1. Total personal din care: personal de executie

3.2. Locuri de munca nou-create4. Devizul general estimativ al investitiei

Valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general conform prevederilor legale.

 1. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

5.1. Valoarea totala (in preturi – luna, anul) din care – constructii-montaj

5.2. Esalonarea (INV/C+M)- Anul I- Anul II- …………. 5.3. Durata de realizare (luni)

5.4. Capacitati (in unitati fizice)

Principalii indicatori se vor completa, dupa caz, cu date privind:

 • Conditiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, impozitul pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influenta variatiei in timp a preturilor, rata dobanzii la credite bancare, rata deschimb valutar etc);
 • Masini si utilaje necesare in procesul tehnologic (lista cuprinzand principalele utilaje echipamente si dotari, cu indicarea capacitatii tehnice a acestora);
 • Productia si desfacerea (lista cuprinzand produsele, capacitatea teoretica anuala, pe produse, durata proiectata pentru functionarea capacitatii, pentru fiecare produs, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vanzare al produselor similare fabricate in tara sau procurate din import);
 • Materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumate pentru fiecare produs si preturile de procurare a acestora;
 • Manopera (cu detalierea pe structura de personal);
 • Cheltuieli generale ale unitatii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii si/sau amortismente, cheltuieli de administrare si marketing etc).
 1. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei: ………….mii lei din surse proprii,………. mii lei din credite bancare, ………… mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ………………mii lei din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, ……………..mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.

 1. Avize si acorduri emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
 • Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;
 • Certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;
 • Avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc);
 • Avizele pentru consumul de combustibil;
 • Acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor;
 • Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.
 1. Partile desenate
 2. Plan de amplasare in zona (1:25.000- 1:5.000)
 3. Plan general (1:5.000 – 1:500)
 4. Planuri de arhitectura – planurile nivelurilor, fatade, vederi, structuri pentru principalele obiective de constructii

 

 1. Continutul-cadru al proiectului tehnic
 2. Partile scrise
 3. Descrierea generala a lucrarilor

1.1. Elemente generale:

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza caruia lucrarea poate fi executata. Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informarea astfel incat autoritatea contractanta sa obtina datetehnice si economice privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor sale tehnice, tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient incat sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor tehnice, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respectiv a depasi costul lucrarii, stabilit in faza de ofera pentru executia lucrarilor.

1.2. Descrierea lucrarilor

In cadrul descrierii lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor axa asupra urmatoarelor elemente:

 • Amplasamentul;
 • Topografia;
 • Clima si fenomenele naturale specifice zonei;
 • Geologia, seismicitatea;
 • Prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;
 • Organizarea de santier, descrierea sumara, demolari, devieri de retele;
 • Caile de acces provizorii;
 • Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc, pentru organizare si definitive;
 • Caile de acces, caile de comunicatii etc;
 • Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru,
 • Traseul lucrarilor;
 • Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
 • Masurarea lucrarilor;
 • Laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele
 • Curatenia in santier;
 • Serviciile sanitare;
 • Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica (investitor);
 • Memoriile tehnice, pe specialitati.
 1. Caietele de sarcini pe specialitati

Caietele de sarcini dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse informatii, precizari si prescriptii complementare planselor. Aceste caiete de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe baza planselor terminate si se organizeaza, de regula, in brosuri distincte, pe specialitati.

Rolul si scopul caietelor de sarcini este urmatorul:

 • Reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor a caror executie va face obiect al achizitiei; in planse se face prezentarea lor grafica, iar in breviarele de calcul se justifica dimensionarea elementelor constituente.
 • Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitatea desenelor.
 • Contin nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative.
 • Detaliaza aceste note si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite,testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final.
 • Impreuna cu plansele, trebuie, sa fie astfel concepute incat pe baza lor sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara in vederea executiei lucrarilor.
 • Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul si a planselor de catre ingineri specialisti, pentru fiecare categorie de lucrare.
 • Forma de prezentare trebuie sa fie ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa defineasca calitatile materialelor, cu trimitere la standarde, sa defineasca calitatea executiei, normativele si prescriptiile tehnice in vigoare.
 • Stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari si probe.
 • Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa isi gaseasca precizari in caietele de sarcini.
 • Nu trebuie sa fie restrictive.
 • Redactarea acestora trebuie sa fie concisa, sistematizata si exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.
 • Sa prevada modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii.
 • Sa prevada masurile si actiunile de demontare, de demolare (inclusive reintegrarea in mediul natural al deseurilor), dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
 1. Listele cantitatilor de lucrari

Aceste capitole vor cuprinde toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de executie a lucrarilor, si anume: – centralizatorul obiectelor, pe obiectiv; – centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte; – listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora; – listele cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz); – specificatiile tehnice.

 1. Graficul general de realizare a lucrarii
 2. Partile desenate

“Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului si care, de regula, se compun din:”

 1. Planurile generale

– planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrie;

– planurile topografice principale;

– planurile de amplasare a forajelor, a profilurilor geotehnice, inclusiv cu inscrierea in acestea a conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de pamant si de fundare;

– planurile principale de amplasare a obiectivelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice cotele +/-0,00, cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc;

– planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv inscrierea in acestea a volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit), lucrarile privind stratul vegetal, precum si precizari privind utilajele si echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si tehnologice; – planurile principale privind constructiile subterane – amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii etc;

– planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

 1. Plansele principale ale obiectelor

Se recomanda ca fiecare obiect subteran sau suprateran sa aiba un numar sau un cod si o denumire proprii, iar plansele sa fie organizate intr-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect. In cazul in care proiectul este voluminos plansele se vor organiza in volume si/sau brosuri pentru fiecare specialitate, distinct.

 1. Arhitectura

Va cuprinde planse principale privind arhitectura fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care:

– planul individual de amplasare;

– planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane ale teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni, tehnologice, cu precizari privind materialele, confectiile etc.

– sectiuni, fatade, detalii importante, cotate etc;

– tablouri de prefabricate, confectii;

– tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare.

Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora etc.

 1. Structura

Va cuprinde plansele principale privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect, si anume:

– planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

– planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

– descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj, recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale.

 1. Instalatiile

Vor cuprinde plansele principale privind executia instalatiilor fiecarui obiect inclusiv cote, dimensiuni, tolerante etc., si anume:

– planurile principale de amplasare a utilajelor;

– scheme principale ale instalatiilor;

– sectiuni, vederi, detalii principale;

– plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatea materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii anticorosive si parametrii principali ai instalatiilor.

 1. Dotari si instalatii tehnologice

Vor cuprinde: planuri principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj etc, si anume:

– desenele de ansamblu;

– schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;

– schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

– schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat, etc., ale instalatiilor tehnologice;

– planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;

– diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii; -listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile.

 1. Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii etc.:

– planurile principale de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari, etc.; – listele cu dotari, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

 

 1. Detaliile de executie

Se intocmesc de catre societatile de proiectare si acestea pot fi realizate si de societatea care realizeaza executia lucrarilor, cu avizul proiectantului, la solicitarea autoritatii contractante. Fiecare faza de proiectare va fi avizata de autoritatea contractanta, iar dupa intocmirea fazei studiu de fezabilitate se vor aproba indicatorii tehnico-economici in conformitate cu competentele de aprobare prevazute de legislatia in vigoare la data respectiva.