SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Structura devizului general

 

Cuprins

 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
 4. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
 5. Alte cheltuieli
 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare
 7. Explicarea termenilor de: obiect, categorii de lucrari, etc.

7.1 Ce este devizul general?

7.2 Ce este graficul de executie?

7.3 Ce sunt obiectele ?

7.4 Ce este devizul obiect?

7.5 Ce este lista de echipamente?

7.6 Ce sunt categoriile de lucrari?

7.7 Ce sunt devizele?

7.8 Ce sunt articolele de deviz ?

7.9 Ce sunt extrasele de resurse?

7.10 Ce este recapitulatia?

7.11 Ce este norma de deviz?

7.12 Ce este reteta unei norme?

7.13 Ce sunt resursele primare?

 

CAPITOLUL I

 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului

Se includ cheltuieli efectuate pentru cumpararea de terenuri, plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii lucrarilor, exproprieri, despagubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura. 1.2. Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa, stramutari de localitati sau de monumente istorice etc.

1.3. Amenajari pentru protectia mediului

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spatii verzi.

 

CAPITOLUL II

 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telefonie, radio-tv, drumuri de acces, cai ferate industriale, care se executa peamplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente bransarii la retelele de utilitati.

 

CAPITOLUL III

 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie.

3.2. Obtinere avize, acorduri si autorizatii

Se includ cheltuielile pentru:

 1. a) obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, taxa pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire, conform legii;
 2. b) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc;
 3. c) obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;
 4. d) intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara;
 5. e) obtinerea acordului de mediu;
 6. f) obtinerea avizului PSI;
 7. g) alte avize si acorduri prevazute in acte normative.

3.3. Proiectare si inginerie

 1. Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie), pentru plata verificarii tehnice a proiectarii, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.
 2. Pentru lucrarile de modernizare sau consolidare la constructii existente sau pentru continuarea lucrarilor la constructii incepute si neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertiza tehnica.

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica

Se includ cheltuielile aferente intocmirii documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, precum si pentru multiplicarea acestora, exclusiv cele cumparate de ofertanti; cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare; anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica etc., in legatura cu procedurile de achizitie publica.

3.5. Consultanta

Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

 1. a) plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de piata, de evaluare;b) plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie.

3.6. Asistenta tehnica

Se includ cheltuieli efectuate, dupa caz, pentru:

 1. a) asistenta tehnica din partea proiectantului, in cazul cand aceasta nu intra in tarifele proiectarii;
 2. b) asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier desemnati de autoritatea contractanta;
 3. c) plata specialistilor angajati pe baza de contract conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 906/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte.

 

 

CAPITOLUL IV

 1. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

 1. Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectivelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, internet si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.
 2. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.
 3. Cheltuielile aferente fiecarui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

4.2. Montaj utilaj tehnologic

 1. Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora.
 2. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de investitie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

 1. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale
 2. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de investitie.

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

 1. Se includ cheltuielile pentru procurarea utilajelor si echipamentelor care deservesc fluxul tehnologic si comporta durate scurte de amortizare fata de cele ale constructiilor.
 2. Cheltuielile se desfasoara pe obiective de investitie.

4.5. Dotari

 1. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectivelor de inventar, precum: mobilier, dotari PSI, dotari de uz gospodaresc, dotari privind protectia muncii si, dupa caz, utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu.
 2. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de investitie.

 

CAPITOLUL V

 1. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

 1. Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de contructii-montaj.
 2. Aceste cheltuieli se estimeaza de catre proiectant, in baza unui deviz ce tine seama de tehnologia si graficul de lucru aferente lucrarilor de baza, de amplasamentul obiectivului, posibilitatile de bransare la utilitati – apa, canal, energie electrica, termoficare, telefon, etc. – traseele acestora, caile de acces auto si cai ferate, existenta constructiilor, spatiilor, terenurilor si amenajarilor ce pot fi utilizate de constructor.

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Se cuprind cheltuielile legate de lucrari de nivelari ale terenurilor naturale, dezafectari locale de cai de comunicatie sau constructii, bransarea la utilitati, realizarea de cai de acces, constructii sau amenajari la constructii existente.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

Se cuprind cheltuielile pentru: obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, cai ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenta cu politia rutiera, contracte temporare cu furnizarii de utilitati, cu unitati de salubrizare.

5.2. Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare

5.2.1. Comisioane, taxe, cote legale – se cuprind, dupa caz: comisionul bancii finantatoare, cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatii contractante, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii.

5.2.2. Costul creditului – se cuprind comisioanele si dobanzile aferente creditului pe durata executiei obiectivului.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

 1. a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la cap/subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general, in functie de natura si complexitatea lucrarilor.
 2. b) In cazul proiectelor de investitii noi, precum si al reparatiilor capitale, extinderilor, transformarilor, modificarilor, modernizarilor, reabilitarii la constructii si instalatii existente, se aplica un procent de pana la 5 %.
 3. c) In cazul lucrarilor de consolidare se aplica un procent de pana la 15% in functie de natura si complexitatea lucrarilor rezultate ca fiind necesare in urma efectuarii decopertarilor.
 4. d) Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.

 

CAPITOLUL VI

 1. Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1. Pregatirea personalului de exploatareSe cuprind cheltuielile necesare instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice

 1. Se cuprind cheltuielile aferente executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor, expertizelor la receptie.
 2. In situatia in care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, in devizul general se inscrie valoarea rezultata prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile realizate din aceasta.

PARTEA a II-a

Se actualizeaza valoarea mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului ce se construieste, respectiv a mijloacelor fixe existente constructii – cladire, constructie speciala, instalatii aferente constructiei – utilaje si echipamente.

Actualizarea valorii mijloacelor fixe existente este o evaluare de patrimoniu si se face de catre beneficiar/investitor.

Valoarea prevazuta in aceasta parte a devizului general nu se finanteaza dar pe baza ei se stabilesc indicatorii de eficienta economica si financiara din cadrul studiului de fezabilitate.

PARTEA a III- a

Fondul de rulment necesar inceperii productiei

Cuprinde cheltuielile pentru asigurarea stocurilor de materiale si materii prime, energie, transporturi, salariile personalului direct productiv, piese de schimb de mare uzura, necesare pentru primul ciclu de productie.

 

 1. Explicarea termenilor de: obiect, categorii de lucrari, deviz, articole de deviz, norma de deviz

7.1 Ce este devizul general?

In devizul general se specifica semnificatia Obiectelor la nivel de investitie, precum si valoarea financiara a altor categorii de cheltuieli diferite de cele legate de realizarea fizica a constructiei.

Valoarea toata a unei investitii este data de catre valoarea totala a Devizului General.

7.2 Ce este graficul de executie?

Graficul de executie specifica perioada in care se va desfasura investitia. Perioada de desfasurare este explicitata pe fiecare element de structurare in parte.

Un Obiect este compus din mai multe Devize, iar fiecare Deviz descrie o categorie diferita de lucrari (exemplu Arhitectura, Instalatii electrice). Un Obiect mai contine si totalitatea echipamentelor ce se vor achizitiona si vor face parte din obiectul fizic ce se va realiza.Un element de tip Obiect permite configurarea a doua componente: deviz obiect, lista de echipamente.

7.3 Ce sunt obiectele ?

O investitie se imparte in mod natural in componente fizice, structuri independente ce pot fi executate individual. Aceste componente fizice independente se vor numi Obiecte. Elementul de structurare de tip Obiect are ca semnificatie totalitatea lucrarilor si echipamentelor ce sunt necesare pentru realizarea unui obiect fizic. Obiectul de investitie este o parte a obiectivului de investitie, cu functionabilitate distincta in cadrul ansamblului acestuia.

Delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitie se face la faza de proiectare – studiu de fezabilitate de catre proiectant, iar valoarea fiecarui obiect se determina prin devizul pe obiect.

7.4 Ce este devizul obiect?

Devizul obiect specifica semnificatia lucrarilor executate in devizele continute, precum si rolul echipamentelor ce se achizitioneaza. Devizul pe obiect este sintetic si valoarea sa se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrari din devizul pe obiect se stabileste estimativ, pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora fara T.V.A. La valoarea totala se aplica T.V.A. in procent stabilit prin lege, obtinandu-se TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Devizul pe obiect intocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate se actualizeaza dupa incheierea contractului de achizitie publica de lucrari, pe baza preturilor unitare si a valorilor pe categorii de lucrari rezultate in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica.

7.5 Ce este lista de echipamente?

Aceasta componeta permite specificarea echipamentelor ce se vor achizitiona pentru a face parte din obiectul fizic. Pentru fiecare echipament, se permite configurarea unei fise tehnice.

Devizul este elementul de structurare ce sta la baza realizarii unui Obiect. Daca pana acum, Obiectul si Investitie specificau doar semnificatia elementelor aflate sub ele, devizul specifica in mod concis lucrarile ce se vor efectua in vederea realizarii complete sau partiale a unui obiect.

De obicei un deviz descrie un singur tip de lucrare ce se efectueaza, spre exemplu Infrastructura, Instalatii termice, Instalatii sanitare.

Urmatorea etapa in structurarea unei investitii este impartirea obiectelor in categorii de lucrari. Aceste categorii de lucrari se reprezinta prin devize.

7.6 Ce sunt categoriile de lucrari?

O categorie de lucrari reprezinta totalitatea proceselor de constructie cu un anumit specific ce se vor executa in cadrul unui obiect. Categoria de lucrari este reprezentata printr-un deviz.

7.7 Ce sunt devizele?

Un deviz reprezinta o lista de procese de constructie ce trebuiesc realizate. Fiecare operatie are asociata o cantitate. Intr-un deviz se vor descrie toate procesele de constructie ce se vor executa in cadrul respectivei categorii de lucrari.

Devizul este compus din unul sau mai multe articole de deviz.

Un deviz este format din: articole de deviz, extrase de resurse, recapitulatie.

 

7.8 Ce sunt articolele de deviz ?

Intr-un deviz se vor descrie toate procesele de constructie ce se vor executa in cadrul respectivei categorii de lucrari. Devizul este compus din unul sau mai multe articole de deviz.

Un articol de deviz descrie un proces de constructie ce trebuie executat impreuna cu cantitatea acestuia. Un proces de constructie este reprezentat printr-o norma de deviz. La baza unui deviz stau articolele de deviz. Un articol de deviz descrie o lucrare fizica ce trebuie efectuata. Pentru realizarea unui deviz trebuiesc efectuate mai multe astfel de lucrari.

7.9 Ce sunt extrasele de resurse?

Un articol de deviz este format dintr-o norma de deviz ce are asociata o cantitate. In interiorul acestei norme se afla o reteta formata din materiale, manopere, utilaje si transport. La nivelul intregului deviz acestea se cumuleaza in extrase de resurse.

7.10 Ce este recapitulatia?

Pentru a forma pretul total al unui deviz se aduna valoarea articolelor de deviz la care se mai adauga anumite valori procentuale ce reprezinta anumite obligatii financiare catre stat sau anumite cheltuieli ce nu pot fi reprezentate prin articole de deviz. Aceste valori procentuale reprezinta Recapitulatia.

7.11 Ce este norma de deviz?

O norma de deviz specifica cantitatiile de materiale, orele de manopera, orele de utilaje si tonele de transport care trebuiesc consumate pentru realizarea unei unitati dintr-un anumit proces de constructie operatie. O norma de deviz se identifica unic prin codul acesteia.

Devizul reprezinta nivelul cel mai jos de structurare al investitiei. Pentru investitii foarte mici este posibil sa existe doar un obiect, iar acel obiect sa contina un singur deviz. Un deviz nu poate fi creat fara a fi asociat la un obiect.

O norma de deviz descrie un proces de constructie. Norma contine informatii despre conditiile de executie, tehnologii si cantitatile de resurse necesare pentru realizarea unei cantitati unitare din respectivul proces.

O norma de deviz are un caracter general, ea nu tine cont de particularitatile santierului sau a firmei de executie.

Codul unei variante se mai numeste si simbol. Rolul codului este de a identifica in mod unic varianta unei norme de deviz.

Codul se compune din:

 1. Simbolul indicatorul de norme de deviz
 2. Simbolul capitolului
 3. Numarul de ordine al normei
 4. Simbolul varianteiDescrierea unei norme are scopul de a specifica intr-un mod cat mai clar si amanuntit procesul de productie la care se refera norma respectiva. In descriere se pot regasi informatii despre:

– conditiile de executie

– tehnologia de executie

– resurse folosite

– succesiuni de operatii tehnologice

Astfel intr-un deviz pot fi intalnite urmatoarele elemente:

 1. Norma Simpla

Norma simpla reprezinta principalul articol de deviz. Prin definitie, norma simpla contine in reteta ei doar resurse primare (material, manopera, utilaj, transport si lista anexa), Normele ce se regasesc in baza de normative sunt norme simple.

In practica, majoritatea articolelor de deviz vor fi norme simple.

 1. Norma Compusa

O norma compusa poate contine atat resurse primare cat si norme simple sau compuse. Nu exista nici o limitare in felul cum se pot grupa normele compuse.

 1. Categorie

Categoria are rolul de a grupa articolele de deviz, scopul ei fiind de a structura devizul in mod logic.

O categorie poate contine orice alt articol de deviz, in schimb nici un alt articol de deviz nu poate contine o categorie. Prin urmare, categoriile se vor afla tot timpul la cel mai inalt nivel din deviz.

7.12 Ce este reteta unei norme?

Reteta unei norme reprezinta cantitatile de resurse necesare pentru realizarea unei unitati din procesul de constructie la care se refera norma.

7.13 Ce sunt resursele primare?

Resursele primare sunt unitatiile de baza cu ajutorul carora se construiesc normele de deviz.

Reteta unei norme simple este formata dintr-o lista de resurse primare impreuna cu cantitatile unitare ale acestora.

Astfel, o norma simpla poate contine resurse de tipul:

 1. Material

Reprezinta un material care va fi folosit pentru realizarea lucrarii.

 1. Manopera

Reprezinta resursa umana ce va infaptui lucrarea specificata de norma.

 1. Utilaj

Consumul de utilaj reprezinta durata de functionare efectiva a fiecarui utilaj, echipament sau instalatie tehnologica pentru executia unei cantitati unitare din procesul de constructie la care se refera norma de deviz. Acest consum nu include si duratele de montare/demontare a utilajului sau transportul la locul desfasurarii lucrarii.

 1. Transport

Reprezinta cheltuiala efectuata cu transportul materialelor la locul desfasurarii lucrarii.

La nivelul investitiei se configureaza doua componente ce au rolul de a aduce informatii complementare.