SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 10 DS instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 10 DS instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cartea tehnică a construcţiei se păstrează de către:
A investitor
B constructor
C investitor sau, după caz, proprietar
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Reţeaua de tip IT se utilizează:
A numai cu dispozitiv de control permanent al izolaţiei conductorului neutru faţă de pământ şi/sau declanşarea automată în caz de defect
B fără a fi necesară luarea unor măsuri anumite
C utilizarea unui anumit tip  de reţea (ca schemă de protecţie) şi eventual prevederea unor protecţii sunt opţiuni ale proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Cine se face răspunzător în faţa legii de amplasarea incorectă, prin nerespectarea planului de situaţie, a unei investiţii ce se execută de către o firmă specializată?
A dirigintele de şantier
B proiectantul
C  investitorul
D  constructorul
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă teniune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:
A mai mică de 0,5 MΩ
B mai mare sau egala cu 1 MΩ
C mai mare sau egala cu 2 MΩ
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Cine emite dispoziţiile de şantier pentru schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei?
A constructorul
B dirigintele de şantier
C proiectantul cu acordul beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:
A dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune
B întotdeauna
C dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Se admite alimentarea a mai multor receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:
A 8 kW
B 10 kW
C 15 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Cartea tehnică a construcţiei conţine:
A documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia
B documentaţia privind execuţia şi recepţia
C documentaţia privind proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Se consideră atingere directă:
A contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu mase puse accidental sub tensiune datorită unui defect electric
B contactul direct al persoanelor sau al animalelor cu părţi active
C contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi ale unei instalaţii electrice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
În care din următoarele situaţii se încalcă prevederile legale la începerea lucrărilor unei construcţii provizorii:
A începerea lucrărilor de construcţii fără ca proiectele să fie însuşite de verificatorii de proiecte atestaţi
B începerea lucrărilor pe un amplasament ce aparţine domeniului public
C începerea lucrărilor după obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor solicitate prin acesta
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:
A 10 m
B 3 m
C 5 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Cine are dreptul să participe la recepţia lucrărilor de construcţii, ca membru în comisia de recepţie?
A investitorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
D reprezentantul administraţiei publice locale din zona în care se află investiţia
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 13
Siguranţele fuzibile sunt dispozitive care protejează:
A numai la curenţi de suprasarcină
B numai la curenţi de scurtcircuit
C atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Conform normativului PE 118/3-2013 dacă sursa de bază nu este disponibilă, comutarea alimentării cu energie electrică a IDSAI pe sursa de rezervă trebuie să se facă:
A automat, printr-un sistem AAR reversibil
B manual
A
A
B
B
Întrebarea 15
În spaţiile de producţie şi depozitare (cu risc mare sau foarte mare de incendiu)  circuitele electrice destinate IDSAI se realizează în cabluri cu conductoare de cupru:
A cu întârziere la propagarea flăcărilor
B cu izolație din PVC
C cu izolație minerala
D cu rezistență la foc
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 16
Prevederile normativului P118-1999 se aplică:
A construcțiilor de orice fel și instalațiile utilitare aferente acestora
B instalațiilor și echipamentele tehnologice de producție
C instalațiilor tehnologice în aer liber
D organizărilor de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 17
În cazul cablurilor se va verifica:
A tipul, poziția și dimensiunea
B tipul și starea cablurilor,
C poziția de montare și modul de identificare a cablurilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Nu se supune controlului de stat al calităţii în construcţii:
A clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
B locuinţe unifamiliale parter cu suprafaţa de maxim 200mp;
C locuinţele unifamiliale parter, din mediul rural, aparţinând persoanelor fizice;
D clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Constituie contravenție:
A executarea de lucrări la clădiri monumente istorice fără obținerea autorizației de construire;
B executarea de lucrări de construcție după ce autoritatea responsabilă a dispus oprirea acestora;
C neîndeplinirea în termenul stabilit a măsurilor dispune de I.S.C.;
D neanunțarea datei începerii lucrărilor executate;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Pentru completarea cărții tehnice documentația privind proiectarea se predă proprietarului construcției:
A la recepția la terminarea lucrărilor
B la depunerea dosarului în vederea obținerii autorizației de construire
C la recepția finală a lucrărilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Cine este responsabil pentru calitatea lucrărilor la o investiţie ce se execută în mediul urban, în regie proprie?
A responsabilul tehnic cu execuţia
B irigintele de şantier
C investitorul
D personalul care a executat lucrările
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Pentru ce fel de modificări se pot emite dispoziţii de şantier în cursul execuţiei?
A modificarea amplasamentului
B alcătuirea structurală
C modificări locale ale soluţiilor tehnice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Producătorii sau reprezentanţii lor autorizaţi au următoarele obligaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:
A să solicite MDRAPFE, prin intermediul organismelor de agrement tehnic, elaborarea agrementului tehnic pentru produse pentru construcţii
B să furnizeze grupelor specializate care elaborează agrementele tehnice toate datele şi informaţiile necesare privind produsul pentru construcţii respectiv
C să faciliteze şi să asigure organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii şi grupelor specializate condiţii pentru desfăşurarea tuturor activităţilor necesare în elaborarea agrementului tehnic
D să realizeze activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice
E să realizeze activităţile legate de urmărirea comportării în exploatare a produselor pentru construcţii
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 24
Organismele elaboratoare de agrement tehnic în construcţii au următoarele obligaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:
A să răspundă pentru neîndeplinirea de către produsul pentru construcţii a performanţei menţionate în declaraţia de conformitate
B să suporte cheltuielile generate de elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice
C să îndeplinească în permanenţă criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice pe baza cărora au fost abilitate
D să asigure funcţionarea grupelor specializate
E să realizeze activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 25
Agrement tehnic european este:
A specificatie tehnica ce exprima o evaluare tehnica favorabila a adecvarii unui produs la o utilizare preconizata
B specificatie tehnica nationala, astfel cum este definita in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 766/1997
A
A
B
B
Întrebarea 26
Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
A precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei
B asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale
C întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar
D expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 27
Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:
A sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării
B începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi
C asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi
D asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi
E asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 28
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza:
A unei autorizaţii de construire
B unui certificat de urbanism
C în baza avizelor cerute prin certificatul de urbanism
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte:
A într-un singur exemplar
B în 2 exemplare
C în 3 exemplare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Produsele pentru construcţii pentru care producătorul a aplicat marcajul CE au:
A specificaţii tehnice armonizate
B specificaţii tehnice nearmonizate
A
A
B
B
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere