SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 10 RTE instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 10 RTE instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
În care din următoarele situaţii se încalcă prevederile legale la începerea lucrărilor unei construcţii provizorii:
A începerea lucrărilor de construcţii fără ca proiectele să fie însuşite de verificatorii de proiecte atestaţi
B începerea lucrărilor pe un amplasament ce aparţine domeniului public
C începerea lucrărilor după obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor solicitate prin acesta
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Cartea tehnică a construcţiei se păstrează de către:
A investitor
B constructor
C investitor sau, după caz, proprietar
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Cine are dreptul să participe la recepţia lucrărilor de construcţii, ca membru în comisia de recepţie?
A investitorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
D reprezentantul administraţiei publice locale din zona în care se află investiţia
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
Cartea tehnică a construcţiei conţine:
A documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia
B documentaţia privind execuţia şi recepţia
C documentaţia privind proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Cine emite dispoziţiile de şantier pentru schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei?
A constructorul
B dirigintele de şantier
C proiectantul cu acordul beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Cine se face răspunzător în faţa legii de amplasarea incorectă, prin nerespectarea planului de situaţie, a unei investiţii ce se execută de către o firmă specializată?
A dirigintele de şantier
B proiectantul
C investitorul
D constructorul
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 7
Reţeaua de tip IT se utilizează:
A numai cu dispozitiv de control permanent al izolaţiei conductorului neutru faţă de pământ şi/sau declanşarea automată în caz de defect
B fără a fi necesară luarea unor măsuri anumite
C utilizarea unui anumit tip  de reţea (ca schemă de protecţie) şi eventual prevederea unor protecţii sunt opţiuni ale proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă teniune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:
A mai mică de 0,5 MΩ
B mai mare sau egala cu 1 MΩ
C mai mare sau egala cu 2 MΩ
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:
A dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune
B întotdeauna
C dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Se admite alimentarea a mai multor receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:
A 8 kW
B 10 kW
C 15 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Se consideră atingere directă:
A contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu mase puse accidental sub tensiune datorită unui defect electric
B contactul direct al persoanelor sau al animalelor cu părţi active
C contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi ale unei instalaţii electrice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:
A 10 m
B 3 m
C 5 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Siguranţele fuzibile sunt dispozitive care protejează:
A numai la curenţi de suprasarcină
B numai la curenţi de scurtcircuit
C atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Conform normativului PE 118/3-2013 stările de funcţionare recunoscute în standardul european SR EN 54-2 sunt următoarele:
A starea de alarmă la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;
B starea de defect, când este semnalizat un defect;
C starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;
D starea de testare
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 15
Conform normativului PE 118/3-2013 documentaţia tehnico-economică pentru instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu se elaborează pe baza:
A scenariului de securitate la incendiu
B studiului de fezabilitate
C conform cerințelor beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Care este distanta minima dintre un material inflamabil si conductorul de coborare al IPT fara luarea de masuri suplimentare:
A 0.1m;
B 0.05m;
C Nu este normat;
D 0.15m.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 17
Este admisa utilizarea unei doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de iluminat de siguranta, de prize, de comanda si de semnalizare:
A da;
B da, cu conditita ca circuitele sa functioneze la aceeasi tensiune;
C nu;
D nu este reglementat;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 18
Comisiile pentru recepţionarea construcţiilor de importanţă excepţională:
A vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.C.;
B vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.U.;
C vor fi formate din cel puţin 5membri;
D vor fi formate din cel puţin 6 membri;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţia finală, cartea tehnică:
A se predă de către executant, prin responsabilul tehnic cu execuţia, către beneficiar;
B se predă de către proiectant beneficiarului;
C se predă din grija investitorului către beneficiar;
D se predă din grija dirigintelui de şantier către beneficiar;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
A obligatoriu pe baza unei expertize tehnice
B obligatoriu cu acordul dirigintelui de șantier
C obligatoriu pe baza acordului proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Constructiile se încadrează, după importanţa lor, în:
A 2 categorii
B 3 categorii
C 4 categorii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Categoriile de importanţa a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobata de către:
A Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
B ISC
C ANRE
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a:
A 7 cerinţe fundamentale aplicabile
B 8 cerinţe fundamentale aplicabile
C 9 cerinţe fundamentale aplicabile
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Prevederile legii 10-1995 se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele:
A de proiectare
B de verificare tehnică a proiectelor
C de execuţie şi recepţie a construcţiilor
D de exploatare, expertizare tehnică
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 25
În exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii, personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 6 are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
A controlează calitatea execuţiei lucrărilor şi dispune măsuri de oprire, refacere, expertizare tehnică a acestora
B controlează existenţa pieselor scrise şi desenate din cadrul proiectelor şi conformitatea conţinutului acestora cu conţinutul-cadru prevăzut în legislaţia în vigoare;
C controlează corespondenţa între documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii și proiectul tehnic de execuţie pentru lucrările ce se realizează
D verifică dacă în contractele încheiate pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii, inclusiv în anexele la contracte, sunt înscrise clauze referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute de lege
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 26
Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către:
A executant
B investitor/beneficiar
C proiectant
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:
A 1 kW
B 1,5 kW
C 2 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze:
A cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului
B cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului
C cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere montate pe izolatoare în interiorul clădirilor se fixează astfel încât:
A conductoarele electrice din traseul principal să poată suporta eforturile de tracţiune suplimentare
B să solicite cu tracţiune redusă conductoarele electrice din traseul principal
C să nu solicite la tracţiune conductoare electrice din traseul principal
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Reţeaua de tip IT se utilizează:
A numai cu dispozitiv de control permanent al izolaţiei conductorului neutru faţă de pământ şi/sau declanşarea automată în caz de defect
B fără a fi necesară luarea unor măsuri anumite
C utilizarea unui anumit tip  de reţea (ca schemă de protecţie) şi eventual prevederea unor protecţii sunt opţiuni ale proiectantului
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere