SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 2 DS retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 2 DS retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Ce se intelege prin produse pentru constructii;
A produse încorporate în construcţii
B produse încorporate în construcţii, instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie
C produse încorporate în construcţii, inclusiv instalaţiile aferente acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:
A Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie
B Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial
C Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Activitatea de furnizare a energiei electrice implica şi următoarele servicii:
A facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relaţiei consumatorului cu operatorul de reţea
B aprobarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile consumatorilor captivi
C probarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
La LES folosind cabluri de energie monoconductoare, pentru asigurarea unei capacităţi mari de transport:
A se alege cablul cu secţiunea corespunzătoare capacităţii de transport dorite
B se pot folosi mai multe legături în paralel, cu utilizarea de cabluri având secţiuni şi lungimi identice
C se pot folosi mai multe legături în paralel, cu utilizarea de cabluri având secţiuni diferite, dacă sunt de acelaşi tip
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, produsele pentru constructii aprovizionate trebuie sa fie insotite obligatoriu de:
A certificate de calitate
B declaratie de conformitate EC ;
C agrement tehnic ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
La pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene:
A pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub metalic pe o porţiune de 2m deasupra solului
B pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate  prevedea introducerea cablurilor în tub din PVC pe o porţiune de 2m deasupra solului
C reglementările nu prevăd în această situaţie măsuri de protecţie împotriva deteriorărilor mecanice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Agrementele tehnice în construcții stabilesc:
A numai condițiile de punere în operă
B numai aptitudinea de utilizare
C în condițiile legii aptitudinea de utilizare, condițiile de fabricație, de transport, depozitare, de punereîn operă și de întreținere a acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
La subtraversarea străzilor din localităţi,  lungimea tubului din PVC de protecţie  a cablului de branşament va depăşi limita bordurii cu:
A 2m
B 3m
C 1m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Laboratoarele de incercari care executa verificarile privind controlul calitatii produselor la locul de punere in opera, trebuie sa fie:
A autorizate de catre ISC;
B acreditate RENAR ;
C autorizate si notificate ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Săgeata stâlpilor de  beton din LEA peste 1 kV:
A se normează numai la stâlpii de susţinere având o înălţime de peste 20 m
B nu se normează
C reglementările tehnice nu fac referire la normarea săgeţii la acest tip de stîlpi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
A numele sau marca de identificare a producătorului
B numele şi adresa organismului notificat, dacă e cazul
C specificaţiile tehnice cu care este conform produsul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu se determină având în vedere următoarele criterii de dimensionare şi verificare:
A curentul maxim de durată, căderea de tensiune, secţiunea economică
B curentul maxim de durată, solicitarea termică la scurtcircuit, căderea de tensiune
C curentul maxim de durată, solicitarea termică la scurtcircuit, căderea de tensiune, secţiunea economică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Expertizarea clădirilor este responsabilitatea:
A dirigintelui de şantier;
B investitorului;
C proiectantului;
D inspectoratului de stat în construcţii;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 14
Stâlpii de lemn de susţinere din LEA peste 1kV se dimensionează în regim de avarie considerându-se ipotezele de calcul:
A ruperea conductoarelor în condiţiile unui vânt perpendicular pe linie, simultan cu depunere de chiciură
B ruperea conductoarelor în condiţiile de vânt în lungul liniei, simultan cu depune de chiciură
C nu se dimensionează în regim de avarie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Acţiunea vântului şi chiciurii asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor din LEA de j.t.:
A produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi
B produce eforturi mult mai mici decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste eforturi se pot neglija
C produce eforturi comparabile cu cele pe stâlpi sau conductoare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominală mai mare de 20 kV, în condiţii normale, nu trebuie să fie mai mică de:
A 0,8 m
B 0,5 m
C 1,2 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv  va fi, de regulă, cel puţin de:
A 0,5 … 0,6 m
B 0,7....0,8 m;
C 0,9....1,0 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Dirigintele de şantier are obligatia să verifice:
A existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Prevederile normativului I18/1-2002 se aplică:
A instalaţiilor de telefonie;
B instalaţiilor pentru transmitere de date şi instalaţii voce+date+imagini (VDI);
C obiectivelor din reţelele MApN, MI, SRI;
D instalaţiilor de ceasoficare;
E exploatărilor miniere în subteran;
F instalaţiilor de interfon, videointerfon, dispecer şi căutare de persoane;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
Întrebarea 20
La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor cine va preciza sistemele necesare şi condiţiile performante ale acestora:
A beneficiarul
B dirigintele de șantier
C proiectantul
D responsabilul tehnic cu execuția
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
Prevederile normativului PE 118/3-2013 se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor din:
A construcţiile civile
B de producţie şi/sau depozitare şi mixte
C metrou, porturi şi aeroporturi
D instalaţii tehnologice în aer liber
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Conform normativului PE 118/3-2013 declanşatoarele manuale de alarmare, după metoda de activare, sunt:
A de tip A
B de tip B
C de tip C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia sa verifice:
A existenţa autorizaţiei de construire
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Conform normativului PE 118/3-2013 dacă sursa de bază nu este disponibilă, comutarea alimentării cu energie electrică a IDSAI pe sursa de rezervă trebuie să se facă:
A automat, printr-un sistem AAR reversibil
B manual
A
A
B
B
Întrebarea 25
Conform normativului NP 061-2002 producătorii de surse de lumină (lămpi) au obligaţia de a indica următoarele caracteristici pentru acestea:
A tensiunea nominală (în V);
B puterea totală absorbită (puterea lămpii la care se adaugă puterea echipamentului auxiliar, în W);
C fluxul iniţial (în lm);
D eficacitatea luminoasă (în lm/W);
E durata de funcţionare (în ore)
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 26
Care este grosimea minima a pereteului unei conducte de otel in cazul utilizarii acesteia ca tub de protectie in cazul unei incinte cu mediu exploziv gazos:
A 3 mm;
B 1 mm;
C 2 mm;
D nu este reglementat.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 27
Conform normativului PE116-1994 în perioada cuprinsă între momentul terminării montajului şi momentul punerii în funcţiuneverificarea parametrilor de stare ai izolaţiei  se va efectua la intervale de:
A 6 luni pentru transformatoarele cu Sn ≤ 63 MVA, de tensiuni nominale < 110 kV;
B 1 an pentru transformatoarele cu Sn ≤ 63 MVA, de tensiuni nominale < 110 kV;
C 2 ani pentru transformatoarele cu Sn  ≤ 63 MVA, de tensiuni nominale < 110 kV;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 29
Prevederile NTE 007-2008 se aplică la:
A proiectarea şi executarea liniilor electrice în cablu cu tensiuni până la 400 kV inclusiv
B gospodăriile de cabluri din centralele nuclearo-electrice, cu excepţia părţii clasice
C gospodăriile de cabluri ale instalaţiilor miniere subterane
D instalaţiile de cabluri de pe mijloacele de transport terestre, aeriene şi navale
E proiectarea branşamentelor electrice subterane de joasă tensiune destinate alimentării cu energie electrică a consumatorilor care solicită puteri electrice mici (până la 50 kW)
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 30
Conform NTE 007-2008 branşamentul electric este:
A Instalaţie de racordare la joasă tensiune
B Instalaţie de racordare la medie tensiune
A
A
B
B
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere