SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 2 RTE instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 2 RTE instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, produsele pentru constructii aprovizionate trebuie sa fie insotite obligatoriu de:
A certificate de calitate
B declaratie de conformitate EC ;
C agrement tehnic ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Laboratoarele de incercari care executa verificarile privind controlul calitatii produselor la locul de punere in opera, trebuie sa fie:
A autorizate de catre ISC;
B acreditate RENAR ;
C autorizate si notificate ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Ce se intelege prin produse pentru constructii;
A produse încorporate în construcţii
B produse încorporate în construcţii, instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie
C produse încorporate în construcţii, inclusiv instalaţiile aferente acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Expertizarea clădirilor este responsabilitatea:
A dirigintelui de şantier;
B investitorului;
C proiectantului;
D inspectoratului de stat în construcţii;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 5
Agrementele tehnice în construcții stabilesc:
A numai condițiile de punere în operă
B numai aptitudinea de utilizare
C în condițiile legii aptitudinea de utilizare, condițiile de fabricație, de transport, depozitare, de punere în operă și de întreținere a acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
A numele sau marca de identificare a producătorului
B numele şi adresa organismului notificat, dacă e cazul
C specificaţiile tehnice cu care este conform produsul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Cablurile de energie la circuitele care alimentează receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de:
A 10mm2
B 16mm2
C 6mm2
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:
A este recomandată
B este permisă condiţionat
C nu este permisă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:
A este interzisă
B trebuie evitată
C este opţiunea proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
În amplasamente cu risc de incendiu datorita prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să fie limitată la:
A 200º C
B 115º C
C 80º C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune la pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se dispune de alte date specificate de producătorul motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:
A 20%
B 25%
C 12%
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
În mod special se prevăd conductoare din cupru la circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mică de:
A 16 mm2
B 25 mm2
C 10 mm2
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
La instalaţiile electrice de forţă de joasă tensiune, densitatea maximă de curent admisă  în regim de scurtă durată la pornire este de:
A 35 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu
B 35A/mm2 pentru conductoare de cupru
C 20 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Simbolul literar I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:
A izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.
B legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;
C legarea directă a maselor la punctul de alimentare legat la pământ; curent alternativ, punctul de legare la pământ este în mod normal punctul neutru; iar în cazuri speciale, punctul de legare la pământ poate fi un conductor de fază.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Responsabilul tehnic cu execuția obligația de a permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 16
Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a verifica:
A   existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B   existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C  respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D   respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 17
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, responsabilul tehnic cu execuția are obligatia sa verifice:?
A concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
B să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
C să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Prevederile normativului I18/1-2002 se aplică:
A instalaţiilor de telefonie;
B instalaţiilor pentru transmitere de date şi instalaţii voce+date+imagini (VDI);
C obiectivelor din reţelele MApN, MI, SRI;
D instalaţiilor de ceasoficare;
E exploatărilor miniere în subteran;
F instalaţiilor de interfon, videointerfon, dispecer şi căutare de persoane;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
Întrebarea 19
La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor cine va preciza sistemele necesare şi condiţiile performante ale acestora:
A beneficiarul
B dirigintele de șantier
C proiectantul
D responsabilul tehnic cu execuția
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Conform normativului PE 118/3-2013 echiparea cu instalaţii de semnalizare  a incendiilor se prevăd în mod obligatoriu la următoarele compartimente de incendiu, construcţii şi încăperi:
A construcţii închise de importanţă excepţională şi deosebită
B clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600m2
C clădiri de cultură cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construită mai mare de 600 m2
D clădiri de cultură cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construită mai mare de 1000 m2
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
Conform normativului PE 118/3-2013 tavanele cu elemente suspendate, (de exemplu conductele de aer condiţionat), vor fi considerate ca fiind plate dacă există un spaţiu minim de ....... între tavan şi acele elemente:
A 10 cm
B 15 cm
C 30 cm
D 35 cm
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
La ce inaltime trebuie montat iluminatul de circulatie pe timpul noptii in spatiile destinate activitatii medicale unde sunt mai mult de doua paturi:
A 15-20 cm;
B 5-10 cm;
C 5-30 cm;
D Nu este reglementat.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Comisia de recepţie recomandă:
A admiterea receptiei în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei;
B suspendarea recepţiei dacă constructia prezinta existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale;
C suspendarea recepţiei dacă daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.
D respingerea recepţiei dacă nu au fost prezentate documentele doveditoare prevăzute în lege;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 24
Din comisia recepției finale va face parte în mod obligatoriu:
A un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar;
B 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei;
C dirigintele de șantier;
D R.T.E;
E un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociaţia de proprietari, care este şi preşedintele comisiei;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 25
Durata de garanţie a unei locuinţe individuale parter şi mansardă poate fi:
A cinci ani;
B şase luni dacă părţile stabilesc astfel;
C un an;
D trei ani;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 26
În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
A specificaţiile tehnice cu care este conform produsul
B numele sau marca de identificare a producătorului
C numele şi adresa organismului notificat, dacă e cazul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Prevederile HG 688-2017 se adresează:
A producătorilor/fabricanţilor
B reprezentanţilor autorizaţi ai acestora
C importatorilor, distribuitorilor
D factorilor care concură la concepţia, proiectarea, avizarea, execuţia
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 28
Autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii este:
A Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
B A.N.R.E.
C I.S.C.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Categoria de importanţa se stabileste:
A de către proiectant, la cererea investitorului
B de către constructor, la cererea investitorului
C de către investitor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de:
A un diriginte de şantier autorizat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate
B un responsabil tehnic cu execuția implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate
C proiectantul lucrării
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere