SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 2 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 2 RTE retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Ce se intelege prin produse pentru constructii;
A produse încorporate în construcţii
B produse încorporate în construcţii, instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie
C produse încorporate în construcţii, inclusiv instalaţiile aferente acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, produsele pentru constructii aprovizionate trebuie sa fie insotite obligatoriu de:
A certificate de calitate
B declaratie de conformitate EC ;
C agrement tehnic ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Laboratoarele de incercari care executa verificarile privind controlul calitatii produselor la locul de punere in opera, trebuie sa fie:
A autorizate de catre ISC;
B acreditate RENAR ;
C autorizate si notificate ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Expertizarea clădirilor este responsabilitatea:
A dirigintelui de şantier;
B investitorului;
C proiectantului;
D inspectoratului de stat în construcţii;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 5
Agrementele tehnice în construcții stabilesc:
A numai condițiile de punere în operă
B numai aptitudinea de utilizare
C în condițiile legii aptitudinea de utilizare, condițiile de fabricație, de transport, depozitare, de punere în operă și de întreținere a acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
A numele sau marca de identificare a producătorului
B numele şi adresa organismului notificat, dacă e cazul
C specificaţiile tehnice cu care este conform produsul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:
A Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie
B Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial
C Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Activitatea de furnizare a energiei electrice implica şi următoarele servicii:
A facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relaţiei consumatorului cu operatorul de reţea
B aprobarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile consumatorilor captivi
C probarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
La LES folosind cabluri de energie monoconductoare, pentru asigurarea unei capacităţi mari de transport:
A se alege cablul cu secţiunea corespunzătoare capacităţii de transport dorite
B se pot folosi mai multe legături în paralel, cu utilizarea de cabluri având secţiuni şi lungimi identice
C se pot folosi mai multe legături în paralel, cu utilizarea de cabluri având secţiuni diferite, dacă sunt de acelaşi tip
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
La pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene:
A pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub metalic pe o porţiune de 2m deasupra solului
B pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice se poate prevedea introducerea cablurilor în tub din PVC pe o porţiune de 2m deasupra solului
C reglementările nu prevăd în această situaţie măsuri de protecţie împotriva deteriorărilor mecanice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
La subtraversarea străzilor din localităţi, lungimea tubului din PVC de protecţie  a cablului de branşament va depăşi limita bordurii cu:
A 2m
B 3m
C 1m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Săgeata stâlpilor de beton din LEA peste         1 kV:
A se normează numai la stâlpii de susţinere având o înălţime de peste 20 m
B nu se normează
C reglementările tehnice nu fac referire la normarea săgeţii la acest tip de stîlpi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu se determină având în vedere următoarele criterii de dimensionare şi verificare:
A curentul maxim de durată, căderea de tensiune, secţiunea economică
B curentul maxim de durată, solicitarea termică la scurtcircuit, căderea de tensiune
C curentul maxim de durată, solicitarea termică la scurtcircuit, căderea de tensiune, secţiunea economică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Stâlpii de lemn de susţinere din LEA peste 1kV se dimensionează în regim de avarie considerându-se ipotezele de calcul:
A ruperea conductoarelor în condiţiile unui vânt perpendicular pe linie, simultan cu depunere de chiciură
B ruperea conductoarelor în condiţiile de vânt în lungul liniei, simultan cu depune de chiciură
C nu se dimensionează în regim de avarie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Acţiunea vântului şi chiciurii asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor din LEA de j.t.:
A produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi
B produce eforturi mult mai mici decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste eforturi se pot neglija
C produce eforturi comparabile cu cele pe stâlpi sau conductoare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominală mai mare de 20 kV, în condiţii normale, nu trebuie să fie mai mică de:
A 0,8 m
B 0,5 m
C 1,2 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:
A 0,5 … 0,6 m
B 0,7....0,8 m;
C 0,9....1,0 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a verifica:
A         existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B         existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C         respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D         respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, responsabilul tehnic cu execuția are obligatia sa verifice:?
A concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
B să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
C să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Prevederile normativului PE116-1994 se aplică la:
A efectuarea încercărilor şi verificărilor echipamentelor şi instalaţiilor electrice
B la urmărirea comportării în exploatare a echipamentelor
A
A
B
B
Întrebarea 21
Conform NTE 007-2008 alegerea secţiunii tehnice (st) în funcţie de curentul maxim de durată se face în conformitate cu:
A indicaţiile fabricantului de cabluri
B indicaţiile executantului
C indicaţiile proiectantului
D indicaţiile dirigintelui de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Conform NTE 007-2008 secţiunea tehnică (st) a conductoarelor cablurilor se verifică la:
A solicitări termice datorate curenţilor de scurtcircuit
B căderea de tensiune de la punctul de racord şi până la ultimul receptor
C nu se specifică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Conform NTE 007-2008 vare cabluri se prevăd cu învelişuri metalice care au rol de ecran:
A cabluri de josă tensiune
B cabluri de medie tensiune
C cabluri de înaltă tensiune
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Executarea săpăturilor și umpluturilor de pământ pe timp friguros se admite numai dacă:
A temperatura aerului este mai mare de 1oC
B temperatura aerului este mai mare de -5oC
C temperatura aerului este mai mare de 5oC
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
În cazul drumurilor destinate circulaţiei pietonale situate în zona urbană s-a stabilit ca mărime de bază în adoptarea soluţiei luminotehnice:
A iluminarea
B sarcina vizuală
C viteza de deplasare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Circuitul de joasă tensiune și cel de medie tensiune, amplasați pe aceeași stâlpi se vor dispune astfel:
A circuitul de joasă tensiune se montează sub circuitul de medie tensiune la cel puțin 1,50m
B circuitul de joasă tensiune se montează peste circuitul de medie tensiune la cel puțin 2,50m,
C nu se admite această situație;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Liniile electrice aeriene de joasă tensiune pot fi realizate în comun cu alte instalații:
A da
B nu
C nu și pentru televiziunea prin cablu datorită interferențelor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Stâlpii pentru liniile aeriene de joasă tensiune se vor amplasa:
A la mai mult de 50m de autostrăzi,
B la mai mult de 22m de drumuri naționale
C la mai mult de 20m de drumuri județene
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
In cazul utilizarii unui sistem tip PDA, se vor monta cel putin patru coborari in cazul in care:
A valoarea prizei de pamant este mai mare de 10 ohmi;
B înaltimea PDA-ului depaseste 5m;
C înaltimea constructiei este mai mare de 28m;
D daca proiectia pe orizontala a conductorului de coborare este mai mica decat proiectia pe verticala
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 30
Care este distanta minima dintre un material inflamabil si conductorul de coborare al IPT fara luarea de masuri suplimentare:
A 0.1m;
B 0.05m;
C Nu este normat;
D 0.15m.
A
A
B
B
C
C
D
D
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere