SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 3 DS instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 3 DS instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
A un standard de produs;
B o apreciere tehnica favorabila, asupra aptitudinii de utilizare in conformitate cu prevederile Legii 10/1995;
C un document tehnic legal care atesta conformitatea produsului cu standardul de referinta;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Comisiile pentru recepţionarea construcţiilor de importanţă excepţională:
A vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.C.;
B vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.U.;
C vor fi formate din cel puţin 5 membri;
D vor fi formate din cel puţin 6 membri;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor electrici, care se prevede pe toate conductoarele de fază, trebuie să producă deconectarea:
A neapărat a tuturor conductoarelor active
B de regulă numai a conductorului în care este detectat supracurentul
C întotdeauna numai a conductorului în care este detectat supracurentul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Care dintre urmatoarele atributii sunt corecte:
A dirigintele de santier poate asista la prelevarea probelor supuse incercarilor de laborator pentru controlul calitatii executiei lucrarii ;
B dirigintele de santier vizeaza Rapoartele de incercari emise de laborator pentru aceste probe ;
C dirigintele de santier decide elementele de unde este necesar a se preleva probe suplimentare in cazul unor rezultate proate ;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei ulterioară se prevede:
A la motoarele cu puteri peste 5 kW
B dacă o întrerupere a sursei de alimentare sau o scădere a tensiunii poate produce o condiţie periculoasă, o deteriorare a maşinii sau afectarea activităţii în curs de desfăşurare
C la motoarele cu puteri peste 10 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Dirigintele de şantier trebuie să semneze:
A buletine de încercări privind rezultatele încercărilor efectuate pe materialele care au fost puse în lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de începerea lucrărilor,
procese - verbale pentru lucrări ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, condica
de betoane, procese - verbale de prelevare a probelor de sudură
C procese - verbale de recepţie a lucrării
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 7
Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:
A pe toate conductoarele de fază şi pe conductorul neutru
B pe două conductoare de fază
C pe toate conductoarele de fază
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al:
A tipului reţelei (LEA sau LES)
B stabilităţii termice în regim de lucru permanent sau intermitent al receptoarelor
C căderii de tensiune
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
A obligatoriu pe baza unei expertize tehnice
B obligatoriu cu acordul dirigintelui de șantier
C obligatoriu pe baza acordului proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru se stabileşte în funcţie de:
A lungimea circuitului
B materialul conductorului
C secţiunea conductorului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată:
A numai între două conductoare active
B numai între conductoarele active luate 2 câte 2
C între conductoarele active şi conductorul de protecţie conectat la reţeaua de legare la pământ
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţia finală, cartea tehnică:
A se predă de către executant, prin responsabilul tehnic cu execuţia, către beneficiar;
B se predă de către proiectant beneficiarului;
C se predă din grija investitorului către beneficiar;
D se predă din grija dirigintelui de şantier către beneficiar;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 13
Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:
A izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.
B legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala legare la pământ a unui punct al alimentării
C legarea directă la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care pnctul neutru nu este accesibil;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Conform normativului I18/1-2002 unde se vor prevedea instalaţii pentru cel puţin un post telefonic:
A în apartamentele clădirilor de locuit;
B în clădirile instituţiilor publice, obiectivelor social culturale, de producţie etc.;
C societăţi comerciale şi regii autonome;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Conform normativului I18/1-2002 pentru asigurarea unui trafic normal se recomandă ca încărcarea centralei la instalare să nu depăşească:
A 70% din capacitate.
B 90% din capacitate.
C 80% din capacitate.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Conform normativului PE 118/3-2013 stările de funcţionare recunoscute în standardul european SR EN 54-2 sunt următoarele:
A starea de alarmă la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;
B starea de defect, când este semnalizat un defect;
C starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;
D starea de testare
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 17
Conform normativului PE 118/3-2013 documentaţia tehnico-economică pentru instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu se elaborează pe baza:
A scenariului de securitate la incendiu
B studiului de fezabilitate
C conform cerințelor beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Care este distanta minima dintre un material inflamabil si conductorul de coborare al IPT fara luarea de masuri suplimentare:
A 0.1m;
B 0.05 m;
C Nu este normat;
D 0.15 m.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Este admisa utilizarea unei doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de iluminat de siguranta, de prize, de comanda si de semnalizare:
A da;
B da, cu conditita ca circuitele sa functioneze la aceeasi tensiune;
C nu;
D nu este reglementat;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Expertizarea clădirilor este responsabilitatea:
A dirigintelui de şantier;
B investitorului;
C proiectantului;
D inspectoratului de stat în construcţii;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
Agrementele tehnice în construcții stabilesc:
A numai condițiile de punere în operă
B numai aptitudinea de utilizare
C în condițiile legii aptitudinea de utilizare, condițiile de fabricație, de transport, depozitare, de punereîn operă și de întreținere a acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Lucrările de construcții se consideră finalizate:
A dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor
B când consideră executantul lucrărilor
C după recepția finală a lucrărilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Specificaţiile tehnice armonizate:
A cuprind standardele europene armonizate şi documentele de evaluare europene.
B cuprind standardele şi documente de standardizare internaţionale
A
A
B
B
Întrebarea 24
Certificatul de conformitate este un:
A document care atestă că un produs pentru construcţii este conform cu o specificaţie tehnică nearmonizată
B documentaţie tehnică cuprinzând date/informaţii, evaluări fundamentate, rapoarte de încercări
A
A
B
B
Întrebarea 25
Produsul pentru construcţii care face obiectul unui standard european armonizat se comercializează însoţit de:
A declaraţia de performanţă întocmită de producător
B certificat de conformitate
A
A
B
B
Întrebarea 26
Agrementul tehnic european, denumit in continuare ETA poate fi acordat pentru:
A produse pentru care nu exista niciun standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, niciun standard national recunoscut;
B produse care se abat in mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele nationale recunoscute
C produsele  sunt  conforme  cu  un  agrement  tehnic  european
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Agrementul tehnic european poate fi acordat pentru:
A produse pentru care nu exista niciun standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, niciun standard national recunoscut
B produse care se abat in mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele nationale recunoscute
C produse pentru care există standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, niciun standard national recunoscut
D produse care nu se abat in mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele nationale recunoscute
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 28
Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către:
A executant
B investitor/beneficiar
C proiectant
D dirigintele de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 29
Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii în termen de cel mult:
A 30 de zile
B 15 zile
C 60 zile
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult ........ de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă lucrările:
A 12 luni
B 24 luni
C 36 luni
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere