SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 3 DS retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 3 DS retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Care dintre urmatoarele atributii sunt corecte:
A dirigintele de santier poate asista la prelevarea probelor supuse incercarilor de laborator pentru controlul calitatii executiei lucrarii ;
B dirigintele de santier vizeaza Rapoartele de incercari emise de laborator pentru aceste probe ;
C dirigintele de santier decide elementele de unde este necesar a se preleva probe suplimentare in cazul unor rezultate proate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Aliniamentul este:
A porţiunea de linie compusă din una sau mai multe deschideri, cuprinsă între doi stâlpi de întindere consecutivi
B porţiunea de linie compusă din una sau mai multe deschideri, cuprinsă între două puncte consecutive ale traseului, în care linia îşi menţine direcţia
C distanţa măsurată pe verticală între punctele de prindere ale conductorului la doi stâlpi consecutivi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
A obligatoriu pe baza unei expertize tehnice
B obligatoriu cu acordul dirigintelui de șantier
C obligatoriu pe baza acordului proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Apropierea axului  LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):
A este interzisă la o  distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă
B este permisă condiţionat (doar în "cazurile obligate" în care nu se poate respecta distanţa minimă, cu tratarea de comun acord între unităţile care administrează linia şi construcţia)
C este interzisă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţia finală, cartea tehnică:
A se predă de către executant, prin responsabilul tehnic cu execuţia, către beneficiar;
B se predă de către proiectant beneficiarului;
C se predă din grija investitorului către beneficiar;
D se predă din grija dirigintelui de şantier către beneficiar;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 6
Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează:
A respectând o distanţă pe verticală de minim 2 m, măsurată la săgeată sau deviaţie maximă
B în funcţie de categoria de pericol a clădirii
C respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m între un stâlp al LEA şi orice parte a unei clădiri
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Comisiile pentru recepţionarea construcţiilor de importanţă excepţională:
A vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.C.;
B vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.U.;
C vor fi formate din cel puţin 5membri;
D vor fi formate din cel puţin 6 membri;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 8
Având în vedere experienţa acumulată până în prezent, pentru cazurile cele mai uzuale, în cazul cablurilor de 1 ÷ 10 kV se recomandă alegerea izolaţiei din:
A polietilenă (PE)
B PVC
C de preferinţă polietilenă reticulată (XLPE)
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Cablu de energie este:
A Cablu de înaltă tensiune (110÷400kV), medie tensiune (6÷35kV) sau joasă tensiune (sub 1kV) folosit în circuitele primare ale instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice, în curent alternativ sau continuu
B Numai cablu de înaltă tensiune (110÷400kV) sau medie tensiune (6÷35kV) folosit în circuitele primare ale instalaţiilor de producere, transport, distribuţie a energiei electrice, în curent alternativ sau continuu
C Numai cablu de  joasă tensiune (sub 1kV) folosit în circuitele primare ale instalaţiilor de utilizare a energiei electrice, în curent alternativ sau continuu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Cablurile cu funcţiuni diferite (de exemplu: energie, circuite secundare, telecomunicaţii):
A se instalează în tuburi diferite
B pot fi instalate în acelaşi tub cablurile care se rezervă reciproc
C Se admite să fie instalate în acelaşi tub, în anumite condiţii, numai cablurile care deservesc acelaşi aparat sau receptor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Cablurile de energie cu ecran comun peste izolaţia conductoarelor (cu câmp neradial) se pot utiliza până la tensiunea de:
A 6 kV inclusiv;
B 10 kV inclusiv;
C 20 kV inclusiv.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Dirigintele de şantier trebuie să semneze:
A buletine de încercări privind rezultatele încercărilor efectuate pe materialele care au fost puse în lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de începerea lucrărilor, procese - verbale pentru lucrări ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, condica de betoane, procese - verbale de prelevare a probelor de sudură
C procese - verbale de recepţie a lucrării
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Cablurile de telemecanică se realizează din:
A Cupru
B Aluminiu
C Cupru sau Aluminiu (normele tehnice nu precizează)
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
A un standard de produs;
B o apreciere tehnica favorabila, asupra aptitudinii de utilizare in conformitate cu prevederile Legii 10/1995;
C un document tehnic legal care atesta conformitatea produsului cu standardul de referinta;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de:
A 15 cm
B 25 cm
C 30 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile electrice de:
A 110 kV
B 110 kV, numai în terenuri silvice
C medie tensiune
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Construirea LEA joasă tensiune. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora:
A este întotdeauna interzisă
B este permisă condiţionat
C este întotdeauna permisă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Stâlpii terminali se folosesc la:
A remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate
B fixarea conductoarelor prin întindere la capetele liniei
C se folosesc numai ca stâlpi de colţ
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia sa verifice:
A existenţa autorizaţiei de construire
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Conform normativului I18/1-2002 unde se vor prevedea instalaţii pentru cel puţin un post telefonic:
A în apartamentele clădirilor de locuit;
B în clădirile instituţiilor publice, obiectivelor social culturale, de producţie etc.;
C societăţi comerciale şi regii autonome;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Conform normativului PE 118/3-2013 stările de funcţionare recunoscute în standardul european SR EN 54-2 sunt următoarele:
A starea de alarmă la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;
B starea de defect, când este semnalizat un defect;
C starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;
D starea de testare
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Dirigintele de şantier are obligatia să verifice:
A existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Conform normativului PE 118/3-2013 documentaţia tehnico-economică pentru instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu se elaborează pe baza:
A scenariului de securitate la incendiu
B studiului de fezabilitate
C conform cerințelor beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
În spaţiile de producţie şi depozitare (cu risc mare sau foarte mare de incendiu)  circuitele electrice destinate IDSAI se realizează în cabluri cu conductoare de cupru:
A cu întârziere la propagarea flăcărilor
B cu izolație din PVC
C cu izolație minerala
D cu rezistență la foc
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 25
In cazul utilizarii unui sistem tip PDA, se vor monta cel putin patru coborari in cazul in care:
A valoarea prizei de pamant este mai mare de 10 ohmi;
B înaltimea PDA-ului depaseste 5m;
C înaltimea constructiei este mai mare de 28m;
D daca proiectia pe orizontala a conductorului de coborare este mai mica decat proiectia pe verticala
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 26
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 27
Aparatura în execuţie antiexplozivă se clasifică în:
A două grupe
B trei grupe
C patru grupe
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Conform normativului PE116-1994 determinarea tg unghiului de pierderi a izolaţiei înfăşurărilor în ulei a transformatoarelor cu tensiuni până la 35 kV inclusiv este .................... la cele din reţelele de distribuţie:
A obligatorie
B facultativă
A
A
B
B
Întrebarea 29
Conform NTE 007-2008 cablu cu întârziere la propagarea flăcării este:
A cablu pentru care o epruvetă, luată din acesta şi supusă un timp determinat acţiunii unei flăcări de iniţiere, continuă să ardă, flacăra proprie propagându-se până la distrugerea epruvetei
B cablu care, supus un timp determinat acţiunii unei flăcări de iniţiere, continuă să ardă, flacăra proprie propagându-se pe o lungime determinată, după care se stinge
A
A
B
B
Întrebarea 30
Conform NTE 007-2008 distanţa de protecţie este:
A Distanţa   minimă   care   delimitază   zona   de   siguranţă   a capacităţii energetice, măsurată în proiecţie orizontală sau verticală între limita exterioară a acesteia şi punctul cel mai apropiat al unei instalaţii sau construcţii
B Distanţa   minimă   care   delimitează   zona   de   protecţie   a capacităţii energetice, măsurată, în proiecţie orizontală, de la limita  sa  exterioară,  de  o  parte  şi  de  alta  sau  împrejurul acesteia
A
A
B
B
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere