SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 3 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 3 RTE retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
A un standard de produs;
B o apreciere tehnica favorabila, asupra aptitudinii de utilizare in conformitate cu prevederile Legii 10/1995;
C un document tehnic legal care atesta conformitatea produsului cu standardul de referinta;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Comisiile pentru recepţionarea construcţiilor de importanţă excepţională:
A vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.C.;
B vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.U.;
C vor fi formate din cel puţin 5membri;
D vor fi formate din cel puţin 6 membri;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţia finală, cartea tehnică:
A se predă de către executant, prin responsabilul tehnic cu execuţia, către beneficiar;
B se predă de către proiectant beneficiarului;
C se predă din grija investitorului către beneficiar;
D se predă din grija dirigintelui de şantier către beneficiar;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
A obligatoriu pe baza unei expertize tehnice
B obligatoriu cu acordul dirigintelui de șantier
C obligatoriu pe baza acordului proiectantului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Aliniamentul este:
A porţiunea de linie compusă din una sau mai multe deschideri, cuprinsă între doi stâlpi de întindere consecutivi
B porţiunea de linie compusă din una sau mai multe deschideri, cuprinsă între două puncte consecutive ale traseului, în care linia îşi menţine direcţia
C distanţa măsurată pe verticală între punctele de prindere ale conductorului la doi stâlpi consecutivi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Apropierea axului  LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):
A este interzisă la o  distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă
B este permisă condiţionat (doar în "cazurile obligate" în care nu se poate respecta distanţa minimă, cu tratarea de comun acord între unităţile care administrează linia şi construcţia)
C este interzisă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează:
A respectând o distanţă pe verticală de minim 2 m, măsurată la săgeată sau deviaţie maximă
B în funcţie de categoria de pericol a clădirii
C respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m între un stâlp al LEA şi orice parte a unei clădiri
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Având în vedere experienţa acumulată până în prezent, pentru cazurile cele mai uzuale, în cazul cablurilor de 1 ÷ 10 kV se recomandă alegerea izolaţiei din:
A polietilenă (PE)
B PVC
C de preferinţă polietilenă reticulată (XLPE)
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Cablu de energie este:
A Cablu de înaltă tensiune (110÷400kV), medie tensiune (6÷35kV) sau joasă tensiune (sub 1kV) folosit în circuitele primare ale instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice, în curent alternativ sau continuu
B Numai cablu de înaltă tensiune (110÷400kV) sau medie tensiune (6÷35kV) folosit în circuitele primare ale instalaţiilor de producere, transport, distribuţie a energiei electrice, în curent alternativ sau continuu
C Numai cablu de  joasă tensiune (sub 1kV) folosit în circuitele primare ale instalaţiilor de utilizare a energiei electrice, în curent alternativ sau continuu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Cablurile cu funcţiuni diferite (de exemplu: energie, circuite secundare, telecomunicaţii):
A se instalează în tuburi diferite
B pot fi instalate în acelaşi tub cablurile care se rezervă reciproc
C Se admite să fie instalate în acelaşi tub, în anumite condiţii, numai cablurile care deservesc acelaşi aparat sau receptor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Cablurile de energie cu ecran comun peste izolaţia conductoarelor (cu câmp neradial) se pot utiliza până la tensiunea de:
A 6 kV inclusiv;
B 10 kV inclusiv;
C 20 kV inclusiv.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Cablurile de telemecanică se realizează din:
A Cupru
B Aluminiu
C Cupru sau Aluminiu (normele tehnice nu precizează)
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de:
A 15 cm
B 25 cm
C 30 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile electrice de:
A 110 kV
B 110 kV, numai în terenuri silvice
C medie tensiune
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Construirea LEA joasă tensiune. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora:
A este întotdeauna interzisă
B este permisă condiţionat
C este întotdeauna permisă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Stâlpii terminali se folosesc la:
A remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate
B fixarea conductoarelor prin întindere la capetele liniei
C se folosesc numai ca stâlpi de colţ
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Responsabilul tehnic cu execuția obligația de a permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 18
Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a verifica:
A   existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B   existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C  respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D   respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, responsabilul tehnic cu execuția are obligatia sa verifice:?
A concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
B să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
C să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Conform normativului PE116-1994 buletinele de fabrică şi de la punere în funcțiune sunt valabile ...... pentru echipamentele de 110-400 kV:
A 6 luni
B 1 an
C 2 ani
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Conform NTE 007-2008  care sunt secţiunile, respectiv diametrele minime admise din punct de vedere mecanic ale conductoarelor:
A la cablurile de energie, secţiuni minime de 1,5 mm2 în cazul conductoarelor din cupru şi de 4 mm2 în cazul conductoarelor din aluminiu
B la cablurile de energie, secţiuni minime de 1 mm2 în cazul conductoarelor din cupru şi de 2 mm2 în cazul conductoarelor din aluminiu
C la cablurile de energie, secţiuni minime de 2,5 mm2 în cazul conductoarelor din cupru şi de 6 mm2 în cazul conductoarelor din aluminiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Conform NTE 007-2008 în interiorul construcţiilor se utilizează, de regulă:
A Cabluri cu izolație din PVC
B cabluri cu întârziere la propagarea flăcării
C cabluri cu izolație minerală
D cabluri fără întârziere la propagarea flăcării
E cabluri rezistente la foc
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 23
La pozarea cablurilor de energie şi de circuite secundare pentru rezerve, se prevăd următoarele lungimi minime:
A la manşoane, lungimea necesară refacerii de două ori a manşonului respectiv;
B la manşoane, lungimea necesară refacerii o singură dată a manşonului respectiv;
C la terminale, lungimea necesară refacerii de două ori a terminalului respectiv
D la terminale, lungimea necesară refacerii o singură dată a terminalului respectiv
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 24
Sursele de lumină prezintă o serie de caracteristici tehnico-economice, puse la dispoziţia utilizatorului de către:
A producătorul de surse
B distribuitor
C executant
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Normativul NTE 003-2004 se aplică la:
A proiectarea şi construirea liniilor aeriene noi de energie electrică
B construcţia liniilor aeriene de energie electrică a căror construcţie este reglementată prin prescripţii tehnice speciale
C emiterea de către operatorii de reţea electrică a avizelor de amplasament pentru construcţii sau instalaţii care se realizează în vecinătatea liniilor aeriene de energie electrică
D urmărirea de către operatorii de reţea a îndeplinirii condiţiilor de coexistenţă a liniilor electrice cu elementele naturale, construcţiile şi instalaţiile din vecinătate
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 26
Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile de:
A 110kV
B 110kV numai în terenuri silvice
C medie tensiune
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Stâlpii pentru liniile aeriene de joasă tensiune, folosiți pentru traversarea diverselor categorii de drumuri se vor amplasa:
A La mai mult de 50m de autostrăzi
B Se admit doar subtraversări în cablu la autostrăzi
C La mai mult de 20m de autostrăzi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Stâlpii pentru liniile aeriene de joasă tensiune, folosiți pentru traversarea diverselor categorii de drumuri se vor amplasa:
A la mai mult de 7m de drumurile naționale și județene
B la mai mult de 6m de străzi urbane și drumuri de exploatare
C nu se admite traversare decât în cablu subteran
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Distanța între o linie LEA și o conductă supraterană de fluide inflamabile sau gaze naturale, magistrală de transport va fi de:
A nu se admit traversări
B la mai mult de 6m
C la mai mult de 20m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Este admisa utilizarea unei doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de iluminat de siguranta, de prize, de comanda si de semnalizare:
A da;
B da, cu conditita ca circuitele sa functioneze la aceeasi tensiune;
C nu;
D nu este reglementat;
A
A
B
B
C
C
D
D
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere