SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 4 DS instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 4 DS instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia de a verifica:
A existenţa autorizaţiei de construire
B corespondenţa autorizaţiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile tehnice ale unui produs sunt urmatoarele :
A rezistenţă mecanică şi stabilitate, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
B rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, protecţie împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
C rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
D securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
Care sunt afirmatiile corecte privind valabilitatea unui agrement tehnic, cu referire la:
A data limita a valabilitatii……………;  este inscrisa pe AT
B Avizul Tehnic…………………; Agrem. Tehnic este valabil numai insotit de Avizul tehnic valabil
C in cazul neprelungirii valabilitatii: ……………….;  agrementul tehnic se anuleaza de la sine
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Comisia de recepţie recomandă:
A admiterea receptiei în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei;
B suspendarea recepţiei dacă constructia prezinta existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale;
C suspendarea recepţiei dacă daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.
D respingerea recepţiei dacă nu au fost prezentate documentele doveditoare prevăzute în lege;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 5
Din comisia recepției finale va face parte în mod obligatoriu:
A un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar;
B 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei;
C dirigintele de șantier;
D R.T.E;
E un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociaţia de proprietari, care este şi preşedintele comisiei;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 6
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A  da
B  nu
A
A
B
B
Întrebarea 7
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic?
A  da
B  nu
A
A
B
B
Întrebarea 8
Abrevierea  TFJS  înseamnă:
A tensiune foarte joasă de protecţie
B tensiunea foarte joasă pentru circuite subterane
C tensiunea foarte joasă de securitate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:
A numai de sarcinile în regim normal de funcţionare
B numai de sarcinile de pornire
C de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de:
A destinaţiile încăperilor şi a construcţiei
B natura izolaţiei conductoarelor de alimentare
C cerinţele luminotehnice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:
A întotdeauna din două surse de alimentare independente
B dintr-o singură sursă de alimentare, în anumite cazuri
C din una sau din două surse,  conform opţiunii consumatorului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220 V se face:
A numai direct din tabloul de distribuţie
B dintr-un circuit de iluminat normal
C dintr-un circuit de prize
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: se admite se admite condiţionat este interzisă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară condens:
A se admite întotdeauna
B este total interzisă
C se admite condiţionat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel:
A faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben, faza L3 - albastru închis
B faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L3 - roşu închis
C faza L1 - roşu închis, faza L2 - negru, faza L3 – galben
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Care este, conform normativului I18/1-2002, distanţa admisă (traseu de cablu) între pupitrul de dispecer şi rama de relee:
A maxim 20 m
B maxim 10 m
C maxim 30 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Care este, conform normativului I18/1-2002, distanţa între instalaţiile de curenţi slabi sau transmitere de date şi cele electrice cu frecvenţa de 50 Hz şi tensiuni până la 1000V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj aparent:
A minimum 15 cm
B minimum 25 cm
C minimum 30 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Conform normativului PE 118/3-2013 echiparea cu instalaţii de semnalizare  a incendiilor se prevăd în mod obligatoriu la următoarele compartimente de incendiu, construcţii şi încăperi:
A construcţii închise de importanţă excepţională şi deosebită
B clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600m2
C clădiri de cultură cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construită mai mare de 600 m2
D clădiri de cultură cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construită mai mare de 1000 m2
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Conform normativului PE 118/3-2013 tavanele cu elemente suspendate, (de exemplu conductele de aer condiţionat), vor fi considerate ca fiind plate dacă există un spaţiu minim de ....... între tavan şi acele elemente:
A 10 cm
B 15 cm
C 30 cm
D 35 cm
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
La ce intaltime trebuie montat iluminatul de circulatie pe timpul noptii in spatiile destinate activitatii medicale unde sunt mai mult de doua paturi:
A 15-20 cm;
B 5-10 cm;
C 5-30 cm;
D Nu este reglementat.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
A numele sau marca de identificare a producătorului
B numele şi adresa organismului notificat, dacă e cazul
C specificaţiile tehnice cu care este conform produsul
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Comisiile pentru recepţionarea construcţiilor de importanţă excepţională:
A vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.C.;
B vor include obligatoriu un reprezentant al I.S.U.;
C vor fi formate din cel puţin 5membri;
D vor fi formate din cel puţin 6 membri
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Prin "utilizare preconizată" se înțelege:
A performanță declarată
B cerință esențială care trebuie îndeplinită
C rolul sau funcția care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerințelor fundamentale ale construcției și care este prevăzut cu specificație tehnică sau de agrement tehnic aferent acelui produs
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
Declaraţia de performanţă se emite de către producător pe baza:
A certificatului de constanţă a performanţei pentru sistemul 1 şi 1^+;
B certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică pentru sistemul 2^+
C raportului de încercări pentru sistemul 3;
D dosarului tehnic
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 25
Produsele pentru construcţii pentru care producătorul a aplicat marcajul CE au:
A specificaţii tehnice armonizate
B specificaţii tehnice nearmonizate
A
A
B
B
Întrebarea 26
Produsul pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de:
A declaraţia de conformitate
B certificat de conformitate
A
A
B
B
Întrebarea 27
Marcajul CE trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:
A numele sau marca de identificare a producatorului
B ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul
C numarul Certificatului de conformitate EC, daca e cazul
D descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.;
E specificatiile tehnice cu care este conform produsul
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 28
Certificatul de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:
A ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul;
B numarul Certificatului de conformitate EC, daca e cazul
C numele si adresa organismului de certificare
D numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia;
E descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 29
Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:
A numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Uniunii Europene
B descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea
C specificatiile tehnice cu care este conform produsul;
D conditiile particulare de utilizare a produsului
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 30
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda:
A o singură dată pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni
B de 2 ori pentru o perioadă nu mai mare de 24 luni
A
A
B
B
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere