SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 4 DS retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 4 DS retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia de a verifica:
A existenţa autorizaţiei de construire
B corespondenţa autorizaţiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Dacă un stâlp de lemn al unei LEA de joasă tensiune se ancorează:
A ancora se leagă la priza de pământ a stâlpului
B se vor monta izolatori de ancoră
C proiectantul decide montarea  de izolatori de ancoră sau legarea ancorei la priza de pământ a stâlpului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 4
Din considerente mecanice, conductoarele funie de oţel ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea secţiunea minimă:
A 25 mmp
B 20 mmp
C 16 mmp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 6
Din considerente mecanice, conductoarele funie din aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea secţiunea minimă de:
A 16 mmp
B 25 mmp
C 35 mmp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Din comisia recepției finale va face parte în mod obligatoriu:
A un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar;
B 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei;
C dirigintele de șantier;
D R.T.E;
E un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociaţia de proprietari, care este şi preşedintele comisiei;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 8
Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de:
A 100 m
B 120 m
C 80 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Comisia de recepţie recomandă:
A admiterea receptiei în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei;
B suspendarea recepţiei dacă constructia prezinta existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale;
C suspendarea recepţiei dacă daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.
D respingerea recepţiei dacă nu au fost prezentate documentele doveditoare prevăzute în lege;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 10
Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:
A 4 m
B 3m
C 2,5 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile tehnice ale unui produs sunt urmatoarele :
A rezistenţă mecanică şi stabilitate, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
B rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, protecţie împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
C rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
D securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 12
Distantele maxime de rezemare, respectiv de fixare a cablurilor nearmate, în lipsa indicaţiilor furnizorului, sunt:
A 40 cm în montaj orizontal si 80 cm în montaj vertical
B 50 cm în montaj orizontal si 100 cm în montaj vertical
C 60 cm în montaj orizontal si 100 cm în montaj vertical
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Care sunt afirmatiile corecte privind valabilitatea unui agrement tehnic, cu referire la:
A data limita a valabilitatii……………;  este inscrisa pe AT
B Avizul Tehnic…………………; Agrem. Tehnic este valabil numai insotit de Avizul tehnic valabil
C in cazul neprelungirii valabilitatii: ……………….;  agrementul tehnic se anuleaza de la sine
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Fundaţiile de beton armat ale stâlpilor LEA peste 1 kV :
A nu sunt utilizate şi ca prize de pământ naturale ale stâlpilor
B sunt utilizate şi ca prize naturale ale stâlpilor, armăturile din fundaţii fiind conectate electric (sudate) unele de altele
C sunt utilizate şi ca prize naturale ale stâlpilor; conectarea electrică a armăturilor din fundaţii este opţională, în funcţie de caracteristicile terenului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
În cazul canalelor de cabluri din exteriorul clădirilor, amplasate deasupra nivelului apelor subterane (freatice):
A acestea trebuie să aibă pereţii şi radierele dintr-un material impermeabil sau hidroizolant
B se admite ca fundul canalului să fie din pământ bătătorit şi acoperit cu un strat de drenaj din pietriş
C trebuie ca fundul canalului să fie din beton
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
În cazul echipării stâlpilor liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, cu mai multe circuite, acestea:
A trebuie să aibă toate aceeaşi tensiune nominală
B pot avea tensiuni nominale diferite
C pot avea tensiuni diferite nominale cu maximum 10% între ele
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
În cazul LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate conductoarele vor fi montate:
A în coronament orizontal
B în coronament vertical, în cazuri justificate
C întotdeauna în coronament vertical
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
În situaţia în care un stâlp de beton al unei LEA de joasă tensiune se ancorează:
A ancora se leagă la priza de pământ a stâlpului
B se vor monta izolatori de ancoră
C proiectantul decide montarea  de izolatori de ancoră sau legarea ancorei la priza de pământ a stâlpului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Indiferent de tipul coronamentului LEA de joasă tensiune. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât:
A 0,15 m
B 0,5 m
C 2 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu dispozitive de legare la pământ a părţilor metalice:
A în mod obligatoriu
B numai în cazul stâlpilor pe care este montat aparataj
C numai în cazul stâlpilor speciali
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia sa verifice:
A existenţa autorizaţiei de construire
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Conform normativului I18/1-2002 pentru asigurarea unui trafic normal se recomandă ca încărcarea centralei la instalare să nu depăşească:
A 70% din capacitate.
B 90% din capacitate.
C 80% din capacitate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Conform normativului PE 118/3-2013 echiparea cu instalaţii de semnalizare  a incendiilor se prevăd în mod obligatoriu la următoarele compartimente de incendiu, construcţii şi încăperi:
A construcţii închise de importanţă excepţională şi deosebită
B clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600m2
C clădiri de cultură cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construită mai mare de 600 m2
D clădiri de cultură cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construită mai mare de 1000 m2
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 24
Conform normativului PE 118/3-2013 tavanele cu elemente suspendate, (de exemplu conductele de aer condiţionat), vor fi considerate ca fiind plate dacă există un spaţiu minim de ....... între tavan şi acele elemente:
A 10 cm
B 15 cm
C 30 cm
D 35 cm
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 25
Care este distanta minima dintre un material inflamabil si conductorul de coborare al IPT fara luarea de masuri suplimentare:
A 0.1m;
B 0.05m;
C Nu este normat;
D 0.15m.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 26
Conform NP 099-2004 câte clase de temperatură există:
A 4 clase
B 6 clase
C 8 clase
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Conform normativului PE116-1994 măsurătorile se execută la o temperatură a izolaţiei care să nu fie mai mică de:
A 10 0C
B 20 0C
C 30 0C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Conform NTE 007-2008 reţea electrică  de transport este:
A Reţeaua electrică prin care se vehiculează energie electrică la tensiuni de 220 ÷ 400 kV
B Reţeaua electrică prin care se vehiculează energie electrică la tensiunea de  110 kV
C Reţeaua electrică prin care se vehiculează energie electrică la tensiunia de 20 kV
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Conform NTE 007-2008  zonă  de  protecţie  aferentă  capacităţii energetice este:
A Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor
B Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale a capacităţii energetice
A
A
B
B
Întrebarea 30
Conform NTE 007-2008  pentru  dimensionarea  raţională  a  instalaţiilor  de  racordare  şi  de  distribuţie a  energiei electrice prin cabluri, puterea cerută de consumatori se determină pe bază de calcul, ţinând seama de perspectiva de dezvoltare a consumului pentru următorii:
A 3 - 10 ani
B 8 - 12 ani
C 10 - 15 ani
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere