SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 4 RTE instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 4 RTE instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile tehnice ale unui produs sunt urmatoarele :
A rezistenţă mecanică şi stabilitate, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
B rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, protecţie împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
C rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
D securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 2
Care sunt afirmatiile corecte privind valabilitatea unui agrement tehnic, cu referire la:
A data limita a valabilitatii……………; A =este inscrisa pe AT
B Avizul Tehnic…………………; B=Agrem. Tehnic este valabil numai insotit de Avizul tehnic valabil
C in cazul neprelungirii valabilitatii: ……………….;  C=agrementul tehnic se anuleaza de la sine
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Comisia de recepţie recomandă:
A admiterea receptiei în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei;
B suspendarea recepţiei dacă constructia prezinta existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale;
C suspendarea recepţiei dacă daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.
D respingerea recepţiei dacă nu au fost prezentate documentele doveditoare prevăzute în lege;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
Din comisia recepției finale va face parte în mod obligatoriu:
A un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar;
B 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei;
C dirigintele de șantier;
D R.T.E;
E un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociaţia de proprietari, care este şi preşedintele comisiei;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 5
Responsabilul tehnic cu executia are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 6
Responsabilul tehnic cu executia are dreptul de a interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 7
Abrevierea  TFJS  înseamnă:
A tensiune foarte joasă de protecţie
B tensiunea foarte joasă pentru circuite subterane
C tensiunea foarte joasă de securitate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:
A numai de sarcinile în regim normal de funcţionare
B numai de sarcinile de pornire
C de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de:
A destinaţiile încăperilor şi a construcţiei
B natura izolaţiei conductoarelor de alimentare
C cerinţele luminotehnice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată:
A întotdeauna din două surse de alimentare independente
B dintr-o singură sursă de alimentare, în anumite cazuri
C din una sau din două surse,  conform opţiunii consumatorului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 230 V se face:
A numai direct din tabloul de distribuţie
B dintr-un circuit de iluminat normal
C dintr-un circuit de prize
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:
A se admite
B se admite condiţionat
C este interzisă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară condens:
A se admite întotdeauna
B este total interzisă
C se admite condiţionat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel:
A faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben, faza L3 - albastru închis
B faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L3 - roşu închis
C faza L1 - roşu închis, faza L2 - negru, faza L3 – galben
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Care este, conform normativului I18/1-2002, distanţa admisă (traseu de cablu) între pupitrul de dispecer şi rama de relee:
A maxim 20 m
B maxim 10 m
C maxim 30 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Care este, conform normativului I18/1-2002, distanţa între instalaţiile de curenţi slabi sau transmitere de date şi cele electrice cu frecvenţa de 50 Hz şi tensiuni până la 1000V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj aparent:
A minimum 15 cm
B minimum 25 cm
C minimum 30 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
In conformitate cu normativul I 7/2011, unde este interzisa instalarea conductelor electrice in tuburi si tevi pozate?
A aparent, in exteriorul cladirii
B aparent, in interiorul cladirii
C in pamant
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
In cazul carui tip de retele conductorul N nu trebuie intrerupt:
A TN-C;
B TN-S;
C TT;
D IT.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Aparatura în execuţie antiexplozivă se clasifică în:
A două grupe
B trei grupe
C patru grupe
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
În cazul în care investitorul decide motivat preluarea de la executant a unei părți de construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție între cei doi se încheie un:
A proces verbal de fază determinantă;
B proces verbal de recepție calitativă;
C proces verbal de recepție parțială;
D proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
E proces verbal de predare-primire;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 21
Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de către:
A CQ;
B RTE;
C proiectant;
D diriginte de șantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Conform cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executanții lucrărilor au următoarele obligații:
A utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;
B participarea la recepția lucrărilor în calitate de membru al comisiei de recepție;
C convocarea tuturor factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante
D sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte
E obținerea acordurilor și avizelor legale;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 23
Certificatul de conformitate este un:
A document care atestă că un produs pentru construcţii este conform cu o specificaţie tehnică nearmonizată
B documentaţie tehnică cuprinzând date/informaţii, evaluări fundamentate, rapoarte de încercări
A
A
B
B
Întrebarea 24
Produsul pentru construcţii care face obiectul unui standard european armonizat se comercializează însoţit de:
A declaraţia de performanţă întocmită de producător
B certificat de conformitate
A
A
B
B
Întrebarea 25
În perioada de valabilitate a agrementelor tehnice în construcţii pot interveni următoarele schimbări:
A prelungirea valabilităţii avizului tehnic
B modificarea agrementului tehnic în construcţii
C extinderea agrementului tehnic în construcţii cu acordul titularului
D suspendarea agrementului tehnic în construcţii, la iniţiativa grupei specializate şi cu aprobarea preşedintelui CTPC
E retragerea agrementului tehnic în construcţii, la iniţiativa grupei specializate şi cu aprobarea preşedintelui CTPC
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 26
Producătorii sau reprezentanţii lor autorizaţi au următoarele obligaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:
A să solicite MDRAPFE, prin intermediul organismelor de agrement tehnic, elaborarea agrementului tehnic pentru produse pentru construcţii
B să furnizeze grupelor specializate care elaborează agrementele tehnice toate datele şi informaţiile necesare privind produsul pentru construcţii respectiv
C să faciliteze şi să asigure organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii şi grupelor specializate condiţii pentru desfăşurarea tuturor activităţilor necesare în elaborarea agrementului tehnic
D să realizeze activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice
E să realizeze activităţile legate de urmărirea comportării în exploatare a produselor pentru construcţii;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 27
Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
A precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei
B asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale
C stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate
D obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire
E asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 28
Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
A precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei
B asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale
C întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar
D expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 29
În cazul cablurilor se va verifica:
A tipul, poziția și dimensiunea
B Tipul și starea cablurilor,
C Poziția de montare și modul de identificare a cablurilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
În cazul montării branșamentelor electrice se va verifica:
A tipul branșamentelor
B legarea la priza de pământ și rezistența prizei de pământ
C continuitatea electrică și tipul de cablu/conductor
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere