SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 4 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 4 RTE retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile tehnice ale unui produs sunt urmatoarele :
A rezistenţă mecanică şi stabilitate, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
B rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, protecţie împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
C rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale
D securitate la incendiu,  igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 2
Care sunt afirmatiile corecte privind valabilitatea unui agrement tehnic, cu referire la:
A data limita a valabilitatii……………; A= este inscrisa pe AT
B Avizul Tehnic…………………; B=Agrem. Tehnic este valabil numai insotit de Avizul tehnic valabil
C in cazul neprelungirii valabilitatii: ……………….;  C=agrementul tehnic se anuleaza de la sine
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Comisia de recepţie recomandă:
A admiterea receptiei în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei;
B suspendarea recepţiei dacă constructia prezinta existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale;
C suspendarea recepţiei dacă daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.
D respingerea recepţiei dacă nu au fost prezentate documentele doveditoare prevăzute în lege;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
Din comisia recepției finale va face parte în mod obligatoriu:
A un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar;
B 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei;
C dirigintele de șantier;
D R.T.E;
E un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociaţia de proprietari, care este şi preşedintele comisiei;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 5
Dacă un stâlp de lemn al unei LEA de joasă tensiune se ancorează:
A ancora se leagă la priza de pământ a stâlpului
B se vor monta izolatori de ancoră
C proiectantul decide montarea  de izolatori de ancoră sau legarea ancorei la priza de pământ a stâlpului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Din considerente mecanice, conductoarele funie de oţel ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea secţiunea minimă:
A 25 mmp
B 20 mmp
C 16 mmp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Din considerente mecanice, conductoarele funie din aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea secţiunea minimă de:
A 16 mmp
B 25 mmp
C 35 mmp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de:
A 100 m
B 120 m
C 80 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:
A 4 m
B 3m
C 2,5 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Distantele maxime de rezemare, respectiv de fixare a cablurilor nearmate, în lipsa indicaţiilor furnizorului, sunt:
A 40 cm în montaj orizontal si 80 cm în montaj vertical
B 50 cm în montaj orizontal si 100 cm în montaj vertical
C 60 cm în montaj orizontal si 100 cm în montaj vertical
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Fundaţiile de beton armat ale stâlpilor LEA peste 1 kV :
A nu sunt utilizate şi ca prize de pământ naturale ale stâlpilor
B sunt utilizate şi ca prize naturale ale stâlpilor, armăturile din fundaţii fiind conectate electric (sudate) unele de altele
C sunt utilizate şi ca prize naturale ale stâlpilor; conectarea electrică a armăturilor din fundaţii este opţională, în funcţie de caracteristicile terenului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
În cazul canalelor de cabluri din exteriorul clădirilor, amplasate deasupra nivelului apelor subterane (freatice):
A acestea trebuie să aibă pereţii şi radierele dintr-un material impermeabil sau hidroizolant
B se admite ca fundul canalului să fie din pământ bătătorit şi acoperit cu un strat de drenaj din pietriş
C trebuie ca fundul canalului să fie din beton
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
În cazul echipării stâlpilor liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, cu mai multe circuite, acestea:
A trebuie să aibă toate aceeaşi tensiune nominală
B pot avea tensiuni nominale diferite
C pot avea tensiuni diferite nominale cu maximum 10% între ele
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
În cazul LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate conductoarele vor fi montate:
A în coronament orizontal
B în coronament vertical, în cazuri justificate
C întotdeauna în coronament vertical
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
În situaţia în care un stâlp de beton al unei LEA de joasă tensiune se ancorează:
A ancora se leagă la priza de pământ a stâlpului
B se vor monta izolatori de ancoră
C proiectantul decide montarea  de izolatori de ancoră sau legarea ancorei la priza de pământ a stâlpului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Indiferent de tipul coronamentului LEA de joasă tensiune. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât:
A 0,15 m
B 0,5 m
C 2 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu dispozitive de legare la pământ a părţilor metalice:
A în mod obligatoriu
B numai în cazul stâlpilor pe care este montat aparataj
C numai în cazul stâlpilor speciali
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Responsabilul tehnic cu execuția obligația de a permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice?
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 19
Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a verifica:
A   existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B   existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C  respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D   respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Conform normativului PE116-1994 în perioada cuprinsă între momentul terminării montajului şi momentul punerii în funcţiuneverificarea parametrilor de stare ai izolaţiei  se va efectua la intervale de:
A 6 luni pentru transformatoarele cu Sn ≤ 63 MVA, de tensiuni nominale < 110 kV;
B 1 an pentru transformatoarele cu Sn ≤ 63 MVA, de tensiuni nominale < 110 kV;
C 2 ani pentru transformatoarele cu Sn  ≤ 63 MVA, de tensiuni nominale < 110 kV;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
La folosirea cablurilor de energie monoconductoare trebuie luate următoarele măsuri:
A în circuitele trifazate se asigură o distribuţie simetrică a sarcinilor pe cele trei faze
B cablurile se montează individual în tuburi feromagnetice
C pozarea celor trei faze se va face, de reguli, în triunghi (treflă)
D se încastrează în beton cu armături ce formează spire închise în jurul fiecărei faze
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 22
Razele minime de curbură ale cablurilor, care trebuie respectate la manevrări şi la fixare, se indică de către:
A fabrica producătoare
B proiectant
C executant
D diriginte de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Conform NTE 007-2008 distanţele maxime de rezemare şi fixare a cablurilor sunt:
A Pentru cablu armat montaj orizontal 80 cm montaj vertical 150 cm
B Pentru cablu nearmat montaj orizontal 60cm montaj vertical 120 cm
C Pentru cablu nearmat montaj orizontal 50 cm montaj vertical 100 cm
D Pentru cablu armat montaj orizontal 100 cm montaj vertical 160 cm
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 24
La liniile electrice aeriene de medie tensiune se pot utiliza stâlpi de lemn din:
A conifere
B foioase tari
C alte specii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Distanta minimă între cabluri pozate în pământ şi conducte de apă şi canalizare este:
A în plan orizontal: 0,50 m - la adâncimi de până în 1,5 m şi 0,6 m - la adâncimi de peste 1,5 m
B în plan vertical: 0,25 m - la orice adâncime
C în plan vertical: 0,50 m - la orice adâncime
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Distanța orizontală între stâlpul unei linii LEA și o conductă subterană de fluide inflamabile sau gaze naturale, conductă de distribuție, va fi de:
A 2,00m
B 10,00m
C 6,00m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Montarea fascicolelor conductoare izolate torsadate pe fațadele clădirilor se va face numai dacă:
A pereții sunt realizați din materiale necombustibile și rezistenți din punct de vedere mecanic
B nu se degradează aspectul arhitectural al clădirii,
C distanța de la fascicol la sol este de minim 3,00m;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Conductoarele neizolate aeriane de joasă tensiune se amplasează după cum urmează:
A conductoarele de faz ale circuitului de utilizări casnice se dispun în partea dinspre case
B conductorul de nul se dispune în partea de jos a coronamentului, lângă stâlp,
C conductorul de iluminat public se dispune pe partea dinspre stradă a coronamentului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune fundațiile burate ale stâlpilor se realizează:
A în straturi succesive de 20cm pământ bine compactat
B din beton simplu turnat în groapa de fundație
C din beton armat prefabricat
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Postutilizarea construcțiile se referă la:
A activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor
B activitățile de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii
C folosirea construcțiilor după ce au fost luate măsuri de consolidare
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere