SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 6 DS instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 6 DS instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
In conformitate cu prevederile HG 622/ 2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:
A numele sau marca de identificare a producatorului;
B ultimele doua cifre ale anului curent;
C numarul Certificatului de conformitate;
D indicatii pentru identificarea utilizarii produsului;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:
A 0,5 kW
B 1 kW
C 2 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Dirigintele de şantier trebuie să semneze:
A procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de începerea lucrărilor, procese - verbale pentru lucrări ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, buletine de încercări privind rezultatele încercărilor efectuate pe materialele care au fost puse în lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de începerea lucrărilor, procese - verbale pentru lucrări ce devin ascunse, condica de betoane, procese - verbale de prelevare a probelor de sudură
C procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de începerea lucrărilor, procese - verbale pentru lucrări ce devin ascunse
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:
A instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie
B instalaţii de comandă
C instalaţii de semnalizare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:
A admisă
B interzisă
C admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
A auditori acreditați ISO 9001
B A.N.R.E. pentru rețelele de gaze naturale și rețelele electrice
C I.S.C.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice dacă:
A sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 24 V tensiune alternativă
B sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 12 V tensiune alternativă
C sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală între 12 V şi 24 V tensiune alternativă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de către:
A CQ;
B RTE;
C proiectant;
D diriginte de șantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 10
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:
A 3 kW
B 4 kW
C 5,5 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
În cazul în care investitorul decide motivat preluarea de la executant a unei părți de construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție între cei doi se încheie un:
A proces verbal de fază determinantă;
B proces verbal de recepție calitativă;
C proces verbal de recepție parțială;
D proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
E proces verbal de predare-primire;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 12
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:
A 4 kW
B 5,5 kW
C 7,5 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Schimbarea soluţiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuţiei lucrărilor implică obligatoriu:
A obţinerea unei noi autorizaţii de construire, indiferent de modificări;
B dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrării şi verificată de verificatorul de proiecte atestat, în anumite condiţii.
A
A
B
B
Întrebarea 14
În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:
A 1 m
B 0,5 m
C circa 0,3 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Conform normativului I18/1-2002 se admite instalarea de cablurilor de curenți slabi pe faţada principală a blocurilor de locuinţe:
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 16
Conform normativului I18/1-2002 cablarea orizontală cuprinde:
A cablurile orizontale care conectează prizele de telecomunicaţii cu panourile de conectare din concentrator;
B cablurile de conectare (1) a prizelor de conectare cu postul telefonic sau terminalul de date;
C cablurile de conectare (2) dintre panoul de conectare şi echipamentele active (concentratoarele de date, centrala telefonică, routerele etc.);
D cablurile de conectare între panouri şi echipamentele active în concentratorul principal;
E conectorii cabluri, panouri de conectare
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 17
In conformitate cu normativul I 7/2011, unde este interzisa instalarea conductelor electrice in tuburi si tevi pozate?
A aparent, in exteriorul cladirii
B  aparent, in interiorul cladirii
 C in pamant
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
In cazul carui tip de retele conductorul N nu trebuie intrerupt:
A TN-C;
B TN-S;
C TT;
D IT.
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Aparatura în execuţie antiexplozivă se clasifică în:
A două grupe
B trei grupe
C patru grupe
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Comisia de recepţie recomandă:
A admiterea receptiei în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei;
B suspendarea recepţiei dacă constructia prezinta existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale;
C suspendarea recepţiei dacă daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.
D respingerea recepţiei dacă nu au fost prezentate documentele doveditoare prevăzute în lege;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
Din comisia recepției finale va face parte în mod obligatoriu:
A un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar;
B 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei;
C dirigintele de șantier;
D R.T.E;
E un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociaţia de proprietari, care este şi preşedintele comisiei;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 22
Cine emite dispoziţiile de şantier pentru schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei?
A constructorul
B dirigintele de şantier
C proiectantul cu acordul beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Prevederile regulamentului HG766-2017 se adresează:
A doar investitorilor
B doar proprietarilor
C investitori, proprietari, unităţi de proiectare, fabricanti, executanţi de lucrari
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
În domeniul construcţiilor se aplică ........modele, diferentiate între ele, în principal, prin numărul şi conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele şi condiţiile referitoare la sistemul calităţii:
A 2 modele
B 3 modele
C 6 modele
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Constructiile se încadrează, după importanţa lor, în:
A 2 categorii
B 3 categorii
C 4 categorii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a:
A 7 cerinţe fundamentale aplicabile
B 8 cerinţe fundamentale aplicabile
C 9 cerinţe fundamentale aplicabile
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
Prevederile legii 10-1995 se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele:
A de proiectare
B de verificare tehnică a proiectelor
C de execuţie şi recepţie a construcţiilor
D de exploatare, expertizare tehnică
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 28
Perioada de garanţie se prevede în contractele încheiate între părţi, în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii, şi va avea o durată minimă, după cum urmează:
A 4 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B; 2 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C; 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D
B 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B; 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C; 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D
C 6 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B; 4 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C; 2 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:
A autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.
B autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.
C autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Controlul de stat al calităţii în construcţii se aplică ............... construcţiilor, inclusiv instalaţiilor aferente acestora:
A doar construcțiilor de importanţa excepţionala (A);
B doar construcțiilor de importanţa deosebită (B);
C tuturor construcţiilor, cu excepţia locuinţelor unifamiliale parter şi anexelor gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere