SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 6 RTE instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 6 RTE instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
In conformitate cu prevederile HG 622/ 2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:
A numele sau marca de identificare a producatorului;
B ultimele doua cifre ale anului curent;
C numarul Certificatului de conformitate;
D indicatii pentru identificarea utilizarii produsului;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
Schimbarea soluţiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuţiei lucrărilor implică obligatoriu:
A obţinerea unei noi autorizaţii de construire, indiferent de modificări;
B dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrării şi verificată de verificatorul de proiecte atestat, în anumite condiţii.
A
A
B
B
Întrebarea 4
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
A auditori acreditați ISO 9001
B A.N.R.E. pentru rețelele de gaze naturale și rețelele electrice
C I.S.C.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
În cazul în care investitorul decide motivat preluarea de la executant a unei părți de construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție între cei doi se încheie un:
A proces verbal de fază determinantă;
B proces verbal de recepție calitativă;
C proces verbal de recepție parțială;
D proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
E proces verbal de predare-primire;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 6
Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de către:
A CQ;
B RTE;
C proiectant;
D diriginte de șantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 7
Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:
A 0,5 kW
B 1 kW
C 2 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:
A instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie
B instalaţii de comandă
C instalaţii de semnalizare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:
A admisă
B interzisă
C admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice dacă:
A sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 24 V tensiune alternativă
B sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 12 V tensiune alternativă
C sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală între 12 V şi 24 V tensiune alternativă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:
A 3 kW
B 4 kW
C 5,5 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:
A 4 kW
B 5,5 kW
C 7,5 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:
A 1 m
B 0,5 m
C circa 0,3 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Conform normativului I18/1-2002 se admite instalarea de cablurilor de curenți slabi pe faţada principală a blocurilor de locuinţe:
A da
B nu
A
A
B
B
Întrebarea 15
Conform normativului I18/1-2002 cablarea orizontală cuprinde:
A cablurile orizontale care conectează prizele de telecomunicaţii cu panourile de conectare din concentrator;
B cablurile de conectare (1) a prizelor de conectare cu postul telefonic sau terminalul de date;
C cablurile de conectare (2) dintre panoul de conectare şi echipamentele active (concentratoarele de date, centrala telefonică, routerele etc.);
D cablurile de conectare între panouri şi echipamentele active în concentratorul principal;
E conectori cabluri, panouri de conectare.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 16
Conform normativului PE 118/3-2013 detectoarele optice de fum sau detectoarele de fum prin aspiraţie:
A pot fi montate în conductele de aer
B nu pot fi montate în conductele de aer
A
A
B
B
Întrebarea 17
Conform normativului PE 118/3-2013 sunt considerate spaţii înalte de depozitare cu rafturi acele încăperi unde  distanţa dintre suprafaţa pardoselii şi partea superioară a bunurilor depozitate este mai mare de:
A 6m
B 8m
C 10m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Conform NP 099-2004 în câte zone se împarte atmosfera potențial explozivă în mediul gazos:
A 2 grupe
B 3 grupe
C 4 grupe
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Pentru completarea cărții tehnice documentația privind proiectarea se predă proprietarului construcției:
A la recepția la terminarea lucrărilor
B la depunerea dosarului în vederea obținerii autorizației de construire
C la recepția finală a lucrărilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Lucrările de construcții se consideră finalizate:
A dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor
B când consideră executantul lucrărilor
C după recepția finală a lucrărilor;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Prin "utilizare preconizată" se înțelege:
A performanță declarată
B cerință esențială care trebuie îndeplinită
C rolul sau funcția care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerințelor fundamentale ale construcției și care este prevăzut cu specificație tehnică sau de agrement tehnic aferent acelui produs
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Produsul pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de:
A declaraţia de conformitate
B certificat de conformitate
A
A
B
B
Întrebarea 23
Agrementul tehnic în construcţii este însoţit de:
A avizul tehnic
B declaraţia de conformitate
A
A
B
B
Întrebarea 24
Marcajul CE semnifica faptul ca:
A produsele sunt conforme cu standardele romane si/sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene
B produsele  sunt  conforme  cu  un  agrement  tehnic  european
C produsele sunt conforme, in masura in care nu exista specificatii tehnice armonizate, cu specificatii tehnice recunoscute
D produse pentru care nu exista niciun standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, niciun standard national recunoscut
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 25
Agrementul tehnic european, denumit in continuare ETA poate fi acordat pentru:
A produse pentru care nu exista niciun standard european armonizat, in vigoare, in lucru sau ca intentie de elaborare, niciun standard national recunoscut;
B produse care se abat in mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele nationale recunoscute
C produsele  sunt  conforme  cu  un  agrement  tehnic  european
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către:
A executant
B investitor/beneficiar
C proiectant
D dirigintele de șantier
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 27
Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii în termen de cel mult:
A 30 de zile
B 15 zile
C 60 zile
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:
A izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.
B legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala legare la pământ a unui punct al alimentării
C legarea directă la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care pnctul neutru nu este accesibil;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel:
A faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben, faza L3 - albastru închis
B faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L3 - roşu închis
C faza L1 - roşu închis, faza L2 - negru, faza L3 – galben
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate (STP) se recomandă să fie  montate la distanţe de minim:
A 3 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 10 cm de pardoseală
B 1 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 5 cm de pardoseală
C 14 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 20 cm de pardoseală
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere