SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 6 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 6 RTE retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cine are dreptul să participe la recepţia lucrărilor de construcţii, ca membru în comisia de recepţie?
A investitorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
D reprezentantul administraţiei publice locale din zona în care se află investiţia
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 2
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
In conformitate cu prevederile HG 622/ 2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:
A numele sau marca de identificare a producatorului;
B ultimele doua cifre ale anului curent;
C numarul Certificatului de conformitate;
D indicatii pentru identificarea utilizarii produsului;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 4
Schimbarea soluţiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuţiei lucrărilor implică obligatoriu:
A obţinerea unei noi autorizaţii de construire, indiferent de modificări;
B dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrării şi verificată de verificatorul de proiecte atestat, în anumite condiţii.
A
A
B
B
Întrebarea 5
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
A auditori acreditați ISO 9001
B A.N.R.E. pentru rețelele de gaze naturale și rețelele electrice
C I.S.C.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
În cazul în care investitorul decide motivat preluarea de la executant a unei părți de construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție între cei doi se încheie un:
A proces verbal de fază determinantă;
B proces verbal de recepție calitativă;
Cproces verbal de recepție parțială;
D proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
E proces verbal de predare-primire;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 7
Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de către:
A CQ;
B RTE;
C proiectant;
D diriginte de șantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 8
La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la:
A toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă;
B toţi stâlpii speciali ai LEA din zonele cu circulaţie redusă;
C toţi stâlpii cu aparataj ai LEA din zonele cu circulaţie redusă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
La LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, conductorul de nul:
A se va monta, de regulă, direct pe consolă
B se va monta întotdeauna pe izolatoare
C se poate monta folosind izolatoare, cu luarea unor măsuri
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, conductoarele de protecţie se leagă la pământ:
A la fiecare stâlp de întindere
B la fiecare stâlp special
C la fiecare stâlp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, în cazul izolatoarelor străpungibile, numărul de izolatoare dintr-un lanţ,  determinate pe baza tensiunilor nominale de ţinere se măreşte cu:
A 5%
B 10%
C 15%
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, în cazul lanţurilor multiple de întindere, verificarea elementelor de izolatoare şi a clemelor şi armăturilor componente, la gruparea specială de încărcări (regim de avarie) se face:
A prin ruperea unui element de izolator dintr-o ramură;
B prin ruperea câte unui element de izolator din două ramuri;
C prin ruperea a două elemente de izolator  dintr-o ramură
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, pentru stâlpii înalţi, la marile traversări, nivelul de izolaţie:
A este acelaşi ca la toţi stâlpii de întindere  din considerente mecanice,
B este mai mic decât la restul stâlpilor de întindere
C pentru un grad mărit de siguranţă, este mai mare decât la restul stâlpilor de întindere
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, se folosesc cleme cu eliberarea conductorului, respectiv cleme sau legături cu tracţiune limitată, la:
A stâlpi de întindere
B stâlpi de susţinere de tip întărit
C stâlpi de susţinere de tip normal
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
La liniile electrice aeriene de 110 kV, numărul de izolatoare din lanţurile de întindere, formate din elemente tip capa-tija, se consideră:
A mai mare cu o unitate decât la lanţurile de susţinere
B mai mic cu o unitate decât la lanţurile de susţinere
C egal cu cel de la lanţurile de susţinere
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
La liniile electrice aeriene de medie tensiune se pot utiliza stâlpi de lemn din:
A conifere
B foioase tari
C alte specii
Întrebarea 17
La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:
A necesară refacerii de două ori a cutiei terminale
B necesară refacerii de trei ori a cutiei terminale;
C necesară refacerii o singură dată a cutiei terminale
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
La realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun:
A dacă linia pentru transportul în comun este pentru troleibuze, acestea trebuie prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a lor de la linia de contact
B este interzisă
C la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun iar distanţele între circuite sunt cele reglementate
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a verifica:
A   existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B   existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C  respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D   respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, responsabilul tehnic cu execuția are obligatia sa verifice:?
A concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
B să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
C să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 21
Conform normativului PE116-1994 măsurătorile se execută la o temperatură a izolaţiei care să nu fie mai mică de:
A 10 0C
B 20 0C
C 30 0C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Comanda iluminatului trebuie să se facă după următoarele reguli:
A în cazul iluminatului normal de lucru, comanda se face din exteriorul încăperilor, galeriilor sau puţurilor de cabluri, de regulă, de lângă intrările în aceste încăperi
B în cazul iluminatului de siguranţă, comanda se realizează manual la căderea iluminatului normal de lucru
C în cazul iluminatului de siguranţă, comanda se realizează automat la căderea iluminatului normal de lucru
D în cazul iluminatului normal de lucru, comanda se face din interiorul încăperilor, galeriilor sau puţurilor de cabluri, de regulă, de lângă intrările în aceste încăperi
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 23
Instalaţiile de semnalizare automată a incendiilor se realizează cu:
A detectoare de fum
B  de temperatură
A
A
B
B
Întrebarea 24
În gospodăriile de cabluri se realizează următoarele tipuri de instalaţii speciale de stingere a incendiilor:
A instalaţii fixe de stingere cu apă pulverizată
B instalaţii de stingere cu gaze inerte
C instalaţii de stingere cu pulberi
D instalaţii de stingere cu spumă cu coeficient mare de înfoiere
E instalaţii de stingere cu bioxid de carbon
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 25
Conform normativulului NTE 003-2004 din considerente mecanice, conductoarele vor avea următoarele secţiuni active minime:
A 25 mm2 pentru conductoare funie de aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu;
B 16 mm2 pentru conductoare funie de oţel
C 16 mm2 pentru conductoare funie de aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu;
D 10 mm2 pentru conductoare funie de oţel
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 26
Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului electric este obligatorie la LEA cu tensiuni nominale:
A 110kV
B 220 kV
C 400 kV
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
La LEA conductoarele de protecţie se leagă la pământ:
A la fiecare stâlp de întindere
B la fiecare stâlp special
C la fiecare stâlp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
La pozarea cablurilor de energie şi de comandă control se prevede o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor şi pentru a permite înlocuirea cutiilor terminale şi a manşoanelor în următoarele cazuri:
A la toate manşoanele cablurilor, indiferent de locul de pozare, tensiunea nominală sau tipul cablului
B din 250 în 250 m de traseu , indiferent de tipul cablului
C la capetele traseului cablurilor cu tensiunea nominala de 6 kV şi mai mare, indiferent de tipul cablului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
În oraşe şi zone locuite, reţelele de cabluri electrice trebuie pozate, de regulă:
A pe partea carosabilă a străzilor
B pe partea necarosabilă a străzilor (sub trotuare
C în anumite condiţii, în zonele verzi din cartierele de locuinţe
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Ordinea de pozare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu clădiri spre zona carosabilă este:
A cabluri de iluminat public, cabluri fir pilot pentru telemecanică, cabluri de distribuţie de medie tensiune, cabluri de distribuţie de joasă tensiune,
B cabluri de distribuţie de joasă tensiune, cabluri de distribuţie de medie tensiune, cabluri fir pilot pentru telemecanică, cabluri de iluminat public
C cabluri de distribuţie de joasă tensiune, cabluri de distribuţie de medie tensiune, cabluri fir pilot pentru telemecanică, cabluri de iluminat public
A
A
B
B
C
C
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere