SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 8 DS instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 8 DS instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
La care din următoarele lucrări este obligatorie participarea dirigintelui de şantier?
A preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora libere de orice sarcină executantului
B decopertarea şi depozitarea stratului vegetal
C trasarea generală a construcţiei şi stabilirea bornelor de reper împreună cu proiectantul şi executantul
D predarea terenului rezervat organizării de şantier executantului
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 2
Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplică:
A construcţiilor definitive şi provizorii
B instalaţiilor aferente construcţiilor şi a instalaţiilor tehnologice
C construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:
A în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie
B în interiorul golurilor din elementele de construcţie
C numai în doze sau cutii de legătură
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Cartea tehnică a construcţiei conţine numai:
A documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia
B documentaţia privind execuţia şi recepţia
C documentaţia privind proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, înreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică:
A numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice
B numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice
C atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Montarea liberă a conductoarelor electrice pe clădiri, la exterior:
A este interzisă
B se admite condiţionat
C este la latitudinea beneficiarului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
ConstituIe contravenție:
A executarea de lucrări la clădiri monumente istorice fără obținerea autorizației de construire;
B executarea de lucrări de construcție după ce autoritatea responsabilă a dispus oprirea acestora;
C neîndeplinirea în termenul stabilit a măsurilor dispune de I.S.C.;
D neanunțarea datei începerii lucrărilor executate;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 8
Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:
A este strict interzisă
B este admisă fără restricţii
C se face interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul combustibil sau elementele de distanţare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Pentru completarea cărții tehnice documentația privind proiectarea se predă proprietarului construcției:
A la recepția la terminarea lucrărilor
B la depunerea dosarului în vederea obținerii autorizației de construire
C la recepția finală a lucrărilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor:
A este strict interzisă
B este admisă fără restricţii
C trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Nu se supune controlului de stat al calităţii în construcţii:
A clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
B locuinţe unifamiliale parter cu suprafaţa de maxim 200mp;
C locuinţele unifamiliale parter, din mediul rural, aparţinând persoanelor fizice;
D clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 12
Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este:
A interzisă
B permisă în anumite condiţii
C la latitudinea consumatorului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Calitatea construcţiilor este:
A rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:
A numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW
B numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW
C de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Conform normativului I18/1-2002  pentru conectarea instalaţiei de telefonie şi dispecer se vor prevedea prize de pământ de maxim:
A 1 ohmi
B 4 ohmi
C 10 ohmi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Conform normativului PE 118/3-2013 detectoarele optice de fum sau detectoarele de fum prin aspiraţie:
A pot fi montate în conductele de aer
B nu pot fi montate în conductele de aer
A
A
B
B
Întrebarea 17
Conform normativului PE 118/3-2013 sunt considerate spaţii înalte de depozitare cu rafturi acele încăperi unde  distanţa dintre suprafaţa pardoselii şi partea superioară a bunurilor depozitate este mai mare de:
A 6m
B 8m
C 10m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Conform normativului PE116-1994 măsurătorile se execută la o temperatură a izolaţiei care să nu fie mai mică de:
A 10 0C
B 20 0C
C 30 0C
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 19
Se admite construirea de căi de acces sau guri de vizitare în zonele în care există pericol de inundare cu apă, păcură, ulei sau alte fluide:
A da
B nu
C nu se specifică
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Comanda iluminatului trebuie să se facă după următoarele reguli:
A în cazul iluminatului normal de lucru, comanda se face din exteriorul încăperilor, galeriilor sau puţurilor de cabluri, de regulă, de lângă intrările în aceste încăperi
B în cazul iluminatului de siguranţă, comanda se realizează manual la căderea iluminatului normal de lucru
C în cazul iluminatului de siguranţă, comanda se realizează automat la căderea iluminatului normal de lucru
D în cazul iluminatului normal de lucru, comanda se face din interiorul încăperilor, galeriilor sau puţurilor de cabluri, de regulă, de lângă intrările în aceste încăperi
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
Instalaţiile de semnalizare automată a incendiilor se realizează cu:
A detectoare de fum
B de temperatură
A
A
B
B
Întrebarea 22
Distanta minimă între cabluri pozate în pământ şi conducte de apă şi canalizare este:
A în plan orizontal: 0,50 m - la adâncimi de până în 1,5 m şi 0,6 m - la adâncimi de peste 1,5 m
B în plan vertical: 0,25 m - la orice adâncime
C în plan vertical: 0,50 m - la orice adâncime
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
A auditori acreditați ISO 9001
B A.N.R.E. pentru rețelele de gaze naturale și rețelele electrice
C I.S.C.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
În cazul în care investitorul decide motivat preluarea de la executant a unei părți de construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție între cei doi se încheie un:
A proces verbal de fază determinantă;
B proces verbal de recepție calitativă;
C proces verbal de recepție parțială;
D proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
E proces verbal de predare-primire;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 25
Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de către:
A CQ;
B RTE;
C proiectant;
D diriginte de șantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 26
La o construcţie existentă se execută o serie de îmbunătăţiri - modernizări. Pentru care din următoarele lucrări nu este necesară obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire?
A placarea interioară cu gresie şi faianţă
B extinderea instalaţiei de apă curentă şi canalizare pentru montarea unui duş amenajat în aceeaşi baie
C refacerea, modernizarea şi extinderea instalaţiei cu noi prize şi corpuri de iluminat
D repararea tâmplăriei şi înlocuirea elementelor degradate
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 27
Categoriile de importanţa a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobata de către:
A Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
B ISC
C ANRE
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Categoria de importanţa se stabileste:
A de către proiectant, la cererea investitorului
B de către constructor, la cererea investitorului
C de către investitor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Documentele agrementului tehnic în construcţii sunt:
A agrementul tehnic propriu-zis;
B dosarul tehnic;
C anexe
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
În exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii, personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 6 are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
A controlează calitatea execuţiei lucrărilor şi dispune măsuri de oprire, refacere, expertizare tehnică a acestora
B controlează existenţa pieselor scrise şi desenate din cadrul proiectelor şi conformitatea conţinutului acestora cu conţinutul-cadru prevăzut în legislaţia în vigoare;
C controlează corespondenţa între documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii și proiectul tehnic de execuţie pentru lucrările ce se realizează
D verifică dacă în contractele încheiate pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii, inclusiv în anexele la contracte, sunt înscrise clauze referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute de lege
A
A
B
B
C
C
D
D
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere