SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 8 RTE retele electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 8 RTE retele electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Cartea tehnică a construcţiei conţine numai:
A documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia
B documentaţia privind execuţia şi recepţia
C documentaţia privind proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, înreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
Calitatea construcţiilor este:
A rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor
B rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuţie
C rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor şi a exigenţelor utilizatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 3
Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplică:
A construcţiilor definitive şi provizorii
B instalaţiilor aferente construcţiilor şi a instalaţiilor tehnologice
C construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Nu se supune controlului de stat al calităţii în construcţii:
A clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
B locuinţe unifamiliale parter cu suprafaţa de maxim 200mp;
C locuinţele unifamiliale parter, din mediul rural, aparţinând persoanelor fizice;
D clădirile de locuite parter şi etaj cu suprafaţa desfăşurată de maxim 200mp;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 5
Constituie contravenție:
A executarea de lucrări la clădiri monumente istorice fără obținerea autorizației de construire;
B executarea de lucrări de construcție după ce autoritatea responsabilă a dispus oprirea acestora;
C neîndeplinirea în termenul stabilit a măsurilor dispune de I.S.C.;
D neanunțarea datei începerii lucrărilor executate;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 6
Pentru completarea cărții tehnice documentația privind proiectarea se predă proprietarului construcției:
A la recepția la terminarea lucrărilor
B la depunerea dosarului în vederea obținerii autorizației de construire
C la recepția finală a lucrărilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Normativul PE 106 se aplică:
A şi liniilor electrice de joasă tensiune pe stâlpi folosiţi în comun
B şi liniilor pentru tramvaie şi troleibuze
C şi liniilor electrice de joasă tensiune din instalaţiile miniere
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Normativul pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 v are drept scop stabilirea:
A suprafeţelor de teren necesare construirii, exploatării şi mentenanţei liniilor aeriene de energie electrică
B condiţiilor şi principiilor de dimensionare şi construire a liniilor aeriene de energie electrică;
C criteriilor de analiză a oportunităţii de construire a liniilor aeriene de energie electrică;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre zona carosabilă, este:
A distribuţie joasă tensiune, distribuţie de medie tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, iluminat public
B distribuţie de medie tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie joasă tensiune, iluminat public
C distribuţie joasă tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie de medie tensiune, iluminat public
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus în jos, este:
A comanda control, energie 0,4 kV, energie 6/ 10 kV, energie 20 kV
B comanda control, energie 20 kV, energie 6/ 10 kV, energie 0,4 kV
C energie 20 kV, energie 6/10 kV, energie 0,4 kV, comanda-control
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Panoul de întindere este:
A distanţa măsurată pe verticală între punctele de prindere ale conductorului la doi stâlpi consecutivi
B porţiunea de linie compusă din una sau mai multe deschideri, cuprinsă între două puncte consecutive ale traseului, în care linia îşi menţine direcţia
C porţiunea de linie compusă din una sau mai multe deschideri, cuprinsă între doi stâlpi de întindere consecutivi
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Pentru construcţia LEA de  joasă tensiune. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu:
A este interzisă
B este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m)
C este admisă pentru lucrări de reparaţii, în baza unor justificări tehnico-economice, indiferent de zona de amplasament
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Pentru construcţia LEA de  joasă tensiune. utilizarea conductoarelor funie din aluminiu, neizolate:
A este interzisă
B este admisă pentru lucrări de reparaţii, în baza unor justificări tehnico-economice
C este admisă în zonele de amplasament II (localităţi, cu excepţia centrelor marilor oraşe, precum şi amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mari de 10 m)
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Pentru o linie electrică aeriană cu tensiune mai mare de 1 kV, culoarul de trecere (de funcţionare):
A este diferit de zona de protecţie a liniei
B este diferit de zona de siguranţă a liniei
C coincide cu zona de siguranţă şi cu zona de protecţie ale liniei
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din dale de beton armat:
A în exterior
B în încăperi sau zone fără pericol de incendiu
C în încăperi sau zone cu pericol de incendiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se realizează, de preferinţă, din tablă striată:
A în exterior
B în încăperi sau zone fără pericol de incendiu
C în încăperi sau zone cu pericol de incendiu
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
Pozarea  cablurilor se recomandă a fi făcută:
A în fluxuri separate pentru  cablurile de comandă control şi telemecanică faţă de cele de energie;
B în fluxuri separate pentru cablurile de energie de tensiuni diferite;
C într-un singur flux,  indiferent de tensiune, pentru utilizarea eficientă a spaţiului disponibil.
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 18
Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a verifica:
A   existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii
B   existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică
C  respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare
D   respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 19
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, responsabilul tehnic cu execuția are obligatia sa verifice:?
A concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
B să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
C să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 20
Prevederile NTE 007-2008 se aplică la:
A proiectarea şi executarea liniilor electrice în cablu cu tensiuni până la 400 kV inclusiv
B gospodăriile de cabluri din centralele nuclearo-electrice, cu excepţia părţii clasice
C gospodăriile de cabluri ale instalaţiilor miniere subterane
D instalaţiile de cabluri de pe mijloacele de transport terestre, aeriene şi navale
E proiectarea branşamentelor electrice subterane de joasă tensiune destinate alimentării cu energie electrică a consumatorilor care solicită puteri electrice mici (până la 50 kW)
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 21
Conform NTE 007-2008 branşamentul electric este:
A Instalaţie de racordare la joasă tensiune
B Instalaţie de racordare la medie tensiune
A
A
B
B
Întrebarea 22
Cablurile electrice pozate în pământ, situate în apropierea manşoanelor, trebuie protejate faţă de acestea prin amplasarea lor la o distanţă minimă de:
A 25 cm
B 40 cm
C 50 cm
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii în afara zonelor locuite din localităţi este de:
A 100 m
B 200 m
C 150 m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 24
În cazul branșamentelor electrice subterane la subtraversarea drumurilor și la intrarea în clădiri, cablurile:
A nu necesită protecție specială,
B se vor proteja în tuburi din PVC,
C se vor proteja numai în tuburi metalice
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
În cazul branșamentelor electrice subterane cablurile de branșament se vor introduce în tub de protecție pe o porțiune deasupra solului mai mare de:
A 5,00m
B 1,00m
C 2,00m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Amplasarea cablurilor subterane față de fundația clădirilor nu se va face la mai puțin de :
A 0,60m
B 1,50m
C 0,25m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 27
În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune secțiunile minime ale conductoarelor izolate vor fi considerate:
A 16mm2 pentru conductoare din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor
B 35mm2 pentru conductoare din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor
C 50mm2 pentru conductoare din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
La punerea în funcţiune, cablurile de energie electrică de joasă tensiune (0,6 / 1 kV) sunt supuse următoarelor verificări:
A verificarea continuităţii şi identificarea fazelor;
B verificarea rezistenţei de izolaţie
C verificarea izolaţiei cu tensiune înaltă continuă
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
În cazul unor trasee comune pentru mai multe tipuri de reţele traseul reţelei electrice trebuie să fie dispus:
A sub conductele de apă, de canalizare
B deasupra conductei de gaze petroliere lichefiate
C sub conducta de gaze naturale
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Instalaţiile electrice se pot amplasa în interiorul canalelor de ventilare:
A da
B nu
A
A
B
B
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere