SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Test 9 DS instalatii electrice

Felicitări - ați completat chestionarul Test 9 DS instalatii electrice. Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
A investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii
B executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil
C serviciile controlului calităţii în construcţii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 2
La o construcţie existentă se execută o serie de îmbunătăţiri - modernizări. Pentru care din următoarele lucrări nu este necesară obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire?
A placarea interioară cu gresie şi faianţă
B extinderea instalaţiei de apă curentă şi canalizare pentru montarea unui duş amenajat în aceeaşi baie
C refacerea, modernizarea şi extinderea instalaţiei cu noi prize şi corpuri de iluminat
D repararea tâmplăriei şi înlocuirea elementelor degradate
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 3
Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu:
A documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei
B procesul - verbal de predare a lucrărilor executate
C situaţiile de lucrări
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 4
Dirigintele de şantier răspunde faţă de investitor pentru următoarele etape de realizare a construcţiei:
A perioada  de execuţie a lucrărilor privind încadrarea strict în valorile de investiţii aprobate de conducerea unităţii
B asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii în perioada de pregătire - execuţie - recepţie
C pe toată durata de existenţă a construcţiei, inclusiv în etapa de postutilizare
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 5
Lucrările de construcții se consideră finalizate:
A dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor
B când consideră executantul lucrărilor
C după recepția finală a lucrărilor;
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 6
Prin "utilizare preconizată" se înțelege:
A performanță declarată
B cerință esențială care trebuie îndeplinită
C rolul sau funcția care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerințelor fundamentale ale construcției și care este prevăzut cu specificație tehnică sau de agrement tehnic aferent acelui produs
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 7
Cine remediază defecţiunile apărute în perioada de garanţie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 8
Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive, diferenţa trebuie să fie de cel puţin:
A doua trepte
B o treapta
C trei trepte
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 9
Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face:
A obligatoriu pe conductorul de fază
B obligatoriu pe conductorul neutru
C opţional pentru motoare mai mici de 1,1 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 10
Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit:
A trebuie asigurate prin dispozitive de protecţie separate
B pot fi asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie
C trebuie asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 11
Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor anormale trebuie să fie asigurată, de regulă, pentru fiecare motor a cărui putere nominală este mai mare de:
A 2 kW
B 3 kW
C 0,5 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 12
Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de:
A 1 kW
B 1,5 kW
C 2 kW
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 13
Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze:
A cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului
B cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului
C cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 14
Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere montate pe izolatoare în interiorul clădirilor se fixează astfel încât:
A conductoarele electrice din traseul principal să poată suporta eforturile de tracţiune suplimentare
B să solicite cu tracţiune redusă conductoarele electrice din traseul principal
C să nu solicite la tracţiune conductoare electrice din traseul principal
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 15
Conform normativului PE 118/3-2013 dacă înălţimea încăperii este mai mare de ....... şi până la 20 m, este necesar să se efectueze supravegherea spaţiului prin montarea detectoarelor liniare pe două niveluri.
A 8m
B 12m
C 15m
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 16
Conform normativului PE 118/3-2013 declanşatoarele manuale de alarmare trebuie montate la o înălţime între:
A 1,2 m şi 1,5 m deasupra pardoselii
B 0,8 m şi 1,2 m deasupra pardoselii
C 1,3 m şi 1,7 m deasupra pardoselii
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 17
În gospodăriile de cabluri se realizează următoarele tipuri de instalaţii speciale de stingere a incendiilor:
A instalaţii fixe de stingere cu apă pulverizată
B instalaţii de stingere cu gaze inerte
C instalaţii de stingere cu pulberi
D instalaţii de stingere cu spumă cu coeficient mare de înfoiere
E instalaţii de stingere cu bioxid de carbon
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 18
Conform cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executanții lucrărilor au următoarele obligații:
A utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;
B participarea la recepția lucrărilor în calitate de membru al comisiei de recepție;
C convocarea tuturor factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante
D sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte
E obținerea acordurilor și avizelor legale;
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 19
Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
A executant;
B Inspectoratul de Stat în Construcţii;
C proiectant;
D dirigintele de şantier;
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 20
Cine are dreptul să participe la recepţia lucrărilor de construcţii, ca membru în comisia de recepţie?
A investitorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
D reprezentantul administraţiei publice locale din zona în care se află investiţia
A
A
B
B
C
C
D
D
Întrebarea 21
Agrementul tehnic este valabil:
A 3 ani
B 4 ani
C 5 ani
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 22
Avizul tehnic care însoțește agrementul tehnic în construcții este valabil:
A 2 ani
B 3 ani
C 5 ani
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 23
În perioada de valabilitate a agrementelor tehnice în construcţii pot interveni următoarele schimbări:
A prelungirea valabilităţii avizului tehnic
B modificarea agrementului tehnic în construcţii
C extinderea agrementului tehnic în construcţii cu acordul titularului
D suspendarea agrementului tehnic în construcţii, la iniţiativa grupei specializate şi cu aprobarea preşedintelui CTPC
E retragerea agrementului tehnic în construcţii, la iniţiativa grupei specializate şi cu aprobarea preşedintelui CTPC
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 24
Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor se efectuează de către:
A investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi
B executanți prin diriginţi de şantier autorizaţi
C proiectant
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 25
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
A Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.
B ANRE
C Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 26
Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
A precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei
B asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale
C stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate
D obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire
E asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Întrebarea 27
Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către:
A executant
B investitor/beneficiar
C proiectant
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 28
Investitorul numeşte comisia de recepţie în maximum ..... zile de la primirea tuturor comunicărilor:
A 5 zile
B 10 zile
C 3 zile
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 29
Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de:
A un diriginte de şantier autorizat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate
B un responsabil tehnic cu execuția implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate
C proiectantul lucrării
A
A
B
B
C
C
Întrebarea 30
Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepţiei de către:
A investitor
B proprietar
C executant
D proiectant
A
A
B
B
C
C
D
D
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 30 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Final
Întoarcere