SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

SC Electromed Inginerie SRL detine atestare ca verificator proiecte autorizat ANRE

Verificator proiecte ANRE

 

Cuprins

De ce este nevoie de Verificator de Proiecte autorizat ANRE?

Legislatie referitoare la autorizarea Verificatorului de proiecte

Documentatia supusa verificarii de catre Verificatorul de Proiecte

Obligatiile Verificatorului de Proiecte

Continutul documentatiei de executie

Fazele de elaborare a documentatiilor tehnice

 

De ce este nevoie de Verificator de Proiecte autorizat ANRE?

                   Verificator de proiecte – Persoana fizica responsabila, in conditiile legii, cu verificarea continutului documentatiei pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale aferente instalatiilor electrice, in conformitate cu exigentele cuprinse in prevederile legale, care indeplineste urmatoarele atributii: verificarea existentei continutului-cadru a documentatiei, pe faze de proiectare, incadrarea documentatiei in exigentele legale inclusiv a normelor PSI, de securitatea si sanatate in munca, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism si sistematizare, verificarea legalitatii solutiilor adoptate in documentatii, verificarea conformitatii documentatiei de executie a lucrarilor de montaj dotari tehnologice cu reglementarile legale si tehnice specifice.

 

Legislatie referitoare la autorizarea Verificatorului de proiecte

Calitatea de Verificator de proiecte este dovedita prin adeverinta emisa de ANRE, in conformitate cu prevederile Art. 17, din Ordinul nr. 116/20.12.2016.

Adeverinta de verificator a proiectelor de instalatii electrice sau a partii electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberata in baza procedurii mentionate la Art. 17 din Ordinul nr. 116/20.12.2016, confera titularului acesteia, urmatoarele competente:

 1. verifica documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire;
 2. verifica documentatiile tehnice si detaliile de realizare a montajului instalatiilor electrice, sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare constatarii cerintelor impuse de normativele tehnice si prescriptiile energetice in vigoare;
 3. verifica tehnic proiectele intocmite in urma unor rapoarte de catre experti tehnici de calitate, in vederea confirmarii ca proiectele respecta cerintele stabilite de lege;

Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul impreuna cu executantul raspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a intregului proiect si pentru modificarile efectuate fara acceptul verificatorului tehnic, daca prin acestea se afecteaza calitatea lucrarilor de montaj a dotarilor industriale;

Verificatorul de proiecte autorizat in conditiile din Ordinul nr. 116/20.12.2016 are dreptul de a verifica orice proiect de instalatii electrice sau parti electrice apartinind unor proiecte complexe, atit a celor racordate/ apartinind  SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate.

Autorizarea specialistilor verificatori de proiecte in domeniul instalatiilor electrice se face pe baza unui dosar, verificat in cadrul directiei generale de specialitate a ANRE si aprobat de catre Comisia de autorizare.

Calitatea de verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice nu poate fi dobandita/exercitata decit in conditiile detinerii pe o perioada de minim 5 ani a legitimatiei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, valabila la data solicitarii.

Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de verificator de proiecte trebuie sa contina urmatoarele documente:

– cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 din Ordinul nr. 116/20.12.2016,

– dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avind o durata de minim 20 ore. Cursul se poate organiza de institutii de invatamint superior, prin facultatile din domeniul electric/ energetic, sau de societati comerciale de formare profesionala autorizate conform legislatiei in domeniu, care au obtinut aprobarea autoritatii competente privind tematica si bibliografia de curs. Programa desfasurarii acestor cursuri trebuie publicata pe pagina de internet a respectivelor institutii/ societati comerciale, acestea avind obligatia de a transmite bianual o declaratie privind conformitatea desfasurarii acestor cursuri cu tematica si bibliografia de curs existenta pe site-ul Autoritatii competente,

– copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul A.

După aprobarea autorizării ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite solicitantului o adeverinţă care atestă calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverinţa şi ştampila de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa. Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică proiectele verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 10.

(5) Vizarea adeverinţei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi de verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

 1. a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1;
 2. b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinţei deţinute de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;
 3. c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(6) Adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 10 numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, prevăzute la art. 9.

               

Documentatia supusa verificarii de catre Verificatorul de Proiecte este urmatoarea:

 • documentatia aferenta lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare prevazute in H.G. nr.907/2016 privind aprobarea structurii devizului general:
 • studiu de prefezabilitate (S.P.F);
 • studiu de fezabilitate (S.F.);
 • documentatia tehnica si caiete de sarcini (D.T. si C.S.);
 • detalii de executie (D.E),

– documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire, avandu-se in vedere si riscurile tehnologice, in conditiile legii;

– documentatia aferenta executarii lucrarilor de desfiintare a montajului;

– documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de desene, breviare de calcul si caietele de sarcini necesare pentru constatarea respectarii cerintelor legale privind lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale;

– proiectele intocmite in urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate, dupa insusirea acestora de catre respectivii experti, in vederea confirmarii stabilite prin prevederile legale.

– Studiile de impact solicitate, in conditiile legii, in vederea obtinerii avizelor si acordurilor.

 

Obligatiile Verificatorului de Proiecte

Verificatorul de proiecte are urmatoarele obligatii:

 1. va efectua verificari numai pentru cerintele si in specialitatile pentru care a fost atestat.
 2. are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa urmareasca:

– respectarea prevederilor legale privind amenajarea teritoriului si urbanismul, inclusiv respectarea in proiecte a exigentelor cerute de Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996, cu modificarile ulterioare;

– datele privitoare la conditiile de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica industriala;

– modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, in functie de riscurile tehnologice, pe toata durata de functionare a dotarilor tehnologice industriale, inclusiv in faza de postutilizare;

– asigurarea exigentelor de calitate, in conditiile legii si pastrarea confidentialitatii cu privire la documentatia supusa verificarii.

 1. va semna si stampila documentele scrise si desenate numai in conditiile in care documentatia supusa verificarii este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor din prevederile legale.
 2. nu poate verifica proiectele intocmite de acesta sau la a caror elaborare a participat.

Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte atestat si proiectant pot fi rezolvate de catre un expert tehnic de calitate privind lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine acestuia.

 

Verificatorul de Proiecte poate desfasura activitatile pentru domeniile la care a fost atestat sub urmatoarele forme:

 1. angajat al unei persoane juridice ce are in statut activitatea de verificare proiecte
 2. ca persoana fizica independenta in calitate de specialist atestat in conditiile legii

 

Documentatia de executie trebuie sa contina:

 • Breviarul de calcul pentru dimensionarea elementelor care fac parte din obiectul lucrarilor de montaj
 • Caietul de sarcini care trebuie sa contina informatii privind:
 • Materialele utilizate in operatiunile de montaj, cu certificarile necesare privind proprietatile fizico-chimice, de rezistenta la coroziune, de ductibilitate, calitate a suprafetelor, tolerante dimensionale etc
 • Echipamentele, subansamblele, produsele, aparatele si componentele incluse in proiectul de montaj; cu certificarile de conformitate aferenete, in conformitate cu prevederile legale
 • Standardele, normativele si alte prescriptii care trebuiesc respectate la materiale, utilaje, confectii preuzinate, executie, montaj, probe, teste, verificari
 • Conditii tehnice obligatorii privind autorizarile si afectarile necesare pentru personalul de executie si control, tehnologiile de executie si control, laboratoarele de verificari si testari
 • Conditii tehnice privind executia, mars-routul tehnologic obligatoriu, cu identificarea fazelor determinante de executie si control
 • Conditii tehnice privind echipamentele, dispozitivele de montaj, echipamentele necesare pentru manipularea – ridicarea blocurilor de montaj si a componentelor
 • Conditii tehnice pentru conservarea si depozitarea componentelor tehnice pana in momentul montajului
 • Conditii tehnice privind normele obligatorii de PCI, protectia muncii si ergonomic, pe parcursul operatiunilor de montaj, probe si punere in functiune
 • Conditii tehnologice privind marcajele pentru atestarea calitatii lucrarilor si pentru montaj
 • Cerintele tehnice privind controlul interoperational, pe faze determinante, probe si verificari la incheierea executiei, si punerea in functiune cu specificarea participantilor la aceste faze.
 • Conditii tehnice privind protectiile interioare si exterioare, vopsirea si izolarea elementelor instalatiilor
 • Cerinte tehnice, caracteristici si mod de alimentare si verificare a agentilor de lucru pentru utilaje si echipamente (altii decat agentii tehnologici) ex: uleiuri industriale, unsori, lichide de racire, etc
 • Devizul general de lucrari intocmit conform legii
 • Planul de control pe faze determinante
 • Specificatia calitativa si cantitativa a materialelor inclusiv a materialelor de sudura (electrozi, sarma, gaze, etc.), a utilajelor si echipamentelor tehnologice, armaturilor, fitingurilor, dotarilor, etc.
 • Partile desenate vor cuprinde planurile principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii de montaj, etc., si anume:
 • Desenele de ansamblu
 • Schemele tehnologice ale fluxului tehnologic
 • Schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametrii
 • Schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibili, apa, iluminat, etc, aferente instalatiilor tehnologice;
 • Planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini si momente pe fundatii, etc, inclusiv schemele tehnologice de montaj;
 • Diagramele, manogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatare
 • Listele de utilaje si echipamente din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile

 

La documentatiile precizate anterior se adauga documentatiile elaborate de unitatea care executa montajul, si anume;

 • Tehnologiile specifice de executie si montaj
 • Graficele specifice de organizare de santier, de aprovizionare, de asigurare a fortei de munca, de executie si control a lucrarilor si de predare a lucrarilor la beneficiar
 • Documentatia tehnologica de baza pentru realizarea si controlul lucrarilor de montaj
 • Planul calitatii
 • Fisele de insotire
 • Tehnologiile proprii de executie (proceduri, instructiuni, etc)
 • Tehnologii traditionale
 • Tehnologii precizate de proiectant
 • Tehnologii indicate de furnizorii de produse si servicii

 

Cerintele privind organizarea de santier ca prima faza propriu-zisa in procesul de executie a lucrarilor, se refera la:

Masuri si actiuni tehnice necesare:

 • Asigurarea proiectului de organizare de santier
 • Realizarea proiectului de executie pe timp friguros
 • Asigurarea dotarilor necesare in cadrul santierului (utilaje de transport, manipulare, ridicare, pozitionare) a dispozitivelor si echipamentelor de lucru necesare, a laboratoarelor de santier, a mijloacelor de masurare si incercare, etc
 • Asigurarea spatiilor de depozitare
 • Asigurarea cailor de acces pentru transportul , manipularea si ridicarea utilajelor si echipamentelor instalatiilor
 • Asigurarea plaformelor de premontaj a blocurilor de montaj, structurilor sudate, tronsoanelor de retele, conducte, etc
 • Organizarea si asigurararea accesului la agentii tehnologici de lucru in cadrul operatiunilor de montaj

Organizarea si conducerea lucrarilor presupune cel putin:

 • Numirea si oprecizarea atributiilor sefului de santier, responsabililor tehnici autorizati pentru executie si control autorizat, si a sefilor punctelor de lucru
 • Numirea si precizarea atributiilor personalului de executie si control autorizat in conformitate cu cerintele din documentatia de executie cu calificarile si autorizarile certificate
 • Asigurarea sistemului de circulatie, gestionare si acces la documentatiile tehnice de executie si control (desene, fise de urmarire, tehnologii, registre, formulare, etc.) la punctele de lucru
 • Organizarea fluxului informational pe parcursul executiei, a modului de confirmare si acceptare a lucrarilor executate in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii si a cerintelor din contract
 • Sistemul de depistare, raportare, solutionare si inregistrare a lucrarilor neconforme
 • Sistemul de receptie, gestiune, depozitare si punere in executie a utilajelor, echipamentelor si componentelor instalatiilor tehnologice
 • Regulamentul de colectare – pastrare a inregistrarilor privind calitatea lucrarilor pana la predarea acestora beneficiarilor

Regulile si modul de contractare si cuantificare a costurilor depinde de participarea factorilor implicati in procesul de asigurare a calitatii executiei si controlului (laboratoare specializate, inspectori autorizati, altii decat cei ai executantului, experti tehnici autorizati, reprezentanti ai beneficiarului, etc).

 

Asigurarea materialelor prevazute pentru operatiunile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

Documentatiile tehnologice care stau la baza executiei, elaborate de proiectant, tehnolog si asigurate de executant vor trebui sa asigure nivelul de performanta si calitate solicitat.

Specificatiile puse la dispozitie prin proiect care stau la baza tehnologiilor elaborate de tehnolog se bazeaza atat pe caracteristicile fizico-mecanice ale acestora care trebuie prevazuta in documentatie pentru toate semifabricatele; inclusiv a nivelului de calitate minim acceptat.

Raspunderea pentru aprovizionarea si receptia semifabricatelor si materialelor in conformitate cu cerintele de calitate ale proiectului revine executantului.

La receptia semifabricatelor de catre executant este deosebit de important a se identifica si evalua defectele specifice diferitelor tipuri de semifabricate care urmeaza a fi puse in opera, si care reprezinta primul nivel de calitate care trebuie confirmat si certificat prin documentatie de receptie (certificate de calitate, certificate de receptie, protocol de neconformitate, etc) care insotesc materialele pe intreg ciclul de executie, si devin documente de atestare a calitatii in cartea tehnica a instalatiei tehnologice.

 

Introducere, Terminologie, Concepte fundamentale

Conceptia unui sistem tehnic/tehnologic industrial transpusa in documentatiile tehnice capabile sa permita realizarea fizica a acestora in conditiile de calitate si competitivitate impuse prin datele de tema, presupune o analiza profunda a tuturor conditiilor in care se desfasoara procesul de creatie, dar si o cunoastere cat mai ampla a sistemelor tehnice/tehnologice similare, a resurselor financiare disponibile, a capabilitatii tehnice, tehnologice si umane ce pot fii antrenate, precum si a riscurilor potentiale, necesar a fi cunoscute, evaluate, neutralizate si monitorizate.

Dezvoltarea fara precedent a tehnologiilor echipamentelor si instalatiilor tehnologice, in ultimile decenii, mai ales in ramuri industriale de varf ca:

 • domeniul IT si al comunicatiilor;
 • industria electronica si electrotehnica;
 • industria termoenergetica;
 • energetica nucleara;
 • industria chimica si petrochimica;
 • sisteme tehnice si tehnologice de transport caracterizate prin utilizarea unor echipamente tehnice, tehnologice deosebit de performante si sisteme tehnice si tehnologice complet integrate.

Aceste evolutii spectaculoase au adus cu ele rate de innoire greu de imaginat cu cateva decenii in urma, situatie ce genereaza noi abordari si concepte de promovare, realizare si functionare a acestor sisteme tehnice/tehnologice integrate.

Deja, problemele de analiza tehnica si tehnologica a unei idei, necesitati speciale tehnico-industriale trebuiesc mutate de la nivelul echipamentelor si utilajelor de proces – a caror evolutie tehnica si de performanta ofera alternative multiple – catre ansamblul sistemelor tehnice-tehnologice industriale, cu abordarea unui complex larg de aspecte care privesc conceptia de ansamblu, executia si montajul, dar si de functionare incluzand evaluarea fiabilitatii, analizele de risc si de mentenanta in limitele duratei de viata tehnica si economica a sistemelor.

Notiunea de sistem tehnic/tehnologic aparuta in ultimile doua decenii in literatura tehnico-economica, in strategiile din diversele ramuri economice (ex. sisteme de transport energie electrica, gaze naturale, petrol, etc.; sistem energetic national, sistem de management al calitatii, sisteme de protectie a mediului, etc.) a devenit consacrata si consta in ansamblul de conditii, tehnologii, echipamente, utilaje si instalatii realizat prin conceptia (proiectarea) fabricarea, montarea, testarea, exploatarea si mentenante in scopul realizarii unei activitati socio-economice necesare economiei unei societati.

O componenta importanta in punerea in opera a unui sistem tehnic/tehnologic il constituie evaluarea nivelului calitativ al sistemului de calitate conceput si aplicat in concordanta cu cerintele de performanta necesar a fi asigurate si a indicatorilor tehnico-economici preconizati.

In acest context, conceptele de fezabilitate si de nonfezabilitate ale sistemului tehnic/tehnologic, sunt strans legate de notiunile de cedare sau defectare a sistemului. Cedarea sau defectarea unui sistem tehnic/tehnologic real este legata de riscurile potentiale in toate fazele de punere in opera si exploatare a unui sistem tehnic/tehnologic, de aptitudinea acestuia de a-si indeplinii corect functiile create in procesul de conceptie (proiectare), executie si montaj, functionare – conceptul de fiabilitate – si de masurile de mentenanta proiectate.

Asa cum se observa, calitatea si nivelul de performanta a unui sistem tehnic/tehnologic si toate etapele de punere in opera a acestuia, sunt determinate in principal de conceptia si proiectarea acestuia.

Managementul conceptiei si elaborarii documentatiilor tehnice necesare realizarii sistemelor tehnice/tehnologice inclusiv montajului acestora, reprezinta suportul real al acestei etape de concretizare corecta a acestuia.

 

Documentatii tehnice necesare realizarii sistemelor tehnice-tehnologice, inclusiv lucrarilor de montaj

Metodologia de elaborare a documentatiilor tehnice aferente punerii in opera a obiectivelor de investitii pentru sistemele tehnice/tehnologice in concordanta cu conceptia de promovare a obiectivelor. Regulile de elaborare, fazele de proiectare caracteristice, raspunderile elaboratorilor atat in faza de conceptie cat si in fazele ulterioare (executie, montaj, punere in functiune, probe functionale si exploatare), sunt reglementate in standarde, normative, sisteme de management al calitatii lucrarilor de proiectare, etc.

 

Prevederi legale privind structura, continutul si conditiile de elaborare a documentatiilor tehnice

Pe parcursul evolutiei cerintelor privind structura, continutul si conditiile de prezentare a documentatiilor tehnice ca urmare a complexitatii, conditiilor tehnice care trebuiesc asigurate in toate etapele de realizare a sistemelor tehnice/tehnologice, cerincelor standardelor de calitate, a standardelor si reglementarilor legale, a normelor si reglementarilor tehnice de ramura sau nationale, s-a ajuns ca in prezent elaborarea acestora sa se desfasoare intr-un cadru perfect reglementat, astfel, elaboratorii de documentatii beneficiaza de norme si instructiuni care le permit o tratare conforma in concordanta cu:

– Standardele nationale aliniate in prezent la normele europene ISO prin grija asociatiei de standardizare din Romania;

– Reglementarile nationale privind continutul cadru pe faze de proiectare (ordin numarul 1013/875/2001, al Ministerului de Finante si Ministerului lucrarilor Publice, Transporturilor si Turismului);

– Reglementari permanent actualizate privind raspunderile in proiectare incepand din 1969 sub egida Ordinelor Comune ale Ministerelor de Resort;

– Colectiile de Prescriptii tehnice normative, elaborate pe domenii de autoritate (ex. PT-ISCIR, colectia PT calitate prin grija ICEMENERG, etc.);

– Norme si prescriptii proprii unitatilor de proiectare autorizate, incluse in sistemele proprii de asigurare a calitatii;

– Softuri IT proprii sau licentiate si recunoscute pentru elaborarea calculelor de rezistenta, proiectare, editare, calcule economice, etc.;

– Atributiile si raspunderile verificatorilor tehnici atestati conform prevederilor legii 440/2002;

– Standarde, normative, prescriptii tehnice straine (TUV-AD Merkblatt, BS 5500, ASME, GOST, JIS, etc.) impuse prin contractele de furnitura;

– Informatii tehnice generale.

Este evident, ca elaboratorul de documentatie, beneficiaza in prezent de un cadru larg si complet de mijloace care sa-i permita tratarea complexa a tuturor cerintelor pentru asigurarea nivelului tehnic si calitativ al executiei, montajului, punerii in functiune si functionarii la parametrii doriti ai sistemului tehnic/tehnologic.

Alinierea standardelor, normelor si prescriptiilor tehnice, sistemelor de management al calitatii la cerintele si directivele UE, cresc rolul dar si raspunderile (inclusiv juridice) ale elaboratorilor de documentatii in asigurarea nivelului calitativ si de performanta al sistemelor tehnice/tehnologice concepute.

 

Principalele etape de elaborare a documentatiilor tehnice necesare realizarii sistemelor tehnice-tehnologice

Activitatea de elaborare a documentatiilor tehnice de proiectare (DTP) se desfasoara in principal in urmatoarele etape determinante:

 1. Etapa de pregatire a procesului de elaborare a documentatiilor tehnico-economice;
 2. Etapa de elaborare propriu-zisa a documentelor tehnico-economice;
 3. Etapa urmaririi aplicarii si valorificarii documentatiilor tehnice de proiectare in procesul de executie, control, receptie, a sistemului tehnic/tehnologic;
 4. Etapa urmaririi punerii in functiune a obiectivelor proiectate, verificarea realizarii indicatorilor tehnico-economici aprobati.

Fiecare dintre aceste etape determinante include o serie de actiuni definitorii, care se realizeaza in functie de obiectivele urmarite.

Desi lucrarile ce urmeaza a fi executate pe baza documentatiilor tehnice de proiectare (DTP) sunt foarte diverse, si mai ales avand obiective specifice (obiective noi, reluari/continuari de lucrari intrerupte, reparatii, modernizari obiective, restructurari si retehnologizari) etapele enuntate, cu specificitatea caracteristica obiectivelor urmarite se regaseste in toate aceste tipuri de lucrari.

Obiectivele si Lucrarile specifice fac obiectul majoritatii lucrarilor de investitii, sisteme tehnice/tehnologice care include lucrari de montaj utilaje si instalatii tehnologice in spiritul HG 440/2002 si Ordinului MIR 88/2003 cu modificarile si completarile din Ordinul MEC nr. 268/12.04.2006.

 • Obiectivele/proiectele noi includ lucrari care se includ in programele de investitii ale agentilor economicii in proiectele de dezvoltare in cadrul strategiilor aprobate la nivel national sau local.
 • Obiectivele/proiectele reluate dupa sistare includ lucrari de finalizare a unor investitii incepute cu ani in urma, sistate pe perioade semnificative de timp din varii motive (strategii de dezvoltare, lipsa fonduri, etc.) si a caror reluare necesita obligatoriu o reconsiderare a conditiilor de executie si functionare, si chiar de reevaluare a parametrilor initial prevazuti in documentatii.
 1. Lucrari de restructurare – care presupun reconsiderarea capacitatii, parametrilori functionali ai echipamentelor si instalatiilor tehnologice, modul de izolare, dezafectare sau conservare a partilor care isi pierd utilitatea functionala in cadrul proiectului.
 2. Lucrari de retehnologizare – inseamna lucrari de reconsiderare a tehnologiei, respectiv a regimurilor tehnologice functionale cu efecte directe in reproiectarea parametrilori functionali, sau chiar a caracteristicilor produselor rezultate.
 3. Lucrari de modernizare – generate de nivelul scazut al performantelor tehnico-economice ale echipamentelor si instalatiilor tehnologice. Proiectele de modernizare presupun reconsiderarea tehnologiilor utilizate, a utilajelor si echipamentelor compacte ale instalatiilor tehnologice cu efecte directe in eficienta functionarii acestora si aducerea parametrilor de functionare la nivelul realizarilor in conformitate cu standardele moderne si calitatea solicitata de acestea.
 4. Lucrari de mentenanta – care trebuiesc realizate pentru asigurarea functionarii in parametrii proiectati a sistemelor/instalatiilor cu functionare continua sau discontinua, si cuprind:

– Mentenanta sistematica presupune un complex de masuri care se efecteaza la intervale regulate, cu scopul conservarii sistemului la nivelul de performanta, de fiabilitate si securitate prevazute in proiect.

Lucrarile de mentenanta planificate trebuiesc prevazute in documentatia tehnica initiala si trebuiesc urmarite in exploatarea sistemului;

– Mentenanta ocazionala cuprinde masuri si interventii necesar a fi efectuate la defectarea sau proasta functionare a sistemelor acestuia, la parametrii proiectati.

Lucrarile de mentenanta occidentala/ocazionala, presupun participarea obligatorie a elaboratorilor documentatiei initiale, alaturi de alti specialisti tehnici (ex. experti, tehnicieni, etc.) si presupune modificarea, completarea si adaptarea documentatiei tehnice si completarea corespunzatoare a cartii tehnice a instalatiei.

Etapele de proiectare precizate la punctele A – D sunt specifice tuturor tipurilor de proiecte – documentatii tehnice – care se elaboreaza.

 

Etapa de pregatire a procesului de elaborare a documentatiilor tehnico-economice consta in:

– elaborarea tehnicii de proiectare de beneficiar sau de proiectantul angajat de acesta (dupa caz);

– culegerea datelor necesare elaborarii documentatiilor tehnico-economice;

– evaluarea riscurilor potentiale (tehnice/tehnologice, riscurilor specifice si conjuncturale) care pot afecta siguranta in functionare a sistemului tehnic/tehnologic creat.

Elaborarea temei de proiectare de catre beneficiar, sau dupa caz, de proiectant trebuie sa sintetizeze “cerintele si dorintele investitorului”, in raport cu potentialul tehnic/tehnologic si riscurile potentiale, pe baza datelor tehnico-economice disponibile si a riscurilor potentiale privind siguranta in functionare a sistemului.

 

Etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-ecomonice consta in:

– intocmirea documentatiilor tehnico-economice necesare;

– verificarea documentatiilor tehnico-economice;

– controlul calitatii documentatiilor tehnico-economice;

– controlul tehnic de calitate efectuat de verificatorul tehnic autorizat a documentatiilor pentru echipamentele si instalatiile dotarii tehnologice care fac obiectul legii 440/2002;

– insusirea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice de conducerea organizatiei de proiectare.

 

Etapa urmaririi aplicarii documentatiilor tehnice de proiectare in procesul de executie, control, receptie a sistemelor tehnice/tehnologice consta in:

– urmarirea aplicarii corecte a documentatiilor tehnice, a prescriptiilor tehnice prevazute in partile scrise si desenate;

– utilizarea corecta a materialelor, componentelor si utilajelor prevazute in documentatie, la parametrii si nivelul de calitate prescris;

– realizarea nivelului calitativ cerut prin documentatii, in limitele de acceptabilitate a tolerantelor prescrise, pe baza controalelor si verificarilor efectuate in fazele determinante prescrise;

– analiza derogarilor solicitate, a nivelului de acceptabilitate a acestora;

– negocierea neconformitatilor aparute pe parcurs;

– efectuarea modificarilor, adaptarilor, corecturilor ce se impun ca urmare a aparitiei unor neconformitati in concordanta cu solutiile negociate pentru solutionarea acestora;

– ajustarea costurilor de executie-montaj din devizul general, in concordanta cu lucrarile suplimentare efectuate;

– efectuarea reviziei finale a documentatiei dupa finalizarea executiei si a probelor de punere in functiune.

Toate aceste lucrari impun prezenta proiectantului, acordul acestuia, inclusiv a sistemului de asigurarea calitatii acestuia, in cadrul unei relatii de asistenta tehnica reglementata.

 

Etapa urmaririi punerii in functiune a obiectivelor proiectate, verificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati cuprinde:

– probele si verificarile executate asupra sistemului tehnic/tehnologic creat, pentru demonstrarea capacitatii de atingere a parametrilor si indicatorilor tehnico-economici proiectati;

– eventualele verificari si probe efectuate de o terta parte atunci cand acestea se impun sau sunt cerute expres prin contract.

 

Fazele de elaborare a documentatiilor tehnice

Elaborarea documentatiilor tehnice destinate creerii unor sisteme tehnice/tehnologice include urmatoarele faze:

 • Tema de proiectare
 • Studiul de prefezabilitate (SPF)
 • Studiul de fezabilitate (SF)
 • Documentatia tehnica (DT)
 • Detalii de executie (DE)

In situatii justificate, in functie si de anvergura obiectivului proiectat, unele dintre aceste faze pot fi comasate sau surmontate, in conditiile in care analizele si fundamentarile tehnice si economice pot fi asigurate de celelalte. Continutul minimal prezentat anterior este reglementat si sta la baza procedurilor de promovarea si aprobarea punerii in opera a proiectului.

 

Tema de proiectare

Elaborata in conditiile etapei de pregatire a procesului de elaborare a documentatiilor tehnico-economice de investitor sau proiectant, va cuprinde:

– nominalizarea sistemului tehnic/tehnologic;

– parametrii tehnici si tehnologici “doriti”:

– capacitate de productie;

– materia prima supusa prelucrarii (caracteristi, calitatea, conditii de asigurare a calitatilor necesare, ritm de asigurare si modalitati de introducere in fluxul tehnologic, etc.);

– agenti tehnologici necesari (tip, calitate, cantitate, parametrii, etc.);

– produse principale (cantitate, calitate certificate, conditii tehnice de obtinere, ambalare, livrare, distributie, etc.);

– produse secundare utilizabile;

– reziduuri de proces neutilizabile cu caracteristicile nocive preconizate;

– tehnologii de proces abordabile/licente;

– amplasamente/spatii disponibile;

– cai de acces;

– probleme patrimoniale;

– acces la agenti tehnologici concurenti (apa, canal, energie, gaze, etc.);

– date privind solul, mediul ambient, regimul de poluare acceptat, regim de evacuare a reziduurilor;

– riscuri tehnologice potentiale (naturale, tehnologice, specifice, conjuncturale, etc.);

– resurse umane;

– fonduri de investitii disponibile;

– rata de recuperare a investitiei.

 

Studiul de prefezabilitate

Studiul de prefezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde datele tehnice si economice prin care autoritatea contractanta fundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii unei investitii, si are urmatorul continut cadru:

Partile scrise

 1. a) Date generale:

– denumirea investitiei/instalatiei tehnologice;

– elaboratorul studiului de fezabilitate;

– ordonatorul principal de credite;

– autoritatea contractanta;

– amplasamentul (locatia) – judet, localitate, strada, numar, etc.;

– tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii;

 1. b) Evaluari tehnico-economice ale proiectului:

– valoarea totala a investitiei (instalatiei);

– cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate;

– cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate;

– cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate;

– cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari, a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii, cheltuieli de deplasare, etc.);

 1. c) Date tehnice necesare inlocuirii lucrarii:

– suprafata si situatia juridica a termenului care urmeaza a fi ocupat de lucrare;

– caracteristicile geofizice ale termenului din amplasament:

– zona seismica de calcul;

– perioada de colt;

– natura terenului de fundare;

– presiunea conventionala;

– nivelul maxim al apelor freatice;

– caracteristici principale ale constructiilor/instalatiilor tehnologice:

– aria construita, aria desfasurata, numar de niveluri;

– lungimi si diametre de retele;

– caracteristici conductori electrici;

– principalele utilaje din componenta instalatiilor tehnologice;

– caracteristicile si modul de asigurare a utilitatilor/agentilor tehnologici si solutiile adoptate;

– politica de finantare a investitiei:

– din surse proprii (% din valoarea totala);

– din credite bancare (% din valoarea investitiei);

– din fondurile bugetului de stat sau bugetelor locale (% din valoarea totala);

– din fonduri special constituite prin lege (% din valoarea totala);

– din credite externe garantate sau contractate direct de stat (% din valoarea totala);

– alte fonduri la care are acces investitorul (fonduri structurale UE, protectia mediului, cresterea competitivitatii produselor, pentru intreprinderi mici si mijlocii, programe de sprijin din partea UE, etc. – % din valoarea totala).

Partile desenate

 • plan de amplasare in zona (1-25000 – 1-50000);
 • plan general (1-5000 – 1-1000).

 

Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale in domeniul respectiv.

Partile scrise

 1. a) Date generale:

– denumirea investitiei/instalatiei tehnologice;

– elaboratorul studiului de fezabilitate;

– ordonatorul principal de credite;

– autoritatea contractanta;

– amplasamentul (locatia) – judet, localitate, strada, numar, etc.;

– tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii;

– descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice de specialitate;

 1. b) Date tehnice ale lucrarii:

– suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza a fi ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare;

– caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament;

– zona seismica de calcul;

– perioada de colt;

– natura terenului de fundare;

– presiunea conventionala;

– nivelul maxim al apelor freatice, etc.;

– caracteristicile principaleale constructiei/instalatiei tehnologice:

– aria constructiei/instalatiei, aria desfasurata, numar niveluri, numarul traveri, inaltimea totala, volum ocupat;

– lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare ale retelei de conducte;

– caracteristici ale conductorilor electrici, lungimi ale retelelor electrice si de comunicare;

– principalele utilaje si echipamente din componenta instalatiilor tehnologice;

– caracteristicile si modul de asigurare a utilitatilor/agentilor tehnologici si solutiilor adoptate;

– structura constructiva a instalatiilor tehnologice;

– descrierea detaliata a tehnologiilor functionale, a functionalitatii instalatiilor/echipamentelor tehnologice;

– date privind conditiile de functionare ale fiecarui obiect al instalatiei sau fiecare utilaj tehnologic;

– date privind resursele umane necesar a fi ocupate pentru functionarea investitiei/instalatiei tehnologice, dupa realizarea acesteia si structura necesara:

– total personal din care: – personal de executie

– locuri de munca nou create;

– devizul general estimativ al investitiei/instalatiei tehnologice cuprinzand valoarea totala si detalierea pe structura devizului general conform prevederilor legale (HG 907/2016)

– principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

– valoarea totala (in preturi – luna, anul) din care

– constructii – montaj (C+M)

– esalonarea lucrarilor pe ani;

– durata de realizare (luni, ani);

– capacitatea (in unitati fizice);

– caracteristici tehnice principale ale instalatiei tehnologice;

– tehnologia/licenta utilizata;

– produse/facilitati rezultate;

– materii prime, materiale, combustibili si energie consumate pe unitatea de timp si de produs, si preturi estimate de procurarea acestora;

– productia si desfacerea produselor rezultate cuprinzand:

– lista produselor principale;

– capacitatea teoretica anuala, pe produse;

– durata proiectata pentru functionarea capacitatii, pentru fiecare produs;

– pretul unitar pe fiecare produs;

– evaluari comparative privind preturile produselor similare fabricate in tara sau din import;

– manopera necesara per total productie si pentru fiecare produs, cu detalierea pe structura de personal;

– conditii financiare de realizare a obiectivului:

– analiza cash-flow, inclusiv rate de actualizare;

– rata interna de rentabilitate;

– analiza raportului cost-profit;

– rata impozitului pe profit;

– rata dobanzii de creditare (daca este cazul);

– rata de schimb valutar (daca este cazul);

– influenta variatiei in timp a preturilor;

– perioada de scutire de impozit pe profit (unde este cazul);

– finantarea investitiei – totala (unitati valorice), din care:

– din surse proprii;

– din credite bancare;

– din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetele locale;

– din fonduri speciale construite prin lege in afara celor bugetare;

– din credite externe garantate sau contractate direct de stat;

– alte fonduri la care are acces investitorul (fonduri structurale UE, protectia mediului, cresterea competitivitatii produselor, pentru sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii, programe de sprijin acordate de UE, etc.);

– avize si acorduri emise de organele de drept potrivit legislatiei in vigoare privind:

– avizul ordonatorului principal de credite;

– certificatul de urbanism cu incadrearea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat conform legii;

– avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaze, apa, canal, telecomunicatii);

– avizele pentru consumul de combustibil;

– acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor;

– alte avize de specialitate stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Parti desenate

 • plan de amplasare in zona (1-25000 – 1-50000);
 • plan general (1-5000; 1-500);
 • planuri de arhitectura (planuri pe nivele: fatade, vederi, sectiuni, etc.)

 

Proiectul tehnic

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata continand toate datele, solutiile si dimensionarile care definesc complet obiectivul, in baza careia se poate executa lucrarea. In limbajul curent, si mai ales in metodica proiectarii constructive uzitata si de firmele de proiectare specializate din strainatate, proiectul tehnic se mai numeste “proiect de baza” sau “basic design”.

Proiectul tehnic trebuie elaborat in mod clar, sa asigure informatii complete, astfel incat sa ofere autoritatii contractante datele tehnico-economice necesare evaluarii complete a viitoarei lucrari, si care sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale acestuia.

Proiectul tehnic trebuie sa asigure toate informatiile, astfel incat sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu solutiile tehnice aprobate. Respectarea stricta a prevederilor din proiectul tehnic, nu trebuie sa faca necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari, a costurilor lucrarilor prevazute in devizul de cheltuieli.

In cazul proiectelor elaborate de unitati specializate straine, in conformitate cu legislatia romana, aceste proiecte trebuie aliniate la prevederile legale valabile pe teritoriul Romaniei (traduse, puse de acord cu legile care guverneaza realizarea investitiilor, si cu normele si standardele legale in vigoare).

Partile scrise contin:

 1. a) Descrierea generala a lucrarilor, cuprinse in Memoriul tehnic, in care se fac referiri la urmatoarele elemente:

– amplasamentul;

– topografia;

– clima si fenomenele naturale specifice zonei;

– geologie, seismicitatea;

– prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;

– organizarea de santier, descrierea sumara, demolari, devieri de retele, etc.;

– caile de acces provizorii;

– surse de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc., pentru organizarea de santier si definitive;

– caile de acces finale, caile de comunicatii, etc.;

– programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie;

– testarea lucrarilor;

– protejarea lucrarilor executate si a materialelor de santier;

– masurarea lucrarilor;

– laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa;

– curatenia in santier;

– serviciile sanitare;

– relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor);

– memoriile tehnice, pe specialitati.

 

Caietele de sarcini pe specialitati

– dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse, si prezinta informatii, precizari si prescriptii suplimentare planselor.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe baza planselor deja terminate, si se organizeaza de regula in brosuri distincte, pe specialitati.

Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele exemplificative inscrise pe planse trebuie sa fie concise, si cu caracter general, vizand in special explicitatea desenelor si nu trebuie reproduse in caietele de sarcini, ci detaliate in scopul intelegerii cat mai corecte a acestora.

Caietele de sarcini trebuie sa contina nivelele de performante ale instalatiei/echipamentelor tehnologice, descrierea solutiilor tehnologice si tehnice adoptate care asigura exigentele de performanta calitativa.

Impreuna cu datele cuprinse in plansele desenate trebuie sa clarifice complet informatiile privind:

– calitatea, testele obligatori si nivelul calitativ al materialelor ce pot fi utilizate in executie;

– originea, caracteristicile tehnice minimale, verificarile si probele necesar a fi cuprinse in certificatele de conformitate, conditiile de depozitare, montaj si punere in functiune a aparatelor, componentelor si echipamentelor folosite in instalatiile tehnologice;

– precizeaza conditiile restrictive privind normele, standardele, codurile de executie si control, codurile de executie aplicabile, autorizarile necesare privind calitatea personalului de executie si control, criteriile obligatorii privind evaluarea calitatii executiei pe fiecare din fazele determinante;

– tehnologiile de executie si control aplicabile, verificate si omologate;

– etapele de executie si control, cu precizarea fazelor determinante si modul de certificare a intreprinderii acestora in conditiile prescrise;

– conditii privind depozitarea, transportul si manipularea componentelor, echipamentelor si blocurilor de montaj;

– conditii privind montajul si asamblarea partilor componente, tehnologiile de manipulare fixare si asamblare, inclusiv marcajele de montaj specifice;

– conditii privind executia, controlul si certificarea lucrarilor ascunse;

– instructiuni privind probele specifice pentru punerea in functiune;

– instructiuni pentru punerea in functiune (ordinea de operare), conditii tehnice necesar a fi asigurate, reguli de pornire – oprire a instalatiilor;

– instructiuni pentru exploatare, inclusiv reguli pentru intretinerea corecta a instalatiilor tehnologice;

– cerinte privind asigurarea unei fiabilitati si mentenantei corecte a instalatiilor;

– reguli pentru urmarirea comportarii in timp a instalatiilor tehnologice;

– reguli privind demontarea, demolarea, inclusiv reintegrarea in mediul natural al deseurilor dupa expirarea duratei de viata (postutilizarea).

 

Tipuri si forme de caiete de sarcini

In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

– caiet de sarcini pentru executia lucrarilor;

– caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea in timp a functionarii instalatiilor, si continutul cartii tehnice a instalatiilor;

– caiete de sarcini pentru furnizarea de materiale, componente, echipamente si utilaje componente, derivate din caietul de sarcini de baza ale instalatiilor tehnologice;

– caiete de sarcini specifice pe specialitati si categorii de lucrari (obiective);

– caiete de sarcini speciale care se elaboreaza pentru lucrari specifice (ex. reparatii, adaptari, modernizari, etc.). In componenta caietului de sarcini se includ si evaluarile privind:

– costul lucrarilor – devizul estimativ al lucrari intocmit conform HG 907/2016;

– graficul general de realizare a lucrarilor.

 

Breviarul de calcul

Breviarul de calcul reprezinta documentul de baza pentru fundamentarea si sustinerea prin calcule tehnice a solutiilor constructive, formelor si dimensiunilor alese pentru componentele sistemului tehnic/tehnologic, si care da certitudine asupra:

– tuturor sarcinilor si solicitarilor statice si dinamice care pot aparea constant si/sau accidental si care pot influenta comportarea in bune conditii a componentelor si sistemului in integritatea sa;

– evaluarea coeficientilor de siguranta asiguratori in concordanta cu standardele, codurile de fabricatie si normele specifice care asigura securitatea si siguranta sistemului tehnic/tehnologic;

– rezistentei si stabilitatii la solicitarile statice si dinamice pe toata durata de functionare;

– rezistenta la agentii chimici, abrazivi sau a altor solicitari generate atat de agentii tehnologici specifici, cat si de riscuri tehnologice potentiale in functionare;

– nivelului eforturilor efective, deplasarilor/deformatiilor, nivelului de vibratii (fregventa, amplitudine) in limitele admisibile, pe toata durata de viata a sistemului;

– nivelului acceptabil al concentratiilor de eforturi specifice solutiilor constructive alese, precum si evaluarea in timp a efectelor acestora;

– efectelor oboselii materialelor si componentelor supuse sarcinilor mecanice si termice la care sunt supuse in exploatare;

– asigurarii parametrilor functionali, statici si dinamici, a regimurilor de lucru prin elaborarea diagramelor/monogramelor de lucru;

– nivelul de fiabilitate asigurat sistemului tehnic/tehnologic;

– asigurari prin masuri justificate prin calculul izolarii termice, hidrofuge precum si a eficientei energetice;

– analiza riscurilor potentiale.

 

Partile desenate

Partile desenate reprezinta documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza si partile scrise, si care se compun din:

 • Planurile generale care includ:

– planurile generale de amplasare, de nivelment si planimetric (dupa caz);

– planuri topografice principale (dupa caz);

– planuri de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv a conditiilor si recomandarilor privind lucrarile de pamant si fundatii, acolo unde este cazul;

– planurile generale de montaj, cuprinzand amplasarea componentelor sistemului tehnic, cotele de nivel, distantele de amplasare, orientare, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetric, cote si distante de amplasare a drumurilor si celorlaltor facilitati de acces si montaj (platforme, etc.);

– planuri de sistematizare pe verticala a terenului, structurilor metalice, amplasarii echipamentelor componente si a echipamentelor de exploatare (ex. mijloace de ridicat si manevre tehnologice, paratraznete, antene de comunicatie, mijloace de iluminat si semnalizare, etc.);

– scheme pentru fluxurile tehnologice si de actionare electrice, de automatizari hidraulice si/sau pneumatice, etc.

 • Plansele principale ale obiectelor, sunt destinate prezentarii cat mai complete a obiectelor care compun sistemul tehnic/tehnologic si cuprind spre exemplu:
 1. a) Planurile de arhitectura – dupa caz – care includ:

– planul individual de amplasare;

– planurile definitorii pentru structura, forma si dimensiunile instalatiilor/partilor componente, a configuratiilor acestora (din toate planurile: sectiuni, fatade, detalii importante, dimensiuni, materiale, functii tehnologice, etc.);

– informatii privind panourile modulate, confectii, tamplarii, finisaje interioare si/sau exterioare, vopsele, protectii, etc. si calitatea acestora;

– eventuale amenajari de identificare, prezentare, etc. (firme, scheme functionale, etc.).

 1. b) Planuri de structura – acolo unde este cazul – (ex. structuri metalice suport sau de rezistenta, izometrii conducte, retele statii de transformare, etc.) cuprinzand:

– planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

– solutii de rezemare – fixare, preluare deplasari/dilatari;

– marcaje, ordine tehnologica de montaj, planuri de separare a blocurilor de montaj si solutiile prevazute pentru prinderea si fixarea blocurilor de montaj, etc.;

– recomandari privind prinderea, manipularea, ridicarea si fixarea blocurilor de montaj;

– spatii de acces, manevra, amplasarea mijloacelor de manipulare – ridicare pentru montare – demontare blocuri de montaj si componente.

 1. c) Planuri pentru instalatii tehnologice functionale (electrice, hidraulice, pneumatice, de automatizare, de comunicatii, etc.) cu precizarea:

– schemelor fluxurilor tehnologice, electrice, hidraulice, pneumatice si de automatizari, cuprinzand – tablourile cu precizarea circuitelor, caracteristicile tehnice ale acestora, cu precizarea tuturor elementelor, inclusiv a caracteristicilor, tipurilor si numarului acestora;

– recomandari si conditii functionale pentru traseele si componentele acestora;

– sistemele de interconectare, interblocare, securitate, alarmare caracteristice;

– sectiuni, vederi, cote de amplasare, dimensiuni, probe necesare, protectii si izolatii anticorozive termice, fonice;

– parametrii caracteristici principali ai instalatiilor;

– note si recomandari privind montajul si instalarea acestora in sistemul tehnic/tehnologic creat.

 1. d) Planuri pentru instalatii tehnologice auxiliare acolo unde este cazul, cum ar fi:

– instalatii de incalzire si/sau climatizare;

– instalatii de ungere, racire, evacuare produse utile sau dejectii;

– instalatii de colectare, prelucrare, stocare dejectii sau deseuri;

– instalatii de filtrare, neutralizare, tratare produse evacuate in mediul inconjurator;

– instalatii de ambalare – transport – depozitare in cadrul sistemului;

– instalatii de culegere date, stocare sau transmitere la distanta a acestora, prelucrare date si retransmitere comenzi in sistem interactiv, etc.;

– planuri pentru organizarea de santier, alimentare temporara cu agenti tehnologici necesari lucrarilor de montaj, etc.

Pentru toate instalatiile tehnologice auxiliare, precizate la punctual d) ca si pentru alte instalatii de acest tip, continutul planselor aferente va fi similar celor precizate la punctual c).

In documentatiile primite de la firmele de inginerie straine, ce urmeaza a fi prelucrate in vederea indigenizarii si adaptarii la legislatia si standardele romanesti, in cadrul documentatiei de executie, “BASIC DESIGN”-ul cuprinde integral, cel putin componentele PROIECTULUI TEHNIC .

In cazul sistemelor tehnice/tehnologice destinate exportului, structura, continutul, forma de prezentare a “BASIC DESIGN”-ului se stabileste prin contractul de livrare.

La elaborarea documentatiilor tehnice care fac obiectul PROIECTULUI TEHNIC este obligatorie utilizarea unui concept clar si complet de codificare, care sa permita identificarea fiecareia si a tuturor componentelor scrise si desenate ale acestuia.

Completul documentatiei PROIECTULUI TEHNIC – parti scrise si desenate – se identifica in OPISUL sau BORDEROUL DOCUMENTATIEI, care va cuprinde obligatoriu:

–              cadrul de identificare/numarul de desen;

–              numele complet al documentului scris sau desenat;

–              formatul in care a fost elaborate;

–              numarul de file/planse continute de fiecare document;

–              eventuale precizari (ex. standard, norma sau proiect refolosit, etc.).