SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

Autorizarea investitiilor

 

Cuprins

 1. Certificatul de urbanism
 2. Autorizatia de construire
 3. Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

3.1 Autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.

3.2 Autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – P.A.D;

3.3 Autorizarea executarii organizarii lucrarilor – P.O.E.

 1. Urmarirea lucrarilor de investitii

Documentele necesare pentru autorizarea lucrarilor de investitii sunt:

– certificatul de urbanism si autorizatia de construire, regimul juridic al emiterii acestora fiind stabilit de Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de investitii.

 1. Certificatul de urbanism

– este actul de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. In vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – se va adresa autoritatilor publice locale cu o cerere care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat si elementele care definesc scopul solicitarii.

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, si in vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza “Studiu de fezabilitate” si pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate se efectueaza numai in baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului emis.

 1. Autorizatia de construire

– se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile publice locale care va cuprinde:

 1. a) certificatul de urbanism;
 2. b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;
 3. c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 4. d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
 5. e) dovada privind achitarea taxelor legale.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.

In situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia.

Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

Prin exceptie in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial in constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate. In caz contrar, daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a autorizatiei, data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

O data cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul – teren si/sau constructii – nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti. In caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dupa solutionarea definitiva in instanta a litigiului.

Prin exceptie lucrarile de consolidare la cladirile multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public se autorizeaza in regim de urgenta, chiar in situatia existentei unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti.

Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, in conformitate cu continutul-cadru prevazut, cu exceptia situatiilor prin care se autorizeaza interventii in caz de: avarii, accidente tehnice, calamitati, urmand ca definitivarea documentatiei sa se faca pe parcursul executarii lucrarilor.

Valabilitatea autorizatiei se mentine in cazul schimbarii investitorului, inaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.

In situatia in care in timpul executiei lucrarilor, si numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie, potrivit legii.

Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia incadrarii noilor propuneri in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai in limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala. Nu este necesara emiterea unui nou certificat de urbanism.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii.Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.

Institutiile abilitate prin lege sa emita avize si acorduri in vederea autorizarii lucrarilor de constructii, au obligatia emiterii acestora in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii/documentatiei, dupa caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene si locale sau, dupa caz, solicitantului.

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora:

 1. a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma

acestora si materialele din care sunt executate;

 1. b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile

golurilor si tamplariei;

 1. c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 2. d) zugraveli si vopsitorii interioare;
 3. e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 4. f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 5. g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 6. h) reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
 7. i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 8. j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
 9. k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 10. l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

Acelasi regim executie fara autorizatie de construire se aplica si in cazul lucrarilor pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

 

 1. Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevederilor art. 9 din prezenta lege, si este extras din proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste pentru: – autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.; – autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – P.A.D.; – autorizarea executarii organizarii lucrarilor – P.O.E.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

3.1 Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.

 1. Piese scrise
 2. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

 1. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la: – amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor; – clima si fenomenele naturale specifice; – geologia si seismicitatea; – categoria de importanta a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de: – arhitectura; – structura; – instalatii; – dotari si instalatii tehnologice, dupa caz; – amenajari exterioare si sistematizare verticala.

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare: – suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila; – inaltimile cladirilor si numarul de niveluri; – volumul constructiilor; – procentul de ocupare a terenului – P.O.T.; – coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea

in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si

Turismului si agreati de investitor.

2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.

2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant – avizul MinisteruluiTransporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare.

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

 1. Piese desenate
 2. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

– plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz.

1.2. Plan de situatie

– privind amplasarea obiectivelor investitiei – plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

 • parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topo-grafice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
 • amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
 • cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel;

distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);

 • denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
 • sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
 • accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute.

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona

amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

 1. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

– planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;

– sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele lacoama si la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;

– toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

– in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

– modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

– masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.2.3. Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

3.2 Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – P.A.D.

 1. Piese scrise
 2. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

 1. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

– scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

– mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

– fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;- descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare.

2.2. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism.

 1. Piese desenate
 2. Plan de incadrare in teritoriu

– plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz.

 1. Plan de situatie a imobilelor

– plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

 • parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
 • amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;
 • modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;
 • sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
 • plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare.

Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse – plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz.

 1. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac , si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

 1. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scara convenabila – 1:100 sau 1:50 – care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

– planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;

– principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

– toate fatadele.

In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

 

3.3 Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E. – este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitie. In situatia in care acesta nu se prezinta impreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

 1. Piese scrise
 2. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

 1. Memoriu

Acesta va cuprinde:

– descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;

– asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

– asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;

– precizari cu privire la accese si imprejmuiri;

– precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul fiselor tehnice intocmite in Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – P.A.C. sau P.A.D., dupa caz.

 1. Piese desenate

Plan general

 1. a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;
 2. b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

 1. URMARIREA LUCRARILOR DE INVESTITII

In scopul asigurarii cerintelor de calitate in lucrarile de investitii in constructii cadrul legal (Legea 10/1995 privind autorizarea lucrarilor de constructii si Regulamentele de aplicare Ordin 1430/2005 al MTCT) instituie obligativitatea catre investitor (beneficiarul investitiei indiferent daca este public sau privat) si catre executant de a urmari executia acestor lucrari. Acest proces care se dezvolta pe intreaga durata a executiei lucrarii se realizeaza prin:

 1. a) Urmarirea executiei lucrarilor de constructii este obligatorie si se asigura prin:
 2. diriginte de santier autorizat ca reprezentant al beneficiarului, care urmareste ca executia lucrarilor sa se faca in deplina concordanta cu autorizatia emisa (inclusiv cu proiectul P.A.C./P.A.D., dupa caz, care a stat la baza emiterii autorizatiei), precum si cu respectarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor pe baza caruia a fost emisa; in faza de pregatire, executie, receptie, receptie finala;
 3. b) responsabil tehnic cu executia atestat ca reprezentant al executantului (persoana juridica cu profil de activitate in constructii).