SC ELECTROMED INGINERIE SRL

Specialistul dumneavoastra in instalatii electrice

SC Electromed Inginerie SRL detine atestare ca Responsabil Tehnic cu Executia autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii , domeniile 6.1, 8.1 (instalatii electrice si retele electrice) conform ordin 1895/2016

Cuprins

Procedura de autorizare si exercitare a dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii conform ordinului 1895/2016

Domenii si cerinte de autorizare

Procedura de autorizare

Etapa inscrierii la examenul de autorizare

Conditii de acceptare la examen

Organizarea examenului de autorizare a responsabililor tehnici cu executia

Desfasurarea examenului de autorizare

Emiterea autorizatiei si a legitimatiei

Confirmarea periodica a dreptului de practica

Exercitarea dreptului de practica

Supravegherea activitatii persoanelor autorizate

Taxe si tarife

 

Procedura de autorizare si exercitare a dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii conform ordinului 1895/2016

Prezenta procedura stabileste cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu executia de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C., denumita in continuare procedura, in conformitate cu prevederile art. 2, art. 9 lit. I) si o), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (2) lit. b) si art. 37 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994.

Procedura stabileste cerintele privind studiile si experienta profesionala ale persoanelor care solicita autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilitatile si competentele conferite de autorizare, precum si masurile de sanctionare a nerespectarii acestora.

Procedura stabileste conditiile de autorizare pentru persoanele fizice care solicita obtinerea calitatii de responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii, incluzand:

 1. a) autorizarea responsabilului tehnic cu executia lucrarilor de constructii, pe baza de examen, care are drept scop evaluarea competentelor tehnice in baza experientei profesionale a specialistilor, persoane fizice, care solicita obtinerea autorizatiei in vederea desfasurarii activitatii de responsabil tehnic cu executia;
 2. b) recunoasterea autorizatiei de responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii obtinute in alt stat membru al Uniunii Europene, denumita in continuare U.E., sau al Spatiului Economic European, denumit in continuare S.E.E.;
 3. c) confirmarea periodica a dreptului de practica a titularilor de autorizatii de responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii autorizati;
 4. d) supravegherea activitatii persoanelor autorizate ca responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii;
 5. e) competentele, drepturile si obligatiile responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii autorizati;
 6. f) conditiile de aplicare a sanctiunilor persoanelor fizice autorizate ca responsabili tehnici cu executia.

Art. 5. — (1) Prevederile prezentei proceduri se aplica pentru autorizarea specialistilor, persoane fizice, cetateni romani ori cetateni ai altor state membre ale U.E. sau S.E.E., in vederea prestarii in Romania a activitatii de responsabil tehnic cu executia, pe tot parcursul executarii lucrarilor de constructii, potrivit legii.

In sensul prezentei proceduri, termenii utilizati/sintagmele utilizate au urmatoarele semnificatii:

– responsabil tehnic cu executia — persoana fizica angajata de catre executant, cu atributii privind asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic, pe tot parcursul procesului de executie, care a promovat examenul de autorizare;

– autorizare — procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C., prin comisia de autorizare, atesta ca o persoana este competenta sa desfasoare activitatea de responsabil tehnic cu executia in domeniul/ subdomeniul autorizat;

– autorizatie — document oficial emis de Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C. care atesta calitatea de responsabil tehnic cu executia a titularului acesteia in domeniul/subdomeniul autorizat;

– legitimatie — document oficial emis de Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C. pentru confirmarea periodica a dreptului de practica al titularului autorizatiei de responsabil tehnic cu executia in domeniul autorizat;

– Registrul public al responsabililor tehnici cu executia autorizati — document cu caracter public pentru evidenta responsabililor tehnici cu executia autorizati, gestionat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C. si publicat pe pagina de internet a acestuia, respectivwww.isc.gov.ro;

– registru electronic de activitate — registru in care se raporteaza on-line activitatea responsabilului tehnic cu executia. Se acceseaza de persoana autorizata de pe site-ul I.S.C., cu cont individual de acces, care va fi alocat la prima accesare.

 

Domenii si cerinte de autorizare

Autorizarea responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii se face pentru toate cerintele fundamentale aplicabile prevazute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.

La subdomeniile de autorizare 6.1 „Instalatii electrice”, 8.1 „Retele electrice”  pot solicita autorizarea acele persoane care, pe langa indeplinirea conditiilor de minim 6 ani vechime pe functia de inginre, detin de minimum 5 ani o legitimatie valabila de electrician autorizat emisa de autoritatea nationala de reglementare competenta, potrivit legii.

Subdomeniul 6.1 „Instalatii electrice” cuprinde si lucrarile de instalatii interioare de curenti slabi.

Titularii unei legitimatii valabile de electrician autorizat gradul II A si B, III A si B si IV A si B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu executia in subdomeniul 6.1 „Instalatii electrice”, cu respectarea art. 9 alin. (5) din ordinul 1895/2016.

Titularii unei legitimatii valabile de electrician autorizat gradul III A si B si IV A si B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu executia in subdomeniul 8.1 „Retele electrice”, cu respectarea art. 9 alin. (5) din ordinul 1895/2016.

Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, in unul sau mai multe domenii cu respectarea tuturor conditiilor din ordinul 1895/2016.

 

Procedura de autorizare

Autorizarea responsabililor tehnici cu executia se face in conformitate cu prevederile prezentei proceduri, pe baza de examen organizat de I.S.C., de catre o comisie de autorizare.

Etapele procedurii de autorizare sunt urmatoarele:

 1. a) inscrierea la examenul de autorizare;
 2. b) analizarea si acceptarea de catre comisia de autorizare a dosarului depus de catre solicitant in vederea participarii la examenul de autorizare in calitate de candidat;
 3. c) examinarea candidatilor;
 4. d) emiterea autorizatiei si a legitimatiei de responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii.

 

Etapa inscrierii la examenul de autorizare

Pentru inscrierea la examenul de autorizare, dosarele candidatilor se depun la sediul I.S.C. sau se transmit prin serviciul postal, de curierat, electronic — prin e-mail sau prin intermediul PCU electronic.

Termenul-limita de depunere a dosarelor este cu 30 de zile lucratoare inainte de data anuntata pentru inceperea sesiunii de examinare.

Dosarul de autorizare in profesia reglementata de „responsabil tehnic cu executia”, depus de solicitantul cetatean roman in vederea participarii la examenul de autorizare, cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. a) cerere de autorizare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1;
 2. b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, in cadrul capitolului „Experienta profesionala”, se vor detalia cele mai importante lucrari in domeniu, cu specificarea categoriei de importanta a constructiilor, a tipurilor de lucrari realizate efectiv si a numarului de ani de experienta profesionala;
 3. c) memoriu de activitate (operatori economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrari executate si a functiei indeplinite;
 4. d) copie de pe diploma de absolvire a institutului de invatamant superior de lunga durata;
 5. e) copia actului de identitate;
 6. f) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar, ca nu a suferit condamnari pentru concurenta neloiala, abuz de incredere, fals sau alta infractiune pentru care este prevazuta pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 12;
 7. g) copia legitimatiei de electrician autorizat valabila pentru domeniile la care se solicita aceasta, in conditiile art. 9 alin. (5);
 8. h) adeverinta medicala eliberata de medicul de medicina a muncii care sa ateste posibilitatea fizica si psihica a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu executia, inclusiv lucru la inaltime;
 9. i) trei fotografii color format 3 x 4 cm recente.

Documentele solicitate in copie la alin. (1) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de catre solicitant.

 

Conditii de acceptare la examen

Analizarea si aprobarea dosarului depus de catre solicitantul cetatean roman sau de catre solicitantul cetatean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se fac de catre comisia de autorizare.

Comunicarea domeniului/domeniilor subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis sa participe la examenul de autorizare sau, dupa caz, respingerea dosarului se face in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii dosarului sau a completarilor si clarificarilor solicitate.

In cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicita, in scris, completari si clarificari. Termenul maxim de depunere a completarilor si clarificarilor este de 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii privind solicitarile de completare, in cazul in care completarile nu sunt transmise in termen dosarul este respins.

Acceptarea participarii la examenul de autorizare se face numai in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele cerinte:

 1. a) cererea de autorizare este intocmita in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1;
 2. b) dosarul depus este complet, cuprinzand toate documentele prevazute la art. 15 alin. (1) si (3);
 3. c) din documentele depuse rezulta faptul ca solicitantul candidat are experienta profesionala minima in domeniul de autorizare solicitat;
 4. d) dovada achitarii taxei de autorizare cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data inceperii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioara atrage respingerea dosarului.

 

Dosarele complete ale solicitantilor care nu se incadreaza in prevederile prezentei proceduri, insotite de motivarea restituirii, precum si dosarele solicitantilor care nu au fost completate in termenul legal prevazut la art. 16 alin. (3) se restituie solicitantilor.

Comunicarea transmisa solicitantului privind neacceptarea participarii la examenul de autorizare poate fi contestata la I.S.C. in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii.

 

Organizarea examenului de autorizare a responsabililor tehnici cu executia

Examenul de autorizare a responsabililor tehnici cu executia se organizeaza, de regula, anual de catre I.S.C.

Prin ordin al inspectorului general al I.S.C. se pot organiza examene si in sesiuni extraordinare de autorizare, denumite sesiuni speciale.

Anuntul privind organizarea si nominalizarea locatiei in care urmeaza sa se organizeze sesiunea de examinare se publica pe pagina de internet a I.S.C., cu minimum 60 de zile inainte de data la care este programata sesiunea de examinare.

Cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de perioada stabilita pentru desfasurarea sesiunii de examinare, pe pagina de internet a I.S.C. se publica listele candidatilor si domeniile acceptate.

Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita I.S.C., in scris, cel mai tarziu cu 3 zile lucratoare inaintea datei de desfasurare a examenului:

 1. a) reprogramarea participarii la examenul de autorizare in urmatoarea sesiune de examinare organizata de I.S.C.;
 2. b) retragerea cererii de autorizare.

Daca din motive independente de vointa candidatului acceptat pentru sustinerea examenului (deces in familie, internare in spital, altele de aceasta natura), survenite in timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul si taxa de autorizare isi pastreaza valabilitatea si dau dreptul candidatului sa participe la urmatoarea sesiune de examinare, cu conditia completarii dosarului cu actul doveditor al situatiei de fapt care a determinat neprezentarea la examen.

In situatia reprogramarii examenului la urmatoarea sesiune de examinare, candidatul va completa dosarul, in termenul prevazut la art. 14 alin. (2), cu declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar, ca nu a suferit condamnari pentru concurenta neloiala, abuz de incredere, fals sau alta infractiune pentru care este prevazuta pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 12.

Reprogramarea se poate solicita o singura data, pentru urmatoarea sesiune de examinare organizata de I.S.C.

Sumele reprezentand taxa de autorizare nu se restituie in urmatoarele cazuri:

 1. a) candidatul nu a solicitat reprogramarea examenului sau retragerea cererii conform prevederilor alin. (1);
 2. b) candidatul absenteaza nejustificat la examenul de autorizare la care a fost acceptat sa participe;
 3. c) candidatul nu promoveaza examenul de autorizare.

Examenul de autorizare se sustine in limba romana si consta intr-o proba scrisa ce cuprinde:

 1. a) chestionar tip grila, care contine un set de intrebari din legislatie si reglementari tehnice din domeniul calitatii constructiilor, din domeniul sistemului calitatii si din domeniul tehnic aferent activitatii pentru care se solicita autorizarea;
 2. b) studiu de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat.

Subiectele pentru probele scrise vor fi notate cu maximum 10 puncte fiecare.

Bibliografia pentru sustinerea examenului se publica pe pagina de internet a I.S.C., respectiv www.isc.gov.ro, si este actualizata permanent in functie de modificarile intervenite.

 

Desfasurarea examenului de autorizare

Sesiunea de examinare se va desfasura dupa un program aprobat de inspectorul general al I.S.C. si publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea sesiunii de examinare.

In data si la ora programata candidatii sunt acceptati in sala de examen pe baza actului de identitate si a semnarii proceselor-verbale de participare la examen.

Nu este permisa intrarea candidatilor in sala de examinare dupa ora programata de incepere a examenului.

Fiecare candidat primeste chestionarul de tip grila cu instructiuni privind modul de completare si punctajul aferent intrebarilor, precum si studiul de caz.

Candidatul inscrie datele personale in coltul indicat pe formulare, care va fi pliat, sigilat si stampilat de catre membrii comisiei de autorizare.

Dupa rezolvarea chestionarului si a studiului de caz, candidatul preda formularele comisiei si semneaza pentru predarea acestora in procesul-verbal de participare la examenul de autorizare. Durata alocata rezolvarii chestionarului de tip grila si a studiului de caz este de 3 ore.

Candidatii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta in vederea rezolvarii subiectelor. Orice incercare de frauda in timpul desfasurarii examenului de autorizare se sanctioneaza cu eliminarea candidatului din examen. Eliminarea din examen se face in prezenta intregii comisii de autorizare si se consemneaza in procesul-verbal de participare la examen.

Dupa incheierea sesiunii de examinare, comisia de autorizare procedeaza la intocmirea procesului-verbal cu rezultatele examenului. Se considera ca au promovat examenul candidatii care au obtinut minimum nota 7 la grila si minimum nota 7 la studiul de caz. In procesul-verbal cu rezultatele examenului se inscrie calificativul „admis” sau „respins”

Rezultatele se afiseaza pe pagina de internet a I.S.C. in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii sesiunii de examinare. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea si rezultatele examenului de autorizare se pot depune la I.S.C. in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor examenului de autorizare. Contestatiile depuse dupa termenul de 5 zile lucratoare nu se iau in considerare. Solutionarea contestatiilor se face in maximum 15 zile lucratoare de la expirarea termenului de inregistrare a acestora, de catre comisia de solutionare a contestatiilor, numita pentru fiecare sesiune de examinare prin ordin al inspectorului general al I.S.C. Rezultatele procesului de solutionare a contestatiilor se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de toti membrii comisiei si se arhiveaza.

Rezultatele finale se publica pe pagina de internet a I.S.C. dupa rezolvarea contestatiilor.

 

Emiterea autorizatiei si a legitimatiei

Candidatul declarat „admis” in urma examenului de autorizare dobandeste calitatea de responsabil tehnic cu executia in domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate si i se elibereaza autorizatia al carei model este prevazut in anexa nr. 2 si legitimatia al carei model este prevazut in anexa nr. 3. Titularii pot ridica autorizatia si legitimatia pe baza de semnatura de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care a optat in cererea de autorizare.

Autorizatia emisa in conditiile prezentei proceduri are valabilitate nelimitata. Calitatea de responsabil tehnic cu executia se dovedeste prin autorizatia emisa de I.S.C. Dreptul de practica se dovedeste cu legitimatia aflata in termen de valabilitate, emisa de I.S.C. odata cu autorizatia prevazuta la alin. (1).

Valabilitatea legitimatiei este de 5 ani de la data emiterii, iar dreptul de practica se poate prelungi din 5 in 5 ani, in conformitate cu prevederile art. 44, prin emiterea unei noi legitimatii cu acelasi termen de valabilitate. Titularii autorizatiilor de responsabil tehnic cu executia ale caror legitimatii nu sunt in termenul de valabilitate nu pot desfasura activitate in domeniul autorizat, in perioada in care legitimatia nu este valabila.

Autorizatia si legitimatia sunt nominale si netransmisibile. Autorizatiile si legitimatiile se emit de catre I.S.C. in termen de 60 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului de autorizare, dupa solutionarea contestatiilor.

Toti responsabilii tehnici cu executia au obligatia de a detine stampila. Stampila poate fi comandata si realizata numai in baza autorizatiei eliberate de I.S.C. sau a comunicarii prevazute la art. 10 alin. (10), potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5. Stampila aplicata alaturi de semnatura specialistului care desfasoara activitatea de responsabil tehnic cu executia, in conditiile autorizarii, reprezinta modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligatia legala sa le intocmeasca sau sa le verifice si este obligatorie de la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri. Stampila titularului autorizatiei pentru activitatea de responsabil tehnic cu executia in domeniile specificate nu este transmisibila. Se interzice aplicarea stampilei in perioada in care autorizatia a fost suspendata. In caz de pierdere ori de sustragere a stampilei, detinatorul are obligatia sa publice imediat un anunt intr-un cotidian de larga circulatie si sa depuna la I.S.C. o notificare scrisa, insotita de dovada publicarii anuntului. Noua stampila, emisa dupa pierderea ori sustragerea primei stampile, va avea inscris numarul acesteia, respectiv 1, 2 s.a.m.d., conform modelului prevazut in anexa nr. 5. Scoaterea din uz a stampilei se face in situatia modificarii textului ca urmare a modificarii ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori in caz de uzura, pierdere, sustragere sau deteriorare a acesteia.

De la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri, toti responsabilii tehnici cu executia au obligatia de a intocmi in maximum 30 de zile de la preluarea lucrarii Registrul electronic de evidenta a activitatii responsabilului tehnic cu executia autorizat. Registrul va fi actualizat ori de cate ori intervin modificari ale informatiilor. Registrul va fi intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 6.

I.S.C. va infiinta Registrul electronic de evidenta a activitatii responsabilului tehnic cu executia autorizat. Registrul va putea fi accesat in vederea completarii cu informatii privind activitatea Responsabilului tehnic cu executia de pe site-ul I.S.C., aflat la adresa www.isc.gov.ro. La prima accesare a Registrului electronic de evidenta a activitatii, fiecarui responsabil tehnic cu executia autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic si nu este transmisibil. Informatiile din Registrul electronic de activitate pot fi gestionate de responsabilul tehnic cu executia autorizat, pe baza contului unic de identificare si de personalul desemnat din cadrul I.S.C.

In cazul pierderii contului unic de identificare responsabilul tehnic cu executia autorizat va solicita emiterea unui alt cont pentru accesarea registrului, printr-o cerere depusa la I.S.C., printr-unul din mijloacele prevazute la art. 14 alin. (1). Cererea-tip al carei model este prevazut in anexa nr. 7 va fi insotita de urmatoarele documente:

 1. a) copia autorizatiei si a legitimatiei aflate in perioada de valabilitate;
 2. b) copie act identitate;
 3. c) dovada plata tarif de emitere cont unic de identificare.

Documentele solicitate in copie la alin. (5) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de catre solicitant.

Supravegherea activitatii persoanelor autorizate se va face si pe baza informatiilor din Registrul electronic de activitate. In cazul pierderii sau deteriorarii autorizatiei ori legitimatiei de responsabil tehnic cu executia autorizat, se elibereaza un duplicat. In vederea eliberarii duplicatului prevazut la alin. (1), titularul autorizatiei adreseaza, in scris, conducerii I.S.C. o cerere insotita de dovada achitarii taxei de emitere a duplicatului, o fotografie 3 x 4 cm si de copia anuntului privind pierderea autorizatiei/legitimatiei aparut intr-un cotidian de larga circulatie sau autorizatia/legitimatia deteriorata, dupa caz. Emiterea duplicatului se face in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau de la data primirii eventualelor completari sau clarificari necesare. In situatia in care titularul autorizatiei de responsabil tehnic cu executia solicita emiterea unei noi autorizatii si legitimatii ca urmare a modificarii numelui/prenumelui si anexeaza documente doveditoare, I.S.C. emite o noua autorizatie si o noua legitimatie identice cu cele initiale in ceea ce priveste numarul, data, CNP, domeniul/subdomeniul autorizat pe care se inscrie noul nume/prenume si data modificarii. In vederea eliberarii autorizatiei si a legitimatiei ca urmare a modificarii prevazute la alin. (1), titularul autorizatiei adreseaza, in scris, conducerii I.S.C. o cerere insotita de documente doveditoare, doua fotografii format 3 x 4 cm si dovada platii taxei de emitere a autorizatiei si a legitimatiei modificate la cerere.

 

Confirmarea periodica a dreptului de practica

Pentru confirmarea periodica a dreptului de practica in scopul continuarii activitatii, responsabilii tehnici cu executia vor inregistra la I.S.C un dosar cu cel putin 45 de zile inainte de data expirarii valabilitatii legitimatiei.

Dosarul pentru confirmarea periodica a dreptului de practica a responsabilului tehnic cu executia autorizat va cuprinde urmatoarele documente:

 1. cerere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia autorizatiei in valabilitate;
 4. legitimatia in original;
 5. persoanele autorizate carora ultima perioada de valabilitate a vizei specificate pe legitimatie a expirat vor da o declaratie pe propria raspundere, scrisa de mana, datata si semnata, din care sa reiasa daca din momentul expirarii vizei pana la data depunerii dosarului au/n-au desfasurat activitate in domeniul/domeniile, subdomeniul/subdomeniile autorizat/ autorizate;
 6. copia ultimului proces-verbal de supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;
 7. persoanele autorizate care nu au desfasurat activitate in domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate in timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate pe legitimatie vor da o declaratie pe propria raspundere, scrisa de mana, datata si semnata, din care sa reiasa acest lucru;
 8. declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar, ca nu a suferit condamnari pentru concurenta neloiala, abuz de incredere, fals sau alta infractiune pentru care este prevazuta pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 12;
 9. document de plata a tarifului pentru confirmarea periodica a dreptului de practica a responsabilului tehnic cu executia autorizat in contul I.S.C.;
 10. evidenta activitatii ce rezulta din registrul electronic de evidenta a activitatii responsabilului tehnic cu executia, completat la zi. Registrul va fi listat din aplicatia existenta pe site-ul I.S.C., semnat si stampilat;
 11. documente doveditoare privind perfectionarea profesionala continua a specialistilor care desfasoara activitati in domeniul constructiilor, in domeniul/subdomeniul in care doreste autorizarea — adeverinta de absolvire in ultimii doi ani, anteriori depunerii cererii, a unui curs de perfectionare profesionala continua in domeniul constructiilor in conformitate cu prevederile art. 49;
 12. adeverinta medicala eliberata de medicul de medicina a muncii care sa ateste posibilitatea fizica si psihica a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu executia, inclusiv lucru la inaltime;
 13. doua fotografii recente, color, in format 3×4 cm.

Modelul cererii de solicitare a confirmarii periodice a dreptului de practica a responsabilului tehnic cu executia este prevazut in anexa nr. 4. Copiile documentelor vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de catre solicitant.

Dosarele se depun in original la sediul I.S.C. sau se comunica prin serviciul postal sau curierat. Comisia de autorizare analizeaza dosarele in vederea emiterii legitimatiei pentru confirmarea periodica a dreptului de practica a responsabilului tehnic cu executia. Comisia de autorizare verifica documentele prezentate, analizeaza completitudinea informatiilor din registrul electronic de evidenta a activitatii responsabilului tehnic cu executia autorizat cu informatiile din baza de date proprie si solicita, dupa caz, completari/clarificari. In urma analizarii dosarului de prelungire a dreptului de practica si a activitatii responsabilului tehnic cu executia, concluzionate in procesul-verbal de supraveghere a activitatii, intocmit in urma procesului de evaluare, comisia de autorizare poate recomanda:

 1. a) prelungirea dreptului de practica prin emiterea unei noi legitimatii;
 2. b) suspendarea dreptului de practica a responsabilului tehnic cu executia autorizat.

I.S.C. elibereaza noile legitimatii in termen de maximum 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului intocmit conform art. 44 alin. (2) sau de la data primirii eventualelor completari sau clarificari necesare. Pana la eliberarea noilor legitimatii, titularii acestora pot exercita activitatea in domeniile autorizate.

Titularii pot ridica legitimatia sub semnatura de la registratura I.S.C. — inspectoratul teritorial pentru care a optat in cererea de confirmare periodica a dreptului de practica.

Persoanele autorizate, dreptul de practica si domeniul/subdomeniul autorizat sunt inscrise in Registrul public al responsabililor tehnici cu executia autorizati, gestionat de catre I.S.C, actualizat periodic si publicat pe pagina de internet a acestuia.

 

Exercitarea dreptului de practica

Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale ale constructiilor este obligatorie pentru orice tip de constructie si se efectueaza de catre executant printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati.

Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de executanti prin responsabili tehnici cu executia autorizati.

Specialistii autorizati au dreptul sa desfasoare activitatea de responsabil tehnic cu executia in domeniul/ domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate si sa presteze aceasta activitate numai ca angajati ai constructorului executantului, cu contract de munca sau contract de prestari servicii, potrivit legii.

Perfectionarea profesionala continua a specialistilor care desfasoara activitati in domeniul constructiilor pentru fiecare domeniu de autorizare se atesta prin absolvirea unor cursuri de formare profesionala care vor putea fi organizate de universitati de invatamant superior, de furnizori de formare profesionala sau de asociatii profesionale in domeniul constructiilor. Cursurile vor urmari tematica din bibliografia de examen, cu durata de minimum 40 de ore pentru fiecare domeniu de autorizare.

Toti furnizorii de cursuri de formare profesionala vor fi avizati de I.S.C. I.S.C. va publica pe site registrul furnizorilor de cursuri de formare profesionala din domeniul constructiilor agreati.

Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

 1. realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor de constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice in constructii in vigoare la momentul executiei lucrarilor;
 2. viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data realizarii ei.

Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de constructii, in exercitarea dreptului de practica, trebuie:

 1. a) sa permita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
 2. b) sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;
 3. c) sa puna la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;
 4. d) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul electronic de evidenta a activitatii pentru lucrarile de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, conform modelului din anexa nr. 6;
 5. e) sa se supuna procedurii de supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;
 6. f) sa se supuna prevederilor legale privind perfectionarea profesionala continua a specialistilor in constructii, pentru domeniile pentru care este autorizat;
 7. g) sa mentina, pe toata durata de valabilitate a autorizatiei, conditiile care au stat la baza autorizarii in ceea ce priveste detinerea unei legitimatii valabile de electrician autorizat sau de instalator de gaze autorizat, emisa de autoritatea de reglementare in domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabilii tehnici cu executie in subdomeniile 6.1 „Instalatii electrice”, 6.3 „Instalatii gaze naturale combustibile”, 8.1 „Retele electrice” si 8.4 „Retele de gaze naturale combustibile”.

Prevederile cuprinse in art. 51 se detaliaza corespunzator etapelor de pregatire, executie si receptie a lucrarilor de constructii, astfel:

 1. in perioada de pregatire a constructiei:
 2. participa, impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 3. Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:
 4. permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:
 5. a) verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;
 6. b) studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
 7. c) verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si DTAC — documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe — proiect tehnic de executie;
 8. d) verifica existenta expertizelor tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor si, dupa caz, existenta expertizelor tehnice a constructiilor si utilitatilor aflate in zona de influenta a excavatiilor adanci in zone urbane;
 9. e) verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
 10. f) verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 11. g) verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
 12. h) verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari;
 13. i) verifica existenta „Sistemului calitatii in constructii”, tinand cont de categoria de importanta a constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de sarcini;
 14. j) dupa caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la exploatare;
 15. urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;
 16. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
 17. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/conformitate, declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente elaborate in conditiile legii;
 18. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
 19. verifica respectarea „sistemului calitatii in constructii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
 20. verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor;
 21. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
 22. verifica, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;
 23. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de prelevare;
 24. transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
 25. pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activitatii specifice;
 26. opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora;
 27. urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 28. dupa caz, urmareste realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la exploatare;
 29. verifica, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe baza de dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate de investitor;
 30. verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;
 31. intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;
 32. intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a indeplinit obligatiile de responsabil tehnic cu executia prevazute la art. 51 lit. a)—c) si la art. 52 literele A) si B), precum si orice eveniment intamplat pe parcursul executiei lucrarii;
 33. instiinteaza in scris I.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de responsabil tehnic cu executia la o investitie ca angajat al executantului, inainte de receptia la terminarea lucrarilor la o investitie, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat;
 34. La receptia lucrarilor: —impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul concura la intocmirea cartii tehnice la zi si predarea acesteia catre beneficiar.

In aplicarea indatoririlor ce le revin, in cazul in care constata nerespectarea prevederilor prezentei proceduri, responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a anunta in scris imediat operatorul economic angajator despre neconformitatile constatate.

In cazul in care, in termen de 10 zile de la anunt, investitorul nu dispune oprirea lucrarilor si remedierea neconformitatilor, responsabilul tehnic cu executia are obligatia sa anunte in scris I.S.C. si dirigintele de santier in termen de 24 de ore de la implinirea termenului.

Titularii autorizatiilor au obligatia de a anunta I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume si prenume, domiciliu, numere de telefon, adresa de e-mail), survenita ulterior autorizarii.

Pe teritoriul Romaniei, activitatea de responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii se desfasoara in limba romana.

Responsabilii tehnici cu executia nu pot desfasura, la aceeasi investitie, o alta activitate in domeniul constructiilor.

 

Supravegherea activitatii persoanelor autorizate

Persoanele autorizate sunt supuse supravegherii si evaluarii periodice a activitatii.

Supravegherea activitatii se efectueaza de I.S.C. in baza unei proceduri aprobate prin ordin al inspectorului general al I.S.C. Lista inspectorilor desemnati sa efectueze supravegherea si evaluarea periodica a activitatii responsabililor tehnici cu executia autorizati se aproba de catre inspectorul general si se afiseaza pe site-ul oficial al I.S.C. Evaluarea de supraveghere a activitatii se efectueaza, de regula, de un inspector.

Responsabilul tehnic cu executia nu se poate sustrage procesului de supraveghere a activitatii. Evaluarea de supraveghere a activitatii consta in verificarea prin sondaj a modului de indeplinire a obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin responsabililor tehnici cu executia prin prezenta procedura si prin prevederile legale si tehnice in vigoare, la cel putin 3 lucrari alese de catre evaluator, din registrul electronic de evidenta a activitatii lucrarilor.

La inceperea evaluarii de supraveghere a activitatii responsabilului tehnic cu executia, acesta va da o declaratie pe propria raspundere in fata inspectorului desemnat, privind inscrierea in registru a tuturor obiectivelor la care a desfasurat activitatea si exactitatea datelor inscrise. Evaluarea de supraveghere a activitatii se planifica si se efectueaza la cel mult 3 ani de la autorizarea/preschimbarea/confirmarea periodica a dreptului de practica, dar nu mai devreme de 2 ani de la ultima evaluare.

Evaluarea planificata conform alin. (1) se comunica persoanei autorizate cu cel putin 20 de zile inainte de data propusa pentru realizarea acesteia.

Evaluarea de supraveghere se poate realiza si inopinat in urmatoarele situatii:

 1. a) in urma sesizarii din oficiu a I.S.C.;
 2. b) in urma reclamatiilor, informarilor si/sau sesizarilor cu privire la lucrarile aflate in curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizata.

In urma evaluarii de supraveghere se intocmeste un proces-verbal, al carui model este prevazut in anexa nr. 11, in doua exemplare, care se distribuie astfel:

 1. a) un exemplar la I.S.C.;
 2. b) un exemplar la persoana evaluata.

Procesul-verbal de supraveghere se comunica persoanei evaluate in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii evaluarii de supraveghere a activitatii. La analizarea dosarului pentru confirmarea periodica a dreptului de practica comisia de autorizare va tine cont de concluziile evaluarii de supraveghere a activitatii specificate de evaluator in procesul-verbal de supraveghere a activitatii. In procesul-verbal de supraveghere a activitatii evaluatorul va recomanda, dupa caz, prelungirea dreptului de practica sau suspendarea autorizatiei/autorizatiilor responsabilului tehnic cu executia evaluat, ca urmare a nerespectarii obligatiilor si raspunderilor din prezenta procedura.

 

Taxe si tarife

Taxa de autorizare este in valoare de 250 lei si se percepe pentru fiecare domeniu/subdomeniu de autorizare. Taxa de autorizare se achita de catre solicitant in contul I.S.C. dupa confirmarea de catre comisia de autorizare a eligibilitatii solicitantului. Tariful de emitere a duplicatului autorizatiei si/sau a legitimatiei este in valoare de 150 lei/autorizatie/legitimatie.

Tariful de emitere a autorizatiei si a legitimatiei aferente modificate la cerere, ca urmare a solicitarii schimbarii numelui/prenumelui, este in valoare de 150 lei/autorizatie/ legitimatie. Tariful de emitere a autorizatiei corespunzatoare certificatului/certificatelor de atestare detinut/detinute, precum si a legitimatiei corespunzatoare autorizatiei este de 150 lei. I.S.C. va emite o singura autorizatie, respectiv o singura legitimatie pentru toate domeniile atestate detinute, pentru care se solicita preschimbarea. Tariful pentru confirmarea periodica a dreptului de practica si emiterea legitimatiei este de 100 lei/autorizatie/ legitimatie.

Tariful pentru emiterea la cerere a contului unic de identificare in registrul electronic este de 50 lei. Tariful de analiza a dosarului pentru prima aplicatie in vederea prestarii temporare a activitatii de responsabil tehnic cu executia este in valoare de 150 lei si se achita in contul I.S.C. aferent inspectoratului regional in constructii unde este inregistrata lucrarea. Tariful de inscriere in Registrul responsabililor tehnici cu executia autorizati este in valoare de 150 lei si se achita de catre solicitant in contul I.S.C. dupa confirmarea de catre comisia de autorizare a eligibilitatii solicitantului.